Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Регламентът REACH

  •  
  •  
  •  
  •  


Регламентът REACH въвежда отговорност на производителите и вносителите за оценка на риска от химичните вещества. На 30 ноември 2008 г. изтича срокът за предварителна регистрация на химични вещества, произведени и/или внесени в количества над 1 тон на година, съгласно разпоредбите на регламента REACH. Фирмите, пропуснали срока, ще трябва да прекратят производството и/или вноса на тези вещества до осъществяване на пълна регистрация. За изискванията към предприятията по Регламента REACH разговаряме с г-н Калин Стоянов, управител на фирма Рийч ЕООД.

Г-н Стоянов, бихте ли пояснили какво представлява Регламентът REACH и каква е целта на тази регулация?

REACH е Регламент №1907/2006 г. и като такъв има силата на закон за България като член на ЕС. REACH е абревиатура от Registration, Evaluation, Authorization, Chemicals (Регистрация, оценяване, разрешаване на химически вещества).

Принципът е да се изясни какви хи­мически вещества влизат на тери­торията на ЕС, защото по силата на този регламент производителите, вносителите и потребителите по веригата са длъжни да произвеждат, пускат на пазара и използват веще­ства, които не вредят на човешкото здраве и околната среда.

Фирмите трябва да имат изключи­телно активна позиция по отношение изясняване на ролята си и задължения­та си към REACH, като по този начин ще си гарантират, че няма да имат проблеми с доставянето им след 1 де­кември 2008 г.

Кои фирми подлежат на регистра­ция по REACH?

Всеки, който внася химическо веще­ство на територията на ЕС или е ба­зиран на територията на ЕС и произ­вежда химическо вещество, трябва да направи регистрация на това хими­ческо вещество. Регистрацията се отнася само за вносители и произво­дители. Много фирми обаче се заблуж­дават, че ако нямат задължение по ре­гистрация, този регламент не ги за­сяга. За т.нар. потребители по вери­гата е важно да изискат информация от своите вносители или производи­тели за безопасността на съответ­ните химически вещества, които из­ползват. Впоследствие тази инфор­мация трябва да бъде предоставя­на на клиентите и на контролните органи.

За кои вещества и в какви количе­ства се отнася регламентът?

Химичните вещества, които подле­жат на регистрация по силата на ре­гламента REACH, могат да бъдат в чист вид (калциев карбонат, алуми­ний, например) или да са част от сме­си (боя или лепило, различни сплави), да са във вид на заготовки или фолиа (съ­държащи алуминий, например), могат да се намират и в изделия. Във всич­ки тези случаи трябва да се регистри­рат химичните вещества, от които се състоят тези смеси или изделия.

Важното е да се има предвид, че суровините, които ще влязат в опа ковките, обикновено представляват смес от химични вещества, които трябва да бъдат регистрирани. Про­изводителите на заготовки за бутил­ки, например, внасят полимери, обик­новено в гранулиран вид. Полимери­те са освободени от регистрация, но обект на регистрация са неполиме­ризираните мономери, както и оста­налите, съдържащи се химични веще­ства – например, формалдехид.

Има ли изключения от регламента?

Списък на изключените химични ве­щества е даден в Регламента, напри­мер, това са инетрните газове, дес­тилирана вода, целулоза, природни ве­щества, които не са химично моди­фицирани. Извън тази регулация оста­ват и медицинските продукти, веще­ствата, които влизат в храни (напри­мер, добавки и ароматизанти), препа­рати за растителна защита, неизоли­рани междинни продукти, вещества под митнически режим и др. Като цяло, дали едно вещество не подле­жи на регистрация не е въпрос с ед­нозначен отговор, който да може да се прочете в Регламента, а трябва да се решава конкретно за всеки отде­лен случай.

Какви са стъпките, които тряб­ва да предприемат фирмите по регистрация?

Първата стъпка е определяне на мяс­тото във веригата – производител, вносител или индустриален потре­бител. От 1 юни 2007 г. до момента тече срокът за извършване на т.нар. инвентаризация – идентифициране на химичните вещества, с които рабо­ти фирмата, уточняване на техните употреби и количества, както и роля­та на фирмата по отношение на вся­ко вещество.

Регистрацията се извършва в Агенцията по химикалите, която се намира в Хелзинки. Комуникацията между фирмите, подлежащи на ре­гистрация, и агенцията не ангажира местни органи на властта, а се из­вършва директно чрез Интернет. По­дават се три документа – техниче­ски доклад, доклад за безопасност и лист за безопасност, които се изгот­вят от съответния производител за всеки един химикал. Таксата, която се дължи на Агенцията за един химикал, за един регистрант, варира от 115 до 32 000 евро.

Осигуряването на информацията, която ще влезе в тези доклади, също е свързано с разходи, тъй като са не­обходими лабораторни изследвания за тестване на веществата по отно­шение тяхната безопасност за чове­ка и за околната среда. Така сумарно разходите по регистрация на един хи­микал могат да достигнат до 1 мили­он евро на регистрант.

Какви са сроковете и гратисните периоди?

Сроковете за регистрация на същест­вуващи вещества са в зависимост от количеството. Тези, които имат най-голямо въздействие върху околната среда, са с най-строг режим и с най-кратки срокове за регистрация. До 30 ноември 2010 г. е гратисният период за внос или производство на един хи­микал над 1000 т годишно. До 1 юни 2013 г. е срокът за количества от 100 до 1000 т внос, респективно произ водство. До 1 юни 2018 г. е срокът за регистрация на вещества, внасяни в количества от 1 до 100 т.

Гратисните периоди зависят от тонажа на производството/вноса. През тези периоди съответният вно­сител или производител не е задъл­жен да регистрира и може да продъл­жи да работи и същевременно да се подготвя за регистрация. Важно е да се подчертае, че фирмите могат да се възползват от гратисните пери­оди само и единствено ако са направи­ли предварителна регистрация на съ­ответния химикал.

Бихте ли обяснили какво представлява предварителната регистрация?

Срокът за предварителната регис­трация започна да тече на 1 юни 2008 г. и изтича на 30 ноември 2008 г. Ако предварителна регистрация на веще­ство, което подлежи на регистрация, не бъде направена, то на 1 декември фирмата трябва да спре вноса или производството до осъществяване на регистрация на съответния хими­кал, с който работи.

За предварителната регистрация няма такса. Единственият разход е свързан с наемането на консултант­ска фирма, която да помогне при ин­вентаризацията на употребяваните химични вещества и при подаването на съответната информация. Подго­товката за REACH не е химия, не е екология, а е разработване на стра­тегия за развитието на фирмата за следващите 3 до 10 години напред с оглед производствените процеси, от­падане на вещества, евентуална смя­на на доставчици.

До 1 януари 2009 г. Агенцията по химикалите ще изготви интернет списък на предварително регистрира­ните вещества.

Какви са санкциите и кой ще из­вършва контрола?

Задължение на държавите, членки на ЕС, е да извършват контрола. Те имат две задължения – популяризиране на регламента и контрол по изпълнение­то и налагане на санкции. Компетен­тен орган във връзка с разпространя­ването на информацията – организи­ране на семинари и на уеб сайт, т.нар. helpdesk, за България е МОСВ.

По силата на Закона за защита от вредното въздействие на химични ве­щества и препарати са описани гло­бите – от 50 до 100 хиляди лева.

Самият контрол ще бъде извърш­ван на три нива – РИОКОЗ (контрол на търговската мрежа), РИОСВ (кон­трол на вноса) и Главна инспекция по труда (контрол на производството).

Най-големият контрол обаче ще упражнят клиентите, които купуват от българските фирми с оглед изис­кването на информация за безопас­ността на химичните вещества, кои­то се съдържат в продукцията.

Какви услуги предлага Рийч ЕООД?

Рийч ЕООД се занимава с консултант­ски услуги в областта на екологично­то законодателство. Подпомага фирмите в изготвянето на стратегия за прилагане на изискванията на Регла­мента REACH – при т.нар. инвентари­зация (идентифициране на химичните вещества и ролята по отношение на тези химични вещества) и при пред­варителната регистрация и консул­тации по създаването на т.нар. „из­ключителен представител“, описан в чл. 8 на Регламента. Предлагаме и кон­султации по изграждане и внедрява­не на системи за управление на окол­ната среда в съответствие с ISO 14001:2004.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар