Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Устойчивост за опаковъчната индустрияУстойчивостта е фундаментална промяна във всеки аспект на всеки бизнес. Много компании вече изпълняват програми за устойчиво развитие. Този продължителен процес на усъвършенстване оказва влияние върху всеки елемент на организацията. Вграждането на концепцията за устойчивост във фирмената дейност има вътрешни и външни разклонения, стигащи до отношенията с потребителите и снабдителите. Тази съществена част от предстоящите бизнес стратегии има простиращи се далечe последствия, които трябва да се анализират и предвидят още днес.

В сегашния свят на намаляващи ре­сурси, нестабилност, бедност и на­растващо население простото пра­вене на печалба вече е недостатъч­но за оцеляването и успеха на бизнеса. Устойчивостта за опаковъчната ин­дустрия е нещо много повече от един екологичен проблем. Придобиване на устойчивост означава разработване и прилагане на стратегия вър­ху тройна основа — постигане на ус­пех в икономически, екологичен и со­циален смисъл. Този подход вече ста­ва водещ в оценките на инвестито­рите и акционерите. Печалбите са по-сигурни и по-легитимни, когато се подобрява ефективността и се нама­ляват отпадъците, като се постига редуциране на разходите с увеличена производителност.


Мисленето за устойчиво разви­тие в опаковането трябва да покрива цялата верига на снабдяването — от суровините и материалите до край­ния потребител. Важно е да се разби­ра как социалната устойчивост вли­яе върху опаковането (особено що се отнася до проблемите със здравето и сигурността на населението), вър­ху диалога между участниците в опа­ковъчната снабдителска верига, вър­ху информирането и обучаването на потребителите и върху добрите практики на заетостта. Голяма рабо­та предстои по оползотворяването на материалите и анализа на техния жизнен цикъл. Икономическите аспекти са от критично значение, но чес­то се преекспонират. В опаковъчна­та индустрия вече се работи по еко­логичните проблеми и постижения и те се документират, но много въпро­си очакват изясняване и решение. Как­ва е ролята на екодизайна в развити­ето на опаковането? Какви са концеп­циите за оптимално опаковане? Как се оценява устойчивостта и нейните последици за бизнеса? Как са обвър­зани устойчивото развитие и учас­тието на опаковъчните компании в снабдителските вериги? Как устойчи­востта стимулира иновациите? Как­ва е цената на дългосрочната устой­чивост? Как се балансира икономиче­ската изгода с екологичните и социал­ните подобрения?


Едно скорошно изследване на Pack­agingDigestи SustainablePackagingCo­alition показва, че устойчивостта е гореща тема за индустрията и ней­ното въздействие ще нараства през следващите години. Тази тема много бързо става популярна и се превръща в обект на внимание сред производи­телите и ползвателите на опаковки. Но възприемането на устойчивост­та като неотменна необходимост и вграждането на съответните прак­тики в бизнес стратегиите на опа­ковъчните компании все още е бав­но. Това е обяснимо. Съвременният на­чин на живот, който изисква удължена трайност на продуктите и интен­зифицира конкуренцията между марки­те, се явява двигател на увеличеното използване на опаковки, които пък се третират като генератор на отпа­дъци. Така върху опаковъчната индус­трия се оказва растящ натиск от две страни. При това компаниите сре­щат затруднения с измерването на резултатите от своите действия за устойчиво развитие, както и с въвеж­дането на съответните практики. Но най-голямото предизвикателство за тях са растящите цени на сурови­ните/материалите и необходимост­та да произвеждат опаковки с необ­ходимите качества на съществува­щите опаковъчни линии. Казано с дру­ги думи, без икономически ефектив­ни решения не може да се постигне устойчивост в дългосрочна перспек­тива. Освен това, за правилната пре­ценка на устойчивостта и въздейст­вието на опаковката/продукта върху околната среда е необходим щателен анализ на жизнения цикъл, а този про­цес предполага време и средства. Той изисква преглед на използваните суро­вини/материали, на производствения процес, на дистрибуторската систе­ма, на употребата и отстраняване­то на употребените опаковки и на цялостния транспортен цикъл. Успоред­но с това се очертава нуждата от се­риозни иновации, тъй като опаковки­те трябва да се проектират така, че да се оптимизира използването на ма­териалите и енергията успоредно с максимално използване на възобновя­еми или рециклирани източници.
Големите компании разполагат с по-големи възможности за вгражда­не на устойчивото развитие в свои­те дейности, да генерират иновации и да подпомагат прехода към устой­чивост на участниците във верига­та опаковане. Например, купувачите във веригата магазини Wal-Mart вече се вглеждат в точковия рейтинг на доставчиците на опаковани стоки в тези супермаркети, отразяващ екологичността на опаковките. По тази система в режим он-лайн се изчислява екологичният принос на всеки достав­чик на конкретна стока по отношение на парниковите газове, съотношение­то продукт/опаковка, оползотворява­нето на пространството, нововъве­денията, използването на възобновя­еми енергийни източници при произ­водството на опаковката и емисия­та на изгорели газове при транспорт. Изпълнителният директор на верига­та казва, че ще бъдат толерирани и дори ще се плаща повече на достав­чици, които изпълняват изисквания­та на веригата и споделят нейния ан­гажимент към устойчивостта. Спо­ред него, повишеното плащане за ка­чество в краткосрочен план ще озна­чава намаляване на плащанията в дъл­госрочен аспект за компанията. Пола­гайки тези усилия, от Wal-Mart са убе­дени, че така ще може да се определи цялостното екологично въздействие на продуктите и ще се разкрият нови начини за подобряване на енергийна­та им ефективност. Така компания­та ще подтикне и доставчиците си да управляват и измерват екологична­та ефективност на своите опаковки, като крайната цел е общото намаля­ване на неблагоприятното въздейст­вие на техните дейности и продукти върху околната среда по цялата вери­га — от използваните суровини и ма­териали до начина на употребата им от клиентите, вкл. домакинствата.


Най-голямата в света компания за хранителни продукти Nestlé декларира поемането на корпоративна отговор­ност и предприемането на действия за постигане на положителни социал­ни и екологични резултати чрез създа­ване на споделена стойност. Целта е постигане на дългосрочен финансов растеж и подобряване стандарта на стотици хиляди работници от клоно­вете на компанията в цял свят. Nestlé се фокусира върху намаляването на емисиите на СО2 и на използването на водни ресурси. Същевременно тя ще изгражда предприятия за произ­водство на готови хранителни про­дукти в страните-доставчици на су­ровини вместо да внася тези сурови­ни за европейските си предприятия.


Тазгодишната двудневна мартен­ска конференция „Sustainability in Pack­aging“ с придружаващ работен семи­нар (уъркшоп) на Pira Intertech си по­ставя задачата да подпомогне въ­веждането на устойчивостта чрез вземане на правилни решения за опа­коването на продуктите. Експерти от цялата опаковъчна снабдителска верига представят своя опит в по­ставянето на корпоративни цели за устойчиво развитие, избора на опа­ковъчни материали и опаковъчен ди­зайн, удовлетворяването на потре­бителските изисквания, осигуряване на съответствието с нормативни­те уредби и осигуряване на възвръ­щаемост от вложените усилия и ре­сурси. Набляга се на ролята на тър­говските вериги в стимулирането на устойчивото развитие и изисквания­та им към доставчиците на опакова­ни стоки. Представянето на отдел­ни случаи от практиката на различни компании е прицелено в споделянето на техния опит на широка основа с другите предста­вители на бизнеса. За участниците е осигурено получа­ването на практически съвети от експерти на водещи компании в опа­ковъчната индустрия.


В сферата на опаковъчните ма­териали се пра­вят сравнения между традиционни­те и иновативни­те материали и възможността за избор на правилно решение по отношение на разходии въздействие вър­ху околната среда. Важно място се отделя на оценката на жизнения ци­къл на опаковките с оглед намаляване на натоварването на околната среда с излишна експлоатация на материал­ни и енергийни ресурси. Осветляват се развитията в най-новите техноло­гии, вкл. RFID. Участниците имат въз­можност да създадат нови партньор­ства по дължината на опаковъчните снабдителски вериги за съвместно ус­тойчиво развитие.


В усилията си да подкрепят разби­рането за целесъобразността на ус­тойчивото развитие и успешното му прилагане в опаковъчната индустрия, някои водещи организации вече орга­низират курсове за обучение по тези изключително важни въпроси на съв­ремието. Курсът „Основи на устойчи­вото опаковане“ на SustainablePackag­ing Coalition е имал невероятен успех. Проектиран около дефиницията на ус­тойчивото развитие, на него са пред­ставени основни познания от критич­но значение и важни аспекти на опако­въчния дизайн, придружени с примери за съществени иновации в опаковане­то на стоките.


Участниците в курса са остана­ли възхитени от яснотата, която са получили относно най-съществени­те възможности за непрекъснато по­добряване на дейността им и жизне­но важната информация за прилагане­то на придобитите познания. Всички са били убедени, че устойчивостта е добра стопанска практика, предлага­ща икономически предимства и създа­ване на позитивен облик в отношения­та с обществеността.

 
04.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар