Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съвременно опаковане на нехранителни продуктиОпаковането на нехранителни продукти е с не по-малка значимост от опаковането на храни. При нехранителните продукти защитата от увреждания също излиза на преден план заедно с функционалността и привлекателността за потребителите. Опаковките на нехранителните продукти трябва да осигуряват и цялата, нужна на потребителите информация за продуктите и начините за използването им.

В днешните неблагоприятни времена на икономически упадък и застой производителите поемат предизвика­телствата на необходимостта от икономическа и еко­логична ефективност. Поставяйки ударението върху ус­тойчивостта, те са принудени да поддържат процесите в опаковъчния дизайн и производство на високо ниво. На едно от първите места излиза нуждата от промяна на опаковъчните материали. Тъй като ползвателите и по­требителите все повече настояват за намаляване на из­лишното опаковане (например при блистер–опаковките) и избягване на неблагоприятните за околната среда опако­въчни материали (като PVC), производителите започват да преминават към по–екологично целесъобразни продук­ти и по–леки опаковки, като едновременно с това се учат да бъдат по–икономични и да отделят по–малко отпадъ­ци. В този аспект иновативността се оказва жизнено не­обходима за бизнеса.

Производителят на батерии Energizer Holdings полага много усилия за правилното опаковане на своите изделия. Подхождайки към този много важен процес, специалисти­те от холдинга си задават на първо място два въпроса: какви са изискванията на потребителите към техните из­делия и къде ще се използват те? След това в компанията провеждат сесии от типа „мозъчна атака“ в която в зави­симост от това, дали батериите ще се лансират на паза­ра, или ще бъдат подложени на редизайн, се събират специ­алисти — дизайнери и инженери, които очертават схема­тично евентуалната опаковка — как би изглеждала и какви функции трябва да изпълнява. Ако се налага да се създаде специфичен дизайн на опаковката, се използва опитът и на някой доставчик или се прибягва до услугите на дизай­нерска агенция. За да разберат по–добре потребителските изисквания, от компанията прилагат различни техники на проучване — индустриални изследвания, обзор на пазара и допитване до фокус–групи. В резултат се осигурява въз­можност за пристъпване към изработване на продукто­вата опаковка, която да пасва на пазарните изисквания и да използва новите опаковъчни материали и процеси. На­предъкът в биополимерите и здравината на материали­те помага на Energizer Holdings да осигури по–екологични, по–сигурни и по–леки опаковки. Успоредно се въвеждат ав­томатизирани процеси, които спомагат за намаляване на разходите и прекъсванията в производствения процес, както и за увеличаване на производителността и ефек­тивността на компанията като цяло. Тепърва се навлиза и в зоната на устойчивото опаковане с използването на ре­циклируеми опаковки и такива за повторна употреба. Ком­панията използва търговските изложения, за да се ориен­тира в прилагането на новите опаковъчни технологии.

Опаковането на опасни течности, като пестициди, фунгициди и инсектициди за селското стопанство, вина­ги е било съпътствано с различни проблеми. Доскоро из­ползваните в Австралия еднократни 20 л метални туби започват да се заместват с многократни 20 л пластма­сови туби. При тях е решен проблемът с нежеланото раз­ливане на опасните течности и подсигуряването срещу неправомерно отваряне и използване на отровите. Успо­редно с това с новата опаковка е увеличен обемът на теч­ностите, които могат да се палетизират в едно и също товарно пространство — от 640 на 800 л. Това е постигна­то с дизайна на пластмасовата туба, позволяващ на един палет да се подреждат 2 реда по 20 туби, докато ста­рият метален аналог позволява подреждането само на 2 реда по 16 туби. Пластмасовите туби са със жизнен ци­къл 5 години. Първоначално за материал на тубата е бил избран HDPE (полиетилен с висока плътност). Една особе­ност на пестицидите е, че могат да проникват през РЕ и той да деградира под тяхното въздействие, поради кое­то пластмасата трябва да се флуорира. Такива инстала­ции съществуват, но процесът е много скъп. За избягва­не на този проблем опаковъчната компания A&C Packers е разработила подходяща конструкция 6–слойна екструзион­но–издувна туба с удобна ръкохватка и нужните бариер­ни характеристики, изработена от аморфната пластма­са Selar polyamide на DuPont, която не се нуждае от флуори­ране. Дизайнът на 63 мм гърловина не позволява бълбукане и пръскане на течността при изливане, като същевремен­но спомага за цялостното изпразване на съда. Тубата е по­лучила UN сертификат за опасни течности.

Един от начините за намаляване на опаковките на пе­рилните и миещи препарати е повишаването на концен­трацията на тези продукти. От англо–холандската ком­пания Unilever използват този подход за намаляване на въздействието на предлаганите от тях марки перилни продукти върху околната среда като част от плана „По–чиста планета“. Големият производител е успял да нама­ли използваните опаковки през изминалите две години с 10 до 20% посредством преминаване към малки количества и силни концентрации на неговия перилен препарат Persil Small & Mighty. Това позволило на Unilever значително да на­мали транспортните курсове и да икономиса складови и търговски площи. Сега гигантът си поставя задачата да увеличи концентрацията на своите продукти и едно­временно с това да намали отделянето на парникови га­зове и използването на вода. Тъй като до 75% от емисии­те на СО2 и до 95% от използваната вода се отделят от потребителите, англо–холандската компания търси начи­ни да ги мотивира да използват екологично целесъобразни продукти и да пестят ресурси. Първата стъпка е изслед­ването на навиците и препятствията пред промяната на поведението на хората. Според компанията премина­ването на потребителите към опаковките с концентри­рани препарати би намалило емисиите на СО2 с 4,3 млн. тона за една година — еквивалент на спирането от дви­жение на 1 млн. леки автомобила. Програмата на компани­ята ще бъде съпътствана от маркетингова кампания, ко­ято трябва да осигури необходимата на потребителите информация.

Широкото навлизане на информационните технологии и в живота ни е свързано с нарастващо потребление на материалните носители на дигитална информация — CD, DVD и пр., което от своя страна води до множество ино­вации в екологичното опаковане на тези съвременни про­дукти. Производителят на опаковки Wewow е пуснал на па­зара картонени изделия с щанцован прозорец за CD/DVD. Прозорецът позволява на потребителите да вмъкват в опаковката печатни брошури, които да се виждат през него. Компанията предлага отпечатване на брошурите с мастила с растителен произход. Опаковката е направена от 100% рециклиран картон. Тези нововъведения дават ос­нование на компанията да твърди, че предлаганите от нея опаковки за компактдискове са възможно най–екологични­те на пазара.

Някой би помислил, че търговците на бижута едва ли ги е грижа за екологичното опаковане на продаваните от тях продукти, но се оказва, че дори те са ангажирани с устойчивото опаковане. Веригата бижутерски магазини Hiho е направила стъпка към еко–опаковките, като използ­ва опаковките от рециклирани материали, произвеждани от Oyster Retail Packaging. Редизайнът и брандингът на опаковките са изпълнени от консултанта по дизайн Blue Marlin. Подаръчните кутии и пликове на производителя са изработени от сертифицирана рециклирана хартия с тъ­канна текстура, а дръжките са направени от рециклиру­ема памучна материя. На купувачите се дава възможност да избират между традиционните опаковки с картонени вложки и опаковките от рециклирана хартия. Управляващият директор на бижутерийната верига е горд с факта, че са първите в Англия, използващи напълно рециклируеми опаковки.

 
12.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар