Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Факторът „потребител“ в опакованетоСоциолозите предричат, че след кризата консуматорското общество няма да бъде вече същото, тъй като приоритетите му ще се променят. Предвижда се, че до 2015 г. връзките в социалните интернет мрежи ще са се превърнали в начин на живот и определящ фактор за развитието на опаковането.

В бъдеще социалният ни статус ще се определя до голяма степен от това, с какви хора поддържаме връзки. В момента се наблюдава все по-голя­мо усъвършенстване в използването на цифровите технологии, с които се характеризира поколениетo на млади­те потребители с големи финансови възможности. Изследователите са на мнение, че до 2015 г. комуникационни­те мрежи ще обхванат почти всички аспекти от живота ни и все по-мал­ко неща ще бъдат запазени в личното пространство. Например мобилни ус­тройства с миниатюрни размери ще бъдат вложени в предмети за еже­дневна употреба, като боравенето с тях ще става чрез гласови коман­ди. Един от важните аспекти на диги­тализираното потребителско обще­ство ще бъде свързан със свободната обмяна на информация за продукти (и съответно техните опаковки) между потребители и производители, като целта на компаниите ще бъде усъ­вършенстването на качествата им и предоставяне на по-добри допълни­телни услуги. Тази тенденция със си­гурност ще се отрази и на развитие­то на опаковането.

Всичко казано дотук означава, че в следващите пет години потреби­телите ще получат реална възмож­ност да участват активно в проце­са на опаковане, като чрез мнението си влияят върху цялостното му разви­тие. По този начин потребителите ще причиняват известно неудобство на производителите, тъй като ще са способни да откриват негативните характеристики на опаковките на­ред с качествата им. Новата тен­денция бе забеляза още през 2008 г., когато изследване, проведено от международния маркетингов специа­лист Jupiter, разкри, че 77% от пазару­ващите по интернет използват ин­формация от онлайн описания на сто­ката, от която техният избор бива повлиян. Част от изискванията на по­требителите към опаковката, кои­то ще оказват влияние върху разви­тието на опаковането в бъдеще, са:

  • Индивидуализация. Опаковката щестава все по-удобна и ще задово­лява специфичните нужни на по­требителя.
  • Улеснено използване. Потребите­лите ще отхвърлят всички опа­ковки, които имат проблеми с от­варянето и затварянето. В това отношение усилията ще бъдат насочени към финансово ефектив­ните варианти, които са удобни за хора с различни физически въз­можности.
  • Възможност за комуникация. Опа­ковката ще трябва да предоставя повече информация за качествата на продукта, при това по един ин­тересен начин, а връзката с до­машните компютри и интернет по отношение на опаковането ще придобива все по-голямо значение.
  • Безопасност. Ще бъдат намале­ни рисковете за опакованите про­дукти по цялата верига до край­ния потребител.
  • Сериозни нововъведения ще има и при лекарствените опаковки, които ще се „грижат“ за пациен­та, като му помагат да изпълнява точно лекарските предписания.

Марката натурални сокове Tropicana вече изпита на свой гръб силното влияние на изискванията на потре­бителите. Компанията бе принудена да оттегли от американския пазар своята нова опаковка с изцяло проме­нен дизайн след неочаквано враждеб­ната реакция на клиентите, които предпочитат досегашното оформле­ние. Така старата кутия с добре по­знатата на американците картинка на сламка, забучена в портокал, се завръща в магазините, а новата неус­пешна опаковка, показваща стъклена чаша с портокалов сок, бива изтегле­на от пазара. От компанията споде­лят, че са подценили дълбоката емо­ционална връзка на потребителите със старата опаковка. Раздразнени­ето от новата опаковка, разразило се с пълна сила в интернет под фор­мата на публикации в блогове, фору­ми, имейли и писма до производителя, принуждава компанията да върне пре­дишната опаковка.

Подобна бурна реакция сред по­требителите във Великобритания предизвика производителят на слад­карски изделия Tangerine Confectionery, който реши да промени традицион­ната опаковка на прочутото на Ос­трова лакомство Sherbet Fountain. Сладкишът сменя своята традици­онна хартиена опаковка с пластмасо­ва туба, която предлага възможност за повторно запечатване. Целта на производителите е към продукта да бъде привлечено младото поколение, като същевременно новата опаковка да се хареса и на традиционните кли­енти. От компанията твърдят, че решението за новия дизайн е взето след задълбочено маркетингово про­учване, според което мнозинството от клиентите са се оказали запале­ни по новата опаковка, която позво­лява по-дълго съхранение на продук­та — необходимо условие за износа на Sherbet Fountain зад граница. Про­мяната в опаковката обаче разпалва сериозен медиен дебат в страната. Голяма част от негативно настрое­ните към новата опаковка на Sherbet потребители възприемат старата хартиена опаковка като скъп детски спомен. Те оспорват и твърдението на фирмата производител за нехиги­еничността на старата опаковка с аргумента, че през 70-те години на миналия век никой във Великобрита­ния не е починал от замърсен Sherbet, a новата опаковка не е толкова инте­ресна и забавна за децата.

В потвърждение на до болка пов­таряното твърдение, че опаковката продава, недвусмислено говори опи­тът на производителя на бельо Pants to Poverty. Компанията значително по­вишава продажбите си, след като за­почва да опакова произвежданото бе­льо в опаковка от рециклиран памук. Собственикът на компанията Бен Рамсден споделя, че до този момент е смятал опаковането за безполез­но и създаващо единствено отпадъ­ци и проблеми. Предпочитанията на потребителите към опакованото бе­льо обаче го накарали да преосмисли стратегията си. Това донесло удвоя­ване на печалбите на фирмата, и то в момент на криза. Решението Pants to Poverty е компромисно, тъй като не нарушава етичните принципи на ор­ганизацията. Използваните опаков­ки са изцяло компостируеми и мате­риалите, от които са създадени (най-често памук), могат спокойно да се използват за наторяване на земедел­ски земи след изхвърлянето им.

Потребителите и „лошите“ пластмасови опаковки

Негативното отношение на потре­бителите към пластмасовите опа­ковки, базирани на петрола, има своите основания. Част от произ­водителите обаче са на мнение, че обвиненията към пластмасови­те опаковки са несправедливо теж­ки. Практиката показва, че в мно­го случаи пластмасовите опаковки са средство за намаляването на из­ползваните ресурси за алтернатив­но опаковане. Например за опакова­нето на 450 килограма зърно общото тегло на металните контейнери въз­лиза на около 70 килограма, докато пластмасови варианти със сходни ха­рактеристики тежат неколкократ­но по-малко. Самите пластмасови опаковки са претърпели значително развитие и са намалили теглото си. Днес кофичка за кисело мляко тежи с една трета по-малко, отколкото пре­ди 20–30 години. От друга страна, за пластмасовите опаковки се използ­ва по-малко от един процент от до­бития в световен мащаб петрол. Но тъй като потребителите масово не оценяват тези факти, то производи­телите трябва сериозно да се зае­мат с този проблем. Единият от ва­риантите е създаването на по-добри методи за третиране на опаковката след изхвърлянето ù, като всички опа­ковки трябва да бъдат рециклируеми, независимо от това, дали ще бъдат превърнати в суровина за нови про­дукти или в енергия. Втората въз­можност е задължителна, тъй като съществуват материали, за които рециклирането е неудачен вариант, като например бариерните опаковки.

Потребителят и устойчивото опаковане

Увеличаващата се важност на ус­тойчивото опаковане като изисква­не от страна на клиента подтиква производителите постоянно да пре­оценяват количеството на използ­ваните опаковки. Според анализато­рите от маркетинговата компания Datamonitor устойчивото опаковане все още не е основната причина за продажба на продукта, но се превръ­ща в една от очакваните от потре­бителя характеристики на стоката заедно с етичността, икономичност­та и грижите за околната среда. По­ложителният ефект от глобалната икономическа криза е, че всички — включително потребителите — са станали по-ефективни в решенията си. Тази необходимост от намалява­не на разходите може да стимулира „зеленото поведение“ и да даде резул­тат в генериране на по-малко отпа­дъци.

Изследването е проведено сред 15 държави в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Все повече от анке­тираните признават, че започнат да гледат на опаковката с нараства­що внимание с оглед на екологичните проблеми, които тя създава. Над по­ловината анкетирани признават, че са средно или много загрижени за еко­логичните проблеми на опаковането.

Най-силното оръжие на потреби­телите за промяна на параметри­те на дадена опаковка е бойкотира­нето на продукта. Осреднените дан­ни от проучването показват, че 48% от анкетираните биха се ориенти­рали към закупуването на алтерна­тивен продукт, ако разберат, че из­браният от тях е прекомерно опако­ван. Това мнение е най-силно изразено в Южна Корея — 69%, и е най-слабо за­стъпено в европейските държави, къ­дето процентът е около 40. Устойчи­вото опаковане ще бъде от полза и на производителите. То може да се окаже един заслужаващ доверие на­чин за съкращаване на разходите за разлика от методи като намалява­не размерите на опаковките (рес­пективно намаляване на съдържани­ето в тях), при което по-малки коли­чества от продукта се продават на същата цена.

Ние може и да не сме в състоя­ние да определим кога рецесията ще приключи, но ветровете на промяна­та вече могат да бъдат усетени. Не­наситният консуматор, който паза­рува безогледно, вече е в миналото. Определено ще бъде много интерес­но да видим по какъв начин тази тен­денция ще се отрази на опаковането в следващите години.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар