Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Специфика на системата продукт – опаковкаВсеки се е сблъсквал с ред трудности и проблеми, когато се е налагало да разработи опаковка за своя продукт. От една страна се предлага огромно разнообразие от опаковки, материали и техника, от друга страна трябва да бъдат изпълнени многобройните изисквания, поставяни от продукта, дистрибуцията, търговията, потреблението, сигурността и т.н. Какво да се прави?

Като първа стъпка е препоръчител­но да се стесни кръга от безбройни­те предложения за опаковки и матери­али. Но кое е подходящото решение? На какъв опаковъчен материал да се спрем? Каква е разликата между раз­личните видове опаковки и какви пре­димства дават те за маркетинга на продукта? Как да се справи човек с купищата информация и предложения преди да направи своя избор?

Практиката е наложила някои оп­ростени правила:

Дори конкретният продукт да е голяма новост, на пазара със сигур­ност съществува някакъв негов ана­лог. Нужно е добре да се огледа и ос­мисли онова, което вече се предлага. Например, ако продуктът е някакъв вид домакинска техника, трябва да се прегледат местата, където се про­дават подобни продукти. Колкото по­вече стоки се видят, с толкова пове­че информация се сдобива човек, но не е нужно да се прекалява с нейно­то натрупване, защото това води до смущения при вземането на решение.

Следващата стъпка е изборът на опаковъчен материал. В много случаи търговската среда налага изискване за вида на материала. Например, ако е необходимо продуктът да се виж­да през опаковката, изборът може да падне върху групата на прозрачните полимерни материали, но този избор може да зависи и от предлагането на такива материали. Опаковъчните ма­териали се класифицират по сурови­ната, от която се произвеждат (хар­тии, пластмаси, стъкло, метал и др.), а към всяка от тези групи се отнасят различни видови опаковки (например, ако се избере групата хартии и кар­тони, типичните представители на опаковките от тази група са пликове, торби, кутии, каси, цилиндрични опа­ковки и т.н.). Ако се вземат заедно ва­риантите за опаковки от всички гру­пи материали, многообразието нара­ства неимоверно. Тук при избора може да помогне фактът, че самият продукт предопределя във висока степен вида на материала и оттам — на опа­ковката. Затова е добре да се започ­не с информацията, набрана от огле­да в местата на продажбите. Дори човек да се спре на опаковъчния мате­риал на даден конкурентен продукт, опаковката не е задължително да из­глежда по същия начин.

Следва оптимизирането на опако­въчния формат. От гледна точка на складовите, транспортните и тър­говските площи, както и от иконо­мически и екологични съображения, трябва да се търси възможно най-малкия опаковъчен формат, т.е. при оптимизирането на формата и дизай­на на опаковката да се търсят най-малките възможни размери. Това ще върши добра работа и при преговори­те с търговците на дребно, в чиито магазини никога не достига място. В много случаи даден продукт може да се опакова по няколко различни начи­на и тогава творчеството влиза в действие, като водещи са предста­вителността и удобството както за търговеца, така и за купувача. За да може опакованият продукт да се отличава и да привлича вниманието, трябва да излезе от границите на традициите, дори да се вземат идеи от опаковките на други типове и ви­дове продукти и да се вградят в нова­та опаковка.

Колкото и да харесва и да познава спецификата на своя продукт, човек не може да знае всичко. Добре е про­ектът на опаковката да се провери, като се вземе становище от други хора, дори от такива, които не знаят нищо за конкретния продукт — те ще го оценяват по един непредубеден на­чин. Може да се наложи получаване на съвет от специалист или експерт, за да се избегнат скъпо струващи греш­ки. Съществуват и много източници на базова информация, чието ползва­не може да спести разходи на време и труд при вземането на решение и проектирането на опаковката за кон­кретния продукт.

В някои случаи може да се използ­ват готови опаковки на различни пре­дложители. В последно време предва­рително изработените опаковки са силно усъвършенствани чрез инова­ции и нов дизайн. Те могат да се инди видуализират с простото поставяне на етикет, който да ги различава от останалите. В началото не е препо­ръчително да се закупуват големи ко­личества готови опаковки, тъй като може да се наложи редизайн поради собствени причини или поради проме­ни в правилата и изискванията към опаковането на продукцията. По нача­ло трябва добре да се знае, че опаков­ката не е статична — тя се променя и усъвършенства с промяната на изис­кванията и на потреблението, зато­ва се нуждае от иновативно и твор­ческо мислене, както и от навременна информация за настъпващите проме­ни. За опаковката не трябва да се ми­сли накрая, когато може да е късно, а още от самото начало на създаване­то на продукта. Затова планирането трябва да става в система продукт — опаковка, а не само като продукт.

Следващите примери илюстрират интересни решения за опаковането на различни продукти:

За хранителната индустрия са въ­ведени нови пластмасови буркани — опаковки от многослоен полипропилен, които се явяват жизнена алтернати­ва на стъклените буркани и метални­те кутии. Пластмасовите буркани из­държат на температури до 120°С при стерилизиране и пастьоризиране. Така те осигуряват над 12 месеца срок на годност на опакованите в тях храни­телни продукти, а заоблените им фор­ми с подходящ преход към гърловината ги правят съвместими със съществуващите линии за пълнене и затваряне. Гамата от 212, 610, 700, 830 и 1 000 мл. опаковки е предвидена за комбинира­не с различни видове капачки в зависи­мост от необходимостта. Производи­телят RPC Containers Corby е част от групата за изделия от твърди пласт­маси Bebo Сluster, която разполага и с термоформовъчни мощности в Герма­ния, Полша, Холандия и Чехия.

Пример за наложителна промя­на на опаковъчния материал в систе­мата продукт-опаковка на американ­ската компания за напитки Sunny D е замяната на съществуващата бу­тилка от ПЕВП (полиетилен с висо­ка плътност) с нов дизайн бутилка от РЕТ, който напомня добре позна­тата предишна форма. Поради нега­тивните публикации относно изкуст­вените съставки в напитката, произ­водителите са принудени да въведат нова рецепта на плодовия сок, от ко­ято са премахнати консервантите и неестествените съставки. Това, от своя страна, налага промяна в мате­риала на бутилка. В търсенето на опа­ковъчното решение е бил разгледан вариантът за опаковане на соковете в гъвкави пликове, но в Англия РЕТ ма­териалът се възприема като златен стандарт при опаковъчните матери­али за хранителни продукти и компа­нията се е спряла на него, въпреки не­обходимостта от въвеждане на нова техника за пълнене и бласформоване. Напитката се пълни на „ултра чиста“ машина вместо на асептична, с кое­то се постига трайност на продукта от 75 дни. Новият дизайн на етикета вдъхва чувство за здравословност и натуралност.

Унгарският филиал на Датска­та група за производство на опаков­ки Hartmann Hungary Kft предлага го­лямо разнообразие от опаковки за ун­гарските пазари. Домакин на филиала е фабриката на бившия кооператив Babolna, в която от 1980 г. се произ­веждат подложки за яйца с машини на Hartmann. Оценявайки потенциала на географското положение и на пазари­те, групата закупува фабриката и от началото на 90-те години започва да снабдява Източноевропейските и Ру­ските пазари с опаковки за яйца. Опа­ковките са разнообразни по конструк­ция и по изходен материал, като най-модерната от тях е кутията за яйца Imagic, изпъкваща на рафтовете на магазините със своя дизайн и сигнал­ни ефекти. Така, специфичната за про­дукта опаковка се налага под форма­та на множество размери и специфи­кации, изпълнявайки всички изисквания на потребителите.

Качествата на опаковъчния мате­риал се оказват подходящи за защит­но опаковане на мобилни телефони. За Nokia се създават опаковки със спе­циален дизайн като изява на успешна­та диверсификация. Успоредно с това опаковките на филиала оказват мини­мално въздействие върху околната среда, тъй като се изработват от рециклирана хартия по програма за ус­тойчиво развитие по дължината на цялата продуктова верига. Това е чу­десен пример, при който за един про­дукт (източник на протеини, същест­вена съставка в хранителната индус­трия и важна част от балансираните здравословни диети) се развива ста­билно, мащабно и перспективно про­изводство на специфични, разнообраз­ни и устойчиви опаковки.

 
10.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар