Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Прогноза за 2009В бързо променящия се свят едно е ясно – 2009 ще мине под знака на глобалната рецесия, а повечето европейски икономики ще се свият. Това ще се отрази на опаковането в посока към по-нататъшно намаляване на разходите под формата на олекотяване на опаковките, намаляване на използваните материали и увеличаване ефективността на опаковъчните производства. Пунктуално дадените по-долу взаимно свързани предвиждания отразяват личното становище на автора.

За глобалните промени и новия икономически и со­циален ред

 • Компрометираната партокрация постепенно ще пре­минава в нови граждански и експертни форми на упра­вление за съхраняване на демокрацията;
 • Борбата с взаимно подсилващите се кризи (финансово-икономическа,газово-енергийна и екологично-климатич­на) ще сплотява света;
 • Пазарният модел ще се утвърждава като най-жизнеспособен;
 • Консолидирането на пазарите,повишаването на тях­ната прозрачност и усъвършенстването на снабдява­нето ще получат нов импулс;
 • Правителствените регулации ще се засилват;
 • Безработицата временно ще се увеличава,търсенето на квалифицирани работници и специалисти ще нара­ства;
 • Ще се укрепват националните производства и вътрешните пазари;
 • Използването на външни ресурси (аутсорсинг) ще на­малява,някои изнесени производства ще бъдат репат­рирани;
 • Онлайн пазаруването ще се увеличава като по-иконо­мично;
 • Експортните пазари за бързооборотни стоки ще се свиват успоредно с поставяне на ударението върху по-ниските цени. Рибопреработвателите ще се радват на разширяване на пазарите,биохраните ще стават все по-популярни,оранжерийната продукция ще се сви­ва поради ръста в цените на енергоносителите;
 • Трайните екологични и енергоикономични практики на производителите на потребителски стоки ще нама­лят ефекта на екофлацията (увеличаване на разходите под въздействието на екологичните предизвикател­ства);
 • Ще се завишават етичните норми в света на финан­сите,производството,търговията и опаковането на стоките;
 • Ще нарастват грижите за гражданите — източник на приходи за държавата и ресурс за бизнеса.
 • Капитализмът ще става все по-социален и устоите му ще се ревизират — това ще води понякога до непредви­дими промени,но е ясно,че потреблението и потреби­телите ще заемат по-високо ниво в приоритетите на правителствата и съюзите;
 • Водещи принципи ще станат защитата на потреби­телите и повишеното качество на живота на населе­нието.

За предизвикателствата пред опаковъчната ин­дустрия

 • Всичко казано дотук ще оказва предвидимо въздейст­вие върху опаковъчната индустрия,като опаковането на стоките за потреблението ще бъде повлияно в мно­го аспекти: конкурентоспособност,икономичност,екологична целесъобразност,достъпност,здраве,сигурност,удобство,ефективно снабдяване,повишена обществена отговорност на компаниите,устойчи­вост на производството и етичност в търговията с опаковани стоки;
 • През 2009 г. кризата ще засегне сериозно и България,но далновидните ще се готвят за възхода след времен­ния спад;
 • Бизнесът ще търси нови пазари,както и утвърждава­не на вътрешния пазар — като следствие ще се изо­стри конкуренцията с вносните стоки;
 • Ще изпъкне съществената роля на опаковането за по­вишаване конкурентната способност на местната продукция. Това ще изиграе важна роля за осмисляне значимостта на опаковането за икономиката на стра­ната на ниво бизнес,съюзи и институции. При съжи­вяването на пазарите от производителите ще бъде осъзната ползата от относително малките вложения в съвременно,устойчиво и конкурентоспособно опа­коване на стоките за масово потребление — както на хранителни,така и на нехранителни продукти;
 • Потребителите обедняват поради глобалната финан­сова и икономическа криза. Тази тенденция ще подтик­не запасяването със стоки и ще доведе до търсенето на продукти в уедрени опаковки,както и на устойчи­во опаковани стоки с повишена трайност на благопри­ятни цени;
 • Търговските вериги вече изпитват затруднения пора­ди намалената покупателна способност на население­то,свиването на пазарите на бързооборотни стоки и съответното намаляване на обемите на продажбите. Супермаркетите ще търсят нови форми и начини (ос­вен иновирането на традиционните) за привличане на перспективни доставчици на опаковани стоки и на ло­ялни купувачи,както и за разширяване обхвата на сто­ките със собствени марки. Ще се увеличат изисквания­та за етична търговия,включваща устойчиви системи продукт–опаковка;
 • В програмите на ЕС ще се акцентира върху устойчи­вото развитие,повишаването на конкурентоспосо­бността и стимулирането на малкия и средния бизнес. В тази връзка,на опаковането и на снабдяването с опа­ковани стоки ще се отделя по-голямо внимание и ще се увеличава интересът към такива програми,както и към проекти за трансфер и обмен на специфични зна­ния и технологии в мултибраншовата и интердисци­плинарната сфера — опаковане.
 
09.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар