Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Обзор 2008

  •  
  •  
  •  
  •  


Прогнозите са изключително важни за планирането на дейностите. Предвижданията се основават както на минали и текущи събития и явления, така и на ясно очерталите се тенденции. В този обзор представяме най-важните моменти от света на опаковането през изтеклата 2008 година с желанието да подпомогнем с концентрирана информация планирането за кризисната 2009 година в частта опаковане и пазарна реализация на българската продукция.

За опаковането 2008 беше година на сбъднати прогнози,ясно очертани тенденции и мащабни позитивни проме­ни — настъпи новият ред в опаковането на стоките. В ус­ловията на глобализация във всяка държава местната про­дукция обикновено се налага първо на вътрешните пазари и след това на международните. Затова всеобщите пра­вила и постижения в опаковането на стоките в света ва­жат и вътре в рамките на отделната страна. Това се осъ­ществява при растяща конкуренция,тласкаща развитие­то на нови технологии и нови организационни форми,насо­чени към сигурност и икономичност на производството и реализация на опакованите продукти.

Дадената тук есенция от информация във връзка с гор­ните въпроси би била полезна за вземане на решения за опа­коването и продажбите на българската продукция през на­стоящата и следващите години.

В какво се състои новият ред в опаковането на стоки­те? Освен бързия технологичен напредък,в производство­то и потреблението на опаковки и опаковани продукти е в ход преструктуриране,чиято цел е намаляване на разходи­те по веригата на снабдяването и доближаване на опако­ването до потребителя. Конкуренцията предопределя не­обходимостта от съкращаване на времето за достигане на новите опаковани продукти от производството до па­зарите. Свидетели сме на реализиращата се решимост на ЕС за балансирано справяне с двата основни проблема — екология и здраве,без да се пречи на свободната търго­вия и конкуренцията в обединените пазари. Програми,про екти,грантове,курсове — това са само част от инстру­ментите,които обединена Европа използва за развитие на опаковането в региона. Основният принцип е:

Преминаване от „опаковката в изолация“към „опаковането като интегрална частот продуктовите системи“

Простото правене на печалба вече не е достатъчно за оцеляването и успеха на бизнеса. Придобиването на устой­чивост означава прилагане на стратегия върху тройна основа — в социален,екологичен и икономически аспект. Този подход става водещ в оценките на инвеститорите,кредиторите и участниците в снабдителските вериги.

Кои са движещите сили и ясно откроените тенденции,без знанието за които не бихме могли да опаковаме свои­те продукти за успешното им реализиране на конкурент­ните пазари? От страна на потребителския фронт дейст­ват мощни импулси. Нуждата от удобство,сигурност,за­щита на здравето,бърз и лесен достъп до стоките,ин­формиран избор и лесно отстраняване на употребените опаковки изисква подходящ дизайн,обем и функционалност на опаковките. Това налага постигането на огромна гъвка­вост,голяма производителност и високо качество на опа­ковъчната техника. Освен това,днешният потребител е по-силно заинтересуван от когато и да било от честната търговия и етичния бизнес — една социална осъзнатост,която е благодатна почва за производителите да увелича­ват продажбите си чрез изграждане на устойчив имидж на своите марки. Все повече европейски компании се възполз­ват от тези тенденции. Време е и нашите фирми да изля­зат „на ринга“ със своите привлекателни и функционални продуктови опаковки. Традиционните средства за рекла­ма губят почва — все по-малко хора им обръщат внимание. Настъпи моментът опаковането да заеме своето подоба­ващо място,да завладее вниманието на потребителите и да стигне по-близко до тях,по-персонализирано.

Всичко казано дотук налага необходимостта от

иновации

които постепенно стават двигател № 1 за развитието на опаковането в днешните динамични времена.

Кои иновации се наложиха в опаковането през 2008 г.,очертавайки неговия съвременен облик? Големите цели за превантивно намаляване на отпадъците от опаковки,ко­ито се поставят на глобално ниво,дават силен тласък на търсенето на нови решения. Металните и стъклените опаковки преживяват ренесанс заради своята рециклируе­мост и възможност за олекотяване,пестящо значителни разходи. По същата причина опаковките от хартия и кар­тон увеличават своя дял,но при тях все повече се залага и на устойчивото използване на възобновяемите ресурси. Изгодните пластмасови опаковъчни материали започват да се заместват от разграждащи се биопласти. Опакова­нето се превърна във високотехнологична индустрия,коя­то става водеща в задвижванията,управлението и авто­матизацията на машинните операции.

След автомобилостроенето, опаковъчният бранш е вторият по големина потребителна роботизирани системи

Освен изключително гъвкавите пренастройки за удо­влетворяване на вечно променящите се потребителски изисквания,опаковъчните машини осигуряват безопас­ност на продуктите чрез иновативните конструкции за бързо и лесно хигиенизиране. Опаковъчните линии намаля­ват разходите за опаковане посредством интегриране на процесите,регистрират и контролират целия технологи­чен цикъл и отразяват съществената информация дирек­тно върху проследяемите опаковки. Последните иновации се простират по дължината на цялата стойностна вери­га — готови за рафтовете опаковки,готови за търговия­та опаковки,RFID (радиочестотни идентификатори),мо­билни дисплеи — това е демонстрация на усилията за хар­монизиране на опаковането с изискванията на търгови­ята. В сферата на опаковъчния дизайн се набляга на по­требностите на снабдителските вериги и връзката меж­ду отделните звена на снабдяването,за да се отговори на нуждата от коопериране между участниците в стой­ностната верига — дизайнери,маркетингови експерти,печатари,преработватели,опаковчици,снабдители и ло­гистици. Изискванията към дизайна,размерите и функци­оналните качества на опаковките са толкова различни за всеки конкретен продукт,че опаковането вече се превръ­ща в изкуство за иновативно съчетаване на естетични,икономически,екологични,маркетингови,високотехноло­гични,психологически и социални параметри,налагани от съвременното общество.

Какво добавя кризисната 2009 година към параметри­те,необходими за прогнозиране и планиране на опакова­нето,дистрибуцията и продажбите на нашите стоки? На мрачния фон на световната икономическа криза и еко­логичните проблеми се откроява една позитивна тен­денция — нарастването на значимостта на опаковане­то за огромните количества и потоци от стоки,които кръстосват света и трябва да бъдат проследявани и кон­тролирани за целите на сигурността и качеството на до­ставките. Вече който и да е бизнес, -свързан с производ­ството,разпределението и реализацията на продукти,би се сблъскал с ред трудности,ако не вгради в стратегия­та си за развитие икономичното,екологично целесъобраз­ното,енергийно ефективното и обществено отговорно­то опаковане. Както законодателството,така и пазари­те недвусмислено налагат необходимостта от устойчи­во опаковане на стоките. За да останат конкурентоспо­собни,за да поддържат потребителската лоялност и за да бъдат иновативни,на производителите и търговците се налага да инвестират в оптимално опаковане и етич­но пазарно налагане на продуктите си и същевременно ре­довно да напомнят на потребителите да действат по съ­щия начин.

 
09.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар