Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Значимостта на опаковането за производителите на лекарстваСпоред изследване на американската маркетингова компания Freedonia Group производството на опаковки за фармацията в света ще нараства с годишен темп от 6,3% до 2013 г. Този темп се благоприятства от растежа на китайската фармацевтична индустрия и от специализираните опаковъчни потребности на американския пазар за лекарства. Очаква се етичното производство на родово свързани лекарства в Индия и Бразилия да тласне развитието на бързо растящи пазари за фармацевтично опаковане в тези страни.

Разширяването на пазарите за ле­карства принуждава производите­лите да се стремят към конкурентоспособност и привлекателност спрямо все по-информираните по­требители. Както при всички потре­бителски продукти, опаковането има решаваща роля за продажбите на което и да е от лекарствените средства. Тук най-съществени са собствените характеристики на фармацевтичния продукт — напри­мер, ако той е чувствителен към светлина или влага, този факт ще предопредели решението на произ­водителя да избере гъвкавата опа­ковка пред опцията за пластмасова бутилка. Освен това в зависимост от активните вещества, химиче­ския състав и реакцията на паци­ентите производителят може да бъде принуден да произведе лекарственото средство в по-малко же­ланата форма на инжекционен раз­твор или на супозитория. Това също се отразява при проектирането и избора на вида опаковка.

Установено е, че привлекател­ният опаковъчен дизайн и цветово­то оформление оказват нараства­що влияние върху решението за ку­пуване, но освен това опаковката трябва да осигури доверието на па­циента към лекарството и сигур­ността, че то ще произведе жела­ния ефект. Обикновено т.нар. пър­вична опаковка (опаковката, която се намира в най-голяма близост до фармацевтичния продукт) е от най-голямо значение, особено като се има предвид растящият брой инци­денти с поемането на лекарства от деца и потребностите на въз­растните хора. Климатичните осо­бености на региона също са от зна­чение най-вече по отношение въздействието на влагата и нивото на ултравиолетовото излъчване. В някои по-изостанали страни важен фактор за фармацевтичното опако­ване е високото ниво на нарушения и слабата държавна намеса в здрав­ното осигуряване и достъпа до ле­карства, което дава възможност за развитието на „черен пазар“. Спо­ред преценка на Световната здрав­на организация в такива страни фалшифицираните лекарства зае­мат 10 — 30% дял от общите про­дажби на фармацевтични продукти. Фармацевтичните компании, които оперират в такива страни, тряб­ва да защитават оригиналните си продукти с инструменти като ла­зерния печат за етикетиране, оси­гуряващ защити срещу подправя­не на продукта (в подобни страни обикновено тази технология е слабо разпространена). Други известни средства за предпазване от фалшифициране чрез опаковките са холог­рамната технология, осигурително­то етикетиране на бутилките и ку­тиите и др. В бъдеще в борбата си с фалшификаторите фармацевтич­ните компании ще започнат масово да използват „интелигентни“ тех­нологии с вградени в първичните и вторичните опаковки чипове.

Днес производителите на ле­карства се нуждаят от действе­ни стратегии не само за производството на фармацевтични продук­ти с иновативни активни съставки, но и за решаването на ред маркетингови проблеми, включващи дист­рибуция, комуникации и продажби. Една добре проектирана продукто­ва опаковка, в чийто дизайн са взе­ти предвид изискванията на мест­ните потребители, необходимост­та от сигурност на продукта и характеристиките му, може да по­могне на компанията в постигане­то на значително конкурентно пре­димство на бързо развиващите се пазари.

Опаковъчният гигант Stora Enso е обединил усилията си със специали­зираната в софтуера за здравни ко­муникации компания Medixine в стре­межа си към създаване на електрон­на услуга за мониторинг на режима за приемане на лекарствата, осно­вана на интелигентната фармацевтична опаковка за дискретно дози­ране Discreet Dose Slider intelligent (DDSi). Картонената опаковка на Stora Enso „напомня“ на пациенти­те да си вземат лекарството и ре гистрира деня и часа, в който вся­ка таблетка е извадена. Софтуерът на Medixine се използва за набиране и управление на данните за графика, които се запаметяват във вграден в опаковката чип и могат да се раз­читат с мобилен телефон, като се емитират автоматично към сър­въра. Това интелигентно решение е продиктувано от необходимостта за намаляване на грешките и регулярно приемане на лекарствата от пациента, както и за набиране на база данни, нужна на фармацевтич­ните компании за преценка на ефи­касността на продуктите.

През 2010 г. произвежданите и внасяни в Европейският съюз фар­мацевтични опаковки трябва задъл­жително да притежават релефно брайлово писмо за идентифицира­не на съдържанието. Това изискване принуждава фармацевтичните ком­пании да усвоят технологията, с ко­ято брайловата азбука се нанася върху техните потребителски опа­ковки за лекарства. Нездравослов­ният съвременен начин на живот и застаряването на населението во­дят до увеличаване броя на хората с пълна или частична слепота. За съ­жаление онези от тях, които могат да четат брайлово писмо, са под 2%. Независимо от това европей­ската директива поставя огромно предизвикателство пред фармацев­тичната индустрия, тъй като досе­гашният опит показва, че понякога е трудно и дори невъзможно върху етикета или опаковката да се отдели достатъчно място за брайло­вия надпис. За да подпомогнат про­изводителите на лекарства да се съобразят с европейското законо­дателство, някои компании са раз­работили свои собствени уникални решения. Между тях са Sleever със своя брайлов свиваем ръкав (Braille shrink-sleeve), CCL с брайловия си маркер (BrailleMarker), Bobst със сис­темата си AccuBraille, Nordson със своята e.dot.

Наскоро Roberts PolyPro — подраз­деление на Pro Mach (компания, пред­лагаща интегрирани опаковъчни продукти), разработи и въведе на пазара своя скоростен брайлов мо­дул (Rapid Braille Module) — система за подаване на картонени опаковки и ротационно нанасяне върху тях на релефно брайлово писмо, съвмести­ма с всички видове машини за сгъва­не и лепене. Портативният модул осигурява работна скорост над 450 м/мин, подмяна на работните елементи в рамките на минути, точ­ност на нанасяното релефно писмо +/– 1,5 мм, като заеманата от него площ е само 1,2 кв.м. Достъпната цена на модула благоприятства ком­плектоването на съществуващите опаковъчни линии.

Едно от предизвикателства­та пред работата с брайловото писмо е точността на нанасяне на точките и техните размери — про­блем за производителите на фар­мацевтични опаковки, които тряб­ва да спазват европейската ди­ректива за качество на брайловия текст. В отговор на тази потреб­ност английската компания Troika Systems, специализирана в качестве­ния контрол на печатните продук­ти, е разработила устройството BrailleCАМ* за измерване точност­та на брайловите точки. Система­та, основана на технологията на компанията за измерване на точки­те на флексографските платки, е прецизен и сигурен инструмент, оси­гуряващ точна информация за фино настройване на брайловия печат.

За да ускори етикетирането на своите фармацевтични продукти, NuPharm Laboratories е инсталирала автоматичното кодиращо устрой­ство на Allen Coding Systems. Пре­ди това английската фирма е нана­сяла ръчно етикетите със серий­ния код и датата на годност върху външната опаковка на течните про­дукти, което е отнемало цял ден за етикетиране на едва 1 000 карто­нени кутии. Инсталирането на кар­тонажната машина 4ACC на Allen с компактен кодер с горещо фолио е подобрило рязко ефективността, тъй като новата система позволя­ва обработването на същия брой опаковки само за един час. Машина­та е лесна за инсталиране и удобна за работа след обучение от произ­водителя. Освен това тя осигурява надеждност и добро качество на пе­чата. Системата 4ACC работи са­мостоятелно в отделно опаковъч­но помещение, в което опаковките се кодират, преди да бъдат стифирани.

Американската опаковъчна ком­пания Silgan Plastics е проектира­ла своята линия от фармацевтични РЕТ бутилки за таблетки, създаде­ни специално за нутрацевтични из­делия, витамини, диетични добавки и свързаните с тях производства на здравословни продукти. Тяхната продълговата форма ги прави удоб­ни за захващане и отваряне. Незави­симо че първоначално са проектира­ни за таблетки, опаковките могат да се прилагат успешно и за течни и прахообразни продукти. Вместимостта им е в гамата 160, 250 и 375 куб. см с диаметър на гърловините 38 и 40 мм. Бутилките могат да бъ­дат изработени от прозрачен РЕТ или в цвят по желание на клиента.

 
13.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар