Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Приложения на RFIDЗа момента в България RFID се използва в много малка част от своя капацитет, най-често за контрол на достъп и работно време. Все още технологията не се прилага в управлението на веригата за доставки, за следене на активите, за промишлена автоматизация, и за здравеопазване. Но от няколко години насам в световен мащаб има много примери за успешно прилагане на RFID. Ето някои от тях:

Wal–Mart

Wal–Mart e най-голямата верига за търговия на дребно в света. Внедря­ването на RFID в дистрибуционните центрове на веригата започва още през 2003-а година. До 2005-а годи­на те имат над 100 доставчици, кои­то са поставили RFID тагове на сво­ите стоки. През 2006-а отчитат три пъти по-бързо и ефективно доставя­не на стоки. Днес, над 600 от достав­чиците на Wal–Mart маркират своите стоки с RFID, а самата технология е внедрена в 1000 магазина в САЩ. До­сега от компанията отчитат 8% на­маляване на загубите от липси на стоки и подобряване на времето за инвентаризация с 20%. Само през 2006 г. Wal–Mart спестява 12 млрд. долара от внедряването на RFID.

Metro Group

Metro Германия е един от пионерите във внедряването на RFID техноло­гията. Фирмата участва активно в създаването на стандартите на EPC Global и в тестването на най-новите технологични решения.

За реализиране на своята RFID ини­циатива, Metro изисква от своите дос­тавчици да маркират стоките с RFID идентификатори, съвместими със стандарта EPC Class1 Gen2. Маркира­ните стоки се прочитат автоматич­но при получаването им и информация­та се подава до централата на Metro, където се обработват в реално вре­ме. Обратно се подават инструкции към оператора в магазина.

RFID проектът на Metroe най-голе­мият в Европа до момента, обхващащ около 200 обекта в Германия — мага­зини Metro Cash&Carry, хипермаркети Real и обслужващите ги дистрибуцион­ни центрове. От фирмата отчитат значително намаляване на времето за обработка на доставките, оптимиза­ция на складовите операции и др.

Успешното реализиране на техно­логията води и до нови идеи. През 2002 г. се ражда инициативата на Metro Future Store Initiative. Обединяват се над 85 фирми от цял свят — ИТ компа­нии, производители и дистрибутори. Идеята е да се споделят опит, вижда­ния и съвместно да се работи по оп­тимизацията на ритейл сектора.

Marks&Spencer

Английската верига за облекла Marks& Spencer е един от пионерите в използ­ването на RFID системи за маркиране на отделни стоки. Още през 2003 г. те инсталират стационарни UHF четци в своите складове. На етикетите на дрехите се залепват идентификато­ри, които могат да бъдат „разчита­ни“ с помощта на портативни чет­ци. RFID системата оптимизира ин­вентаризацията и подобрява налично­стите в магазините. Вследствие на това тя функционира вече в над 200 обекта от веригата.

През тази година са закупени около 200 милиона тага за облекла, като 75% от тях са за Marks&Spencer.

Carlsberg

Kак RFID технологията помага на фирма, производител на бира, като Carlsberg?

Компанията TrenStar Inc. е дистри­бутор на милиони кегове с бира в Ан­глия, включително и на Carlsberg. Кего­вете с бира са маркирани с таго­ве, които могат да дадат информа­ция не само за местоположението по снабдителската верига, но и за дата­та на производство. По този начин търговците на дребно винаги знаят дали получават точно заявеното количество бира и дали нейното качество е гарантирано.

DHL

DHL и европейският гигант Metro Group съобщиха, че ще работят съв­местно по най-големия RFID логисти­чен проект за Франция. Проектът ще започне към края на годината. DHL из­ползва RFID тагове, за да проследя­ват всички свои пратки до 89 магази­ни Metro Cash&Carry във Франция. Това означава, че близо 1,3 милиона палета ще бъдат оборудвани с идентифика­тори. Като част от новата система, в пет DHL логистични центрове за храни ще се маркират всички пратки до цялата търговска мрежа на Metro с RFID тагове.

Този проект е резултат на про­дължително сътрудничество между двете компании с цел да донесе ново­сти в технологията за търговската индустрия. DHL е партньор на Metro Group в инициативата Metro Future Store от 2004 г. През юли тази година, Metro стана първата бизнес компания, която се присъединява към логистич­ната инициатива на DHL.

HP

Клиентите на Hewlett-Packard вече мо­гат да поръчат своите сървърни ма­шини, устройства за съхранение на данни и ракове, с интегрирани в тях RFID етикети, които са част от но­вата услуга за управление на акти­вите в сферата на информационни­те технологии. Като част от нова­та услуга на HP, компанията ще ин­сталира RFID системи, които ще ин­тегрира с използваните от своите клиенти софтуерни програми. Услуга­та включва в себе си автоматичен за­пис на оборудването, в случай че то попадне в зоната с RFID устройства, което ще помогне за точна иденти­фикация и инвентаризация на активи­те. Един от най-известните софту­ери за активи на HP — OpenView Asset Center, вече поддържа в себе си RFID технологията.

Correos

Испанските национални пощи Correos внедриха RFID системи в над 37 раз­пределителни центъра, за да просле­дяват движението на пратките. Вър­ху колети и писма са поставени RFID пасивни тагове, като по този начин автоматично се отчита времето, в което пристигат или напускат пощенската станция.

Стационарни четци от Motorola са поставени на порталните врати, през които преминават пратките, за да отчитат автоматично влизащите и излизащи тагове. В зависимост от големината на разпределителния цен­тър, са поставени между 5 и 30 чет­ци. С помощта на мрежовите RFID устройства на Reva Systems се осигу­рява свързаността между четците и приемането на данни от тях. Обра­ботването на получените данни се из­вършва в реално време от система­та на IBM. Извършва се и мониторинг на RFID четците и антените, за да се отчита дали функционират нормално и дали са на линия.

Дядо Коледа...

На Северния полюс, на около 800 кило­метра северно от Хелзинки, Дядо Ко­леда използва RFID, за да организира своята къща и хилядите снимки, кои­то си прави с посетителите на ден. Премествайки се от къщата си в Rovaniemi в Хелзинки, се налага да се направят някои промени, с които се заемат джуджета. На тяхна помощ идва RFID система, която подобрява продажбите на снимки с посетители­те и персонализирането им.

Къщата на дядо Коледа е отворе­на целогодишно, но през зимния сезон, между ноември и март, бива посете­на от над 500 хиляди души. Така къща­та се превръща в една от най-извест­ните атракционни забележителности във Финландия, както и най-големият получател на писма.

Влизането в къщичката е безплат­но. Посетителите се регистрират във фоайето и така получават кар­та-сувенир с размерите на кредитна карта, която всеки трябва да си зака­чи на врата. По този начин всеки по­сетител получава свой номер, с кой­то ще се идентифицира навсякъде в атракциона и ще бъде разпознаван на снимките, на които присъства. За целта в къщата са монтирани RFID четци, свързани с фотоапарати и ка­мери. Така всички снимки се свързват с идентификатора на госта.

Когато той доближи компютъра на изхода на къщата, на екрана авто­матично се показват всички негови снимки, които могат да бъдат разпе­чатани.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар