Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Последни постижения в опаковането на бираОлекотяването на опаковките за бира е не само изгодно и полезно – то е и престижно. Съчетано с подходящ редизайн и избор на правилния материал, то изгражда устойчив позитивен имидж на пивоварната компания и привлича повече ценители на марката. Като се добави необходимостта от продължително запазване качествата на бирата и строг качествен контрол в съчетание с намаляване на разходите по цялата верига „производство – потребление“, става ясно, че решението и на най-сложните проблеми е в интегрирания подход към тях.

Олекотяването на бутилките за бира вече се превръща в елемент от по­литиката за устойчиво развитие на големите пивоварни. Английски­ят производител на бира -Molson Co­ors се е присъединил към сключеното от 40 пивоварни споразумение за на­маляване на отпадъците от опаков­ки и от хранителни продукти. Освен поради ангажираността си към оле­котяването на опаковките за бира, компанията предприема този ход и поради факта, че екологичните про­блеми стават все по–значими за ней­ните клиенти и партньори. За взема­нето на това решение е спомогнала работата с организаторите на ан­глийската програма за оползотворя­ване на отпадъците - WRAP-(Waste Ac­tion Resources Programme), при която компанията е прозряла как могат да се минимизират отпадъците по цяла­та снабдителска верига — от доста­вянето на ечемика за производство­то на малц до наливането на бирата в чашата на консуматора. При тази съвместна работа компанията е по­стигнала първоначално олекотяване с 13% на стъклената бутилка от 330 мл. Споразумението е подписано от -Stel­la Artois и Fosters EMEA още през 2005 г. след срещата на 10 английски вери­ги за търговия на дребно с правител­ството с цел обсъждане начините за справяне с проблемите за намаляване на отпадъците от опаковки и храни.

Друга английска пивоварна ком­пания — Marston‘s, си е поставила за цел да икономисва 1 000 тона стъкло годишно чрез олекотяване на бутил­ките за опаковане на своите марки светло пиво. За постигането на тази цел компанията работи със своя дос­тавчик O – I за намаляване теглото на стъклените бутилки средно със 75 г. От първите количества бутилирана бира в олекотените бутилки е стана­ло видно, че не са необходими промени в пълначните линии. WRAP е насърчила усилията на пивоварната за минимизи­ране на отпадъците от опаковки и е посъветвала другите производители на светло пиво да последват нейния опит, който се определя като особе­но уместен в настоящите кризисни икономически и екологични условия.

Пивоварната компания Moorhouse е пуснала на пазара в края на 2008 г. своите марки тъмно пиво в половин­литрова олекотена стъклена бутилка с тегло 320 г и с релефно лого, разра­ботена от компанията Beatson Clark — разработчик на опаковъчни решения. В допълнение, новата бутилка е пре­търпяла редизайн на етикета, съ­ответстващ на преминаването от традиционния към олекотения вари­ант на стъклената опаковка.

С нов дизайн на бутилката е и при­тежаваната от Carlsberg популярна полска бира Okocim. Промените са на­ложени от необходимостта марката да се разграничи на твърде традици­онния полски пазар за пиво. Бутилка­та, произвеждана от Ardagh Glass, е първата на този пазар, изцяло грави­рана с релефното лого на компанията. Редизайнът на стъклената опаковка е изпълнен от специализираната в опа­ковките и марковите стъклени изде­лия лондонска фирма LFH. След налагането ù на местния пазар, полската бира в новата бутилка ще бъде ланси­рана и във Великобритания през 2010 г.

В тазгодишната си рекламна кам­пания Heineken USA е решила да уло­ви по стратегически начин духа на Амстердам — градската среда, кул­турата, архитектурните особено­сти, изкуството, нощния живот, пла­вателните канали и реката Amstel. За целта компанията е избрала фирмата за бутиков брандинг и дизайн Ceradini Brand Design, която да разработи за­едно с нейния маркетинговия екип на Heineken редизайн на опаковката за светлото пиво Amstel. Резулта­тът, макар и не радикален, е впечат­ляващ — семпла, изчистена, уместна и съвременна разработка, улавяща уникалната атмосфера на града. По­стижението се оценява високо, тъй като е следствие на пълно разбира­не на текущото състояние на мар­ката и маркетинговия микс и се раз­простира върху всички видове опаков­ки на Amstel — бутилки, кутии, групови и търговски опаковки и др.

На миналогодишното изложение Brau Beviale в Нюрнберг, Германия, от Sidel представят резултати от про­учване, което показва, че РЕТ бутил­ката за бира, произведена и бутили­рана в Белгия, но консумирана в Ан­глия, е най–подходящият опаковъчен вариант с оглед опазването на окол­ната среда. Резултатите се основа­ват на сравнително изследване на ре­дица фактори на жизнения цикъл (LCA) и въздействието върху околната сре­да на еднократните стъклени бутил­ки, алуминиевите и стоманените ку­тии и РЕТ бутилките. Установено е, че екологичната целесъобразност на РЕТ опаковките е сравнима с тази на стоманените опаковки, но половин ли­тровите РЕТ бутилки с тегло от 20 и по–малко грама са предпочитани­ят избор с оглед на климатичните промени. По отношение на емисиите от парникови газове стоманените ку­тии малко изпреварват РЕТ опаковки­те. От гледна точка на устойчивото развитие се счита, че производства­та на бира и на потребителски опа­ковки оказват най–силно въздействие върху околната среда, поради което степента на рециклиране се очерта­ва като ключов фактор при подбора на материалите. От Sidel са разрабо­тили инструментариум, който може да се използва от компаниите за оце­няване на въздействието на продук­ция им върху околната среда и ефикас­ността на методите им за отстра­няване на отпадъците.

Алуминиевите кутии са подходящ вариант за лансиране на маркова бира в ограничени тиражи за специални съ­бития, рекламни и маркетингови кампании и др. С цел представянето на пазара на продукцията на австрий­ската пивоварна компания Ottakringer от Rexam произвеждат ограничено количество алуминиеви кутии от 500 мл специално за летния рок фести­вал, организиран от компанията. Ку­тията е с нанесен матов лак върху печата, с което се постига семпъл, но първокласен и въздействащ визуа­лен дизайн. Тъй като консумацията на бира „в движение“ нараства, избрани­ят опаковъчен формат се оказва иде­ален за потреблението „на открито“, особено през летните месеци, кога­то потребителите все повече тър­сят удобни и сигурни опаковки за кон­сумиране по време на различни съби­тия като рок концерти, паради и др. Бирената кутия е подходяща за таки­ва събития, при които сигурността е важен фактор, като същевремен­но огромното количество генерирани отпадъци трябва да бъде рециклируемо. При създаването на опаковката на Ottarocker от Rexam са се водили от стремежа да се осигури удобство при консумация и същевременно про­дуктът да се отличава от предлага­ните масови марки бира.

Оценявайки голямото значение на опаковката за привличането на повече купувачи към марката, бел­гийската пивоварна компания InBev е преработила потребителската и транспортната опаковка за своята маркова бира Stella Artois. Новите би­рени опаковки, направени така, че да изпъкват на рафтовете в супермар­кетите, са лансирани в Англия през втората половина на 2008 г. Тъй като потребителите на бира са изправени пред изключително разнообразие в из­бора си, добрата опаковка е от кри­тично значение за търговския успех на дадена марка пиво. Новият опако­въчен дизайн е фокусиран върху лого­то, символите и многовековната ис­тория на марката, както и върху из­бора на най–добрите в своя клас стъклени бутилки. Близо 81% от тях се рециклират, докато при кутиите е постигната степен на рециклиране от 50%. Транспортните каси от вел­папе се произвеждат от 100% рецик­лиран вълнообразен картон. От ком­панията са на мнение, че променени­ят дизайн на бутилките ще помогне не само за привличане на нови потре­бители, но ще засили интереса към марката и при вече утвърдените кон­суматори.

Разтвореният или остатъчен кис­лород в бирата е ключов проблем, кой­то може да доведе до значителен спад в качеството на опакования про­дукт и в срока му на съхранение. При това с концентрирането на производ­ството на бира в рамките на няколко големи пивоварни обединения, нама­ляването на производствените раз­ходи става по–необходимо от всяко­га. Подобряването на производител­ността вече е ключ за формиране на печалба при удължаването на дистри­буторските вериги, породено от кон­центрирането на производството. Това удължаване означава, че бирата пътува на по–големи разстояния и трябва да запазва качествата си за по–дълго време, поради което намаля­ването на остатъчния кислород доби­ва още по–голяма важност. Докато в миналото нива на остатъчния кисло­род от порядъка на 100 части на мили­он са били приемливи, днес тези нива се измерват в части на милиард. Тази потребност е дала импулс на швей­царската фирма Mettler Toledo да раз­работи сензорно устройство, което измерва бързо и точно количеството на разтворения кислород в различни­те видове бира. Сензорът InPro 6970i, освен че спомага за намаляване на ко­личествата негодна бира, е с намале­но време за поддръжка и калибриране. Това допринася за поддържане на висо­ка производствена готовност на ця­лата система. Така времето за пре­късване на пълненето на опаковките, например, при смяната на видовете бира или при почистването на систе­мите на място, е сведено в рамките на допустимото. По този начин се избягват скъпо струващите извънпла­нови прекъсвания на цялостния про­цес (опаковките не могат да се пъл­нят, без да е отчетено количеството на кислорода в бирата, поради което краткото време за поддръжка и на­стройка на тези сензори е от ключо­во значение). Новият сензор, освен че е 3 – 4 пъти по–бърз от своите пред­шественици, е и с по–висока точност от тях. Единственият консуматив за него е т. нар. OptoCap, който може да се подменя от ползвателя, без да е не­обходимо специално ноу–хау. В оптич­ния сензор не се използват електро­лити или поляризатори, което опростява поддръжката и намалява риска от грешки при работа. Устройство­то предупреждава, когато наближа­ва краят на експлоатационния пери­од на консуматива и когато се налага калибриране. Така прекъсванията се свеждат до минимум при висока сте­пен на гарантиране на качеството на вече опакованата бира.

 
12.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар