Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на мляко и млечни изделияОтдавна отмина времето на протичащата опаковка с мляко и на увитата в амбалажна хартия бучка сирене. Сега хората пазаруват мляко в далеч по-сигурни и удобни опаковки, които непрекъснато се усъвършенстват.

Днес връзката между здравето на на­селението, силата на икономиката и просперитета на държавата придо­бива все по-голяма популярност. Здра­вословното хранене не само тласка развитието на хранителната индус­трия, но приема облика на глобална тенденция за осигуряване на пълноце­нен живот. Правилата за защита на здравето и интересите на потреби­телите стават все по-ясни, конкрет­ни и стриктни. В това отношение опаковането на хранителните про­дукти е тясно свързано с осигурява­нето на здравословно хранене, което пък е немислимо без качествените млечни продукти.

Успоредно, с разработването и излизането на пазара на все по-разнообразни и качествени млечни про­дукти, се развиват и системите за тяхното сигурно и трайно опакова­не, които удовлетворяват повечето производители и домакинства. Между тях важно място заемат системите за затваряне на опаковките. Една от най-успешните системи е индукцион­ното заваряване, осигуряващо херметично затваряне на опаковката с фо­лиен материал и лесно интегриране в опаковъчните линии. До това ефикас­но приложение се стига благодарение на голямата необходимост от гъвка­вост — както за бързото пренастрой­ване от един опаковъчен формат на друг, така и за намаляване габари­тите и улесняване интегрирането на индукционните затварящи систе­ми в пълначните линии с централизирано управление. Pillar Technologies Europe представи на Easyfairs Packtech exhibition в началото на настоящата година системата I–Foiler с цифрово управление за работа в мокри и влажни условия. Системата затваря инду­кционно диаметри от 10 до 100 мм, без да са необходими инструменти за пренастройките. Управлението е със сензорен екран и допълнителни инфор­мационни дисплеи за предупреждения за грешки, диагнози и настройване на параметрите за всички опции. Индукционната система се интегрира лес­но в съществуващите пълначни линии.

Индукционното заваряване вече не е „запазена марка“ само за крупни­те производители. Все повече мал­ки и средни предприятия започват да го използват успоредно с широкото възприемане на ползите от хер­метичното заваряване с фолио. Тази тенденция е уловена от английската компания за производство на капач­ки Capsolutions, която предлага ръчни и полуавтоматични индукционни зава­ряващи устройства и машини на ико­номични цени. Дори за малките начина­ещи компании инвестирането в таки­ва машини е с висока възвръщаемост, като се имат предвид изгодите — на­малена консумация на енергия, кратко време за заваряване и ниски разходи за подмяна на частите. Освен това, тъй като затварянето става с фолио, те­глото на капачката може да се нама­ли. Количеството пластмаса в гърло­вината на опаковката също може да се редуцира, тъй като вече не е нуж­но здраво и стегнато винтово затва­ряне. При продуктите за еднократ­на консумация (когато не е нужно пов­торно затваряне на опаковката), капачката може изобщо да отпадне. В допълнение, когато продуктът се стерилизира в опаковка с индукционно заварена мембрана от фолио, отпада необходимостта от повторно отва­ряне на капачката след стерилизация за премахване на остатъчната влага, причиняваща развитие на бактерии по време на престоя върху рафтове­те в магазините. Завареното фолио решава този проблем.

Тъй като рецесията не отмина­ва млекопроизводството, много компании търсят сигурни и икономични решения за потребителското опа­коване на мляко. Германският млекопреработвател Schwälbchen е въвел в експлоатация опаковъчния матери­ал на BASF, разработен на база полис­тирол. По този начин от Schwälbchen преминават от РЕТ бутилките, из­ползвани предимно за йогурт, към оле­котените с 20% бутилки от удароус­тойчив полистирол PS-I. В момента от BASF се опитват да наложат но­вия си продукт на английския пазар. В Англия се използва преобладаващо полиетилен висока плътност (HDPE) за бутилки за мляко и в момента се търси алтернатива в опаковките от рециклиран полиетилен, но пред­ложението на BASF може да се ока­же приемливо в случай, че рециклира­ният полиетилен не отговаря на всич­ки стриктни изисквания за контакт с млечни продукти.

Интерес представлява и инова­тивната концепция на английската хранителна компания Dairy Crest за ин­телигентна и практична опаковка за мляко, която действително е нещо ново за потребителите. Новата опа­ковка, произведена от произведена от RPC Market Rasen, представлява кана за многократна употреба, лан­сирана понастоящем във Великобри­тания. Снабдена е с капак от две час­ти — едната притежава кухо острие, което пробива плика с мляко, поста­вен в каната, докато основната част на капака го фиксира на място вътре в нея. Гъвкавите пликове използват 75% по-малко опаковъчен материал в сравнение със стандартните бутилки за мляко от HDPE. За тези плико­ве обаче, трябва да се развие еколо­гично целесъобразна инфраструктура за снабдяване. За да направят нова­та кана още по-лесна за употреба, от RPC Market Rasen възлагат на опако­въчната компания VVibrandt Form ней­ния редизайн до края на тази година, след което продуктът ще бъде ши­роко лансиран в магазинната мрежа в страната.

Шведската компания Ecolean про­извежда пълначни линии и опаковки за мляко, които са с минимално те­гло и максимално намалени отпадъци след употреба. Това е постигнато със стратегическото решение компания та да се концентрира върху течните хранителни продукти и да въведе ино­вативни гъвкави опаковки с напълнена с въздух ръкохватка, осигуряваща как­то удобство за потребителите, така и стабилност на опаковката. Уникал­ният патентован под името Calymer материал на опаковката съдържа 40% натриев карбонат (широко разпрос­транената в природата естестве­на креда), с което се постигат ви­соки якост, коравина, трайност и ре­циклируемост на материала. Тъй като в него има малко пластмаса, опаковка­та е наполовина по-лека от съответ­ната картонена или пластмасова бу­тилка. При това пластмасата в нея е по-малко, отколкото в комбинирана­та картонена опаковка за течности (тип Tetra Pack). След изпразването на съдържанието, опаковката става пло­ска и заема минимално място в кон­тейнерите за отпадъци и системата за рециклиране. Към големите и пре­димства се отнасят лесното отваряне, употреба и отстраняване, как­то и изправеното стоене на рафто­вете в магазините и в домовете на потребителите, дори когато е напо­ловина пълна. Освен редуцираното из­ползване на невъзобновяеми суровини и ниското ниво на изхвърлените в атмосферата парникови газове при про­изводството й, ползата от намалено­то вредно въздействие върху околна­та среда се проявява и в целия жизнен цикъл на тази опаковка — чрез намале­ни транспортно–манипулационни раз­ходи, чрез по-ниските разходи за ней­ното рециклиране с потока пластма­сови отпадъци или чрез изгарянето и за добив на енергия. В допълнение, се намалява и загубата от неизползван от потребителя течен млечен про­дукт — в другите опаковки остават до 10% от млякото след изхвърлянето на опаковката, докато в продукта на Ecolean не остава мляко след изпраз­ване и до плоско състояние. Така се минимизират и проблемите с оста­тъчните продукти в опаковките при тяхното рециклиране или изгаряне.

Автоматичните високохигиенич­ни машини на Ecolean са с две (EL1) или с четири (EL2) пълначни секции за опаковки с вместимост от 200 мл. до 1,5 л от двете разновидности —Ecolean®Air и Ecolean®Base. Както ма­териалът, така и техниката за пълне­не допринасят за увеличената трай­ност на млечните продукти в тези опаковки. Компанията възнамерява да развива машините си в посока на съз­даване на комплектни опаковъчни ре­шения за производство на опаковките и тяхното пълнене.

Изобретената от Martin Myer­scough, и пусната в употреба Green­Bottle комбинирана опаковка за мля­ко тип Bag-in-a-carton (плик в картон), е съставена от външно тяло, произ­ведено от рециклирана хартия и въ­трешен пластмасов плик, в който се налива млякото. Вътрешният гъвкав плик се изработва от полипропилен с ниска плътност или от фолио на база нишесте от царевично зърно. Изслед­ванията са доказали, че отделеният парников газ при производството на „Зелената бутилка“ е с 48% по-малко в сравнение с бутилката от пластмаса. Новата опаковка за мляко се тества в най-посещаваните магазини на East of England Cooperative Society и в магази­ните на Asda в Източна Англия. Счита се, че тя е подходяща алтернатива на пластмасовите бутилки за мляко.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар