Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иновация = КонкурентноспособностУспешните компании се фокусират върху справяне с проблемите чрез иновативни решения. Иновациите им дават не само конкурентно предимство, но им помагат и да посрещнат големите предизвикателства на днешния свят – нарастващата динамика на промените и неумолимото нашествие на глобализацията. Те не бъркат изобретение с иновация, а ясно ги разграничават: изобретение е създаване на нова идея или концепция, докато иновацията е трансформиране на новата концепция в търговски успех. Иновациите са истински източник на устойчиво развитие в бързо променящия се свят на бизнеса и конкуренцията.

Опазването на околната среда и ус¬тойчивото развитие се налагат като главен фактор за прогреса на опаковъчните дейности. Важни кри¬терии при разработването и подбора на опаковъчните системи са нама¬ляването на разходите на материали и енергия. Успоредно с това расте необходимостта от гъвкавост, сигурност, универсалност и ефективно управление на процесите. Важна харак¬теристика на съвременното опако¬ване е използването му като инстру¬мент на маркетинга. Променящият се начин на живот изисква все повече и разнообразни предварително опако¬вани продукти и дава тласък на разви¬тието на търговските вериги и снаб¬дяването. Новите изисквания към ди¬зайна, размерите и функционалност¬та на опаковките налагат постига¬нето на изключителна производител¬ност, гъвкавост и съхраняване на ка¬чествата на продуктите от стра¬на на опаковъчната техника, която е подчертано високотехнологична. Пъл ната автоматизация на опаковъчни¬те линии вече е преобладаващо изис¬кване на световните пазари. В тези условия опаковъчните технологии трябва да осигуряват ефективни индивидуални решения за конкретните нужди в отделните региони и страни.
Тази сложна картина се допълва с необходимостта от комплексни решения за огромното разнообразие от опаковъчни потребности — за домакинствата, търговията, логистиката и производството, особено когато става дума за бър¬зооборотни потребителски стоки. Иновациите по дъл¬жината на цялата тази стойностна верига буквално извират, стимулирани от междуна¬родни организации по търговия, сдружения на производители на опаковъчни материали, асоциации за брандинг и дизайн и други подобни. В търговията на дребно повечето решения за купуване се вземат в мястото на продажбите. Поради това атрактивният, смислен и стимулиращ продажбите опаковъчен ди¬зайн е от първостепенно значение за търговията. Напред излизат и изискванията за бързо и лесно манипулира¬не на стоките в търговските обек¬ти с цел по-ефективно протичане на процесите — от постъпването на опакованите стоки в магазините до подреждането им по рафтовете. За¬това, от гледна точка на търговски¬те вериги, най-важни са „готовите за търговията опаковки“, „готовите за рафтовете опаковки“, радиочестот¬ните идентифициращи устройства (RFID) и други иновативни решения, свързани със съответствието меж¬ду опакованите единици и изискванията на търговията. Това се отразя¬ва на транспортните и груповите опаковки, които трябва да осигуряват нужната визия за стоките в тях, вследствие на което те вече се пре¬връщат в дисплеи с нови формати и конфигурации за дистрибутираните продукти. Така логистичните и маркетинговите функции на опаковките се интегрират с оглед тяхното ефек¬тивно използване в снабдителските и продажбените процеси. Тук важни характеристики на палетизираните стоки и опаковките са съпътстваща¬та информация за персонала в магази¬ните и функцията им за лесно отва¬ряне, разполагане, преместване и под¬меняне в местата за продажби, без да е необходимо следващо преопаковане на продуктите.


На челно място в тези процеси излизат сгъваемите картонени опаков¬ки, които вече играят ключова роля в целия маркетингов, дистрибуторски и продажбен микс. По естествен на¬чин изкристализира и значението на опаковъчните дизайнери, които за¬дължително трябва да работят съв¬местно със специалисти по различни дисциплини и експерти от цялата стойностна верига — маркетолози, печатари, преработватели, опакова¬чи, снабдители и логистици. За такова коопериране е необходимо изграждане на колективен дух и екипен прин¬цип на работа между представители¬те на различни звена от веригата.


Гъвкавите опаковки са един от най-иновативните раздели в опакова¬нето на стоките. Новаторството обхваща както формата, така и функ¬циите на опаковките. Много техноло¬гии са първи по своя род, а други ча¬кат патентоване за осъществяване на „пробив“ в процесите и/или струк¬турите. В здравеопазването ударени¬ето се поставя върху новите начини за защита и сигурност на пациенти¬те, както и върху осигуряване за про¬изводителите на ефективност и за¬щита срещу фалшификации. При хра¬ните и напитките се набляга на ико¬номичното и удобно за потребители¬те гъвкаво опаковане. За опаковането на пресни и преработени меса гъвка¬вите опаковки са от жизнена необходимост, тъй като осигуряват изпъл¬няването на строгите стандарти по цялата снабдителска верига. Привлекателният външен вид и спазването на изискванията за подреждане в мес¬тата на продажбите дава на гъвкаво¬то опаковане предимства пред други¬те видове опаковки, включително и в сферата на екологичното опаковане. Предимствата на гъвкавите опаков¬ки отварят пред тях възможности за навлизане и в нови пазарни сегмен¬ти — химия, бит, строителство, кон¬тейнерни превози и др.


С разрастването на опаковъчни¬те пазари расте нуждата от нововъведения в дизайна и добавената стой¬ност на опаковките. Едновременно с това се съкращава жизненият цикъл на продуктите и опаковките и като следствие се намалява необходимото време за достигането им до пазари¬те. Така се отваря поле за включване на неизползвани ресурси или „outsourcing“. Целта на тази сравнително нова организация е не толкова да се пла¬ща по-малко за също такава работа в сравнение с плащането в собствена¬та страна, колкото да се пестят вре¬ме и средства чрез подобрени и ус¬корени услуги при увеличен достъп до нови ресурси и масовизиране на произ¬водството. Тази организация се разви¬ва от необходимостта за икономия на средства, но вече се превръща в ка¬чествено нов стратегически модел. В опаковъчната област тя предлага няколко предимства: намаляване на непроизводствените разходи за обучение, счетоводни услуги, офиси, оси¬гуровки; използване на квалифицирани екипи с временна заетост; ускорява¬не достигането на продуктите до па¬зарите, което понякога осигурява основен пазарен дял за първия появил се на пазара продукт. Чрез използване на ресурсите на местни партньори за формиране на целеви екипи по дадени задачи, включително проектантски, това се постига по-лесно; използване на местните познания за пазарите и доставчиците и на нови, свежи идеи за постигане на необходимото за ре¬гиона качество; съчетаване на собствените знания и умения с тези на локалния партньор — всеки върши това, в което е по-добър. Така се постига създаване на повече „стойност“; оси¬гуряване на гъвкавост чрез достъп до цялата локална снабдителска верига и нейните специалисти, както и до раз¬нообразни модели за съпътстващи ус¬луги — от дребни до значими.

 
05.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар