Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ХЕРТИ АДХерти АД е създадено пред 1993 г. като ново предприятие, специализи­рано в производството на алумини­еви капачки. През годините непрекъс­нато разширява производствената гама. Днес компанията произвежда го­дишно над 1 милиард изделия, продава ги в повече от 25 страни по света и успя да се утвърди на европейския па­зар като производител на алуминиеви и пластмасови капачки.

Продуктите на Херти АД дости­гат до масовия потребител посред­ством продуктите на клиентите на фирмата. Тази характерна черта оп­ределя и слогана на компанията: „Ва­шата марка утре е нашият бизнес днес“.

Дружеството предлага изключи­телно богат асортимент на произ­веждани изделия. С голямото разнообразие на размери капачки компа­нията си осигурява пазарно предим­ство, предлагайки на своите клиен­ти възможност да получат комплексно решение за затваряне на различни по обем и дизайн опаковки. Продукти­те на Херти АД са търсени от про­изводители на високо- и слабоалкохол­ни напитки, вина, минерални води — тихи и газирани, плодови сокове, зех­тин, лекарства.

Най-голям дял в продажбите на компанията заемат алуминиевите винтови капачки. През годините не­прекъснато се разширява продукто­вата гама, за да достигне 28 различни по диаметър и височина алуминиеви капачки. Това на практика означава над 90% от всички използвани на световния пазар диаметри и височини на алуминиеви винтови капачки.

За високоалкохолните напитки Хер­ти АД предлага на своите клиенти широка гама от алуминиеви и компо­зитни капачки за затваряне на бутил­ки с вместимост от 0,1 мл до 4,54 литра. За защита на търговските мар­ки и избягване на риска от фалшифи­кации като допълнителна част към алуминиевите капачки се предлага и пластмасова компонента — „доза­тор“, непозволяваща повторно пълне­не на бутилките.

През последните години все пове­че се налага използването на алумини­еви винтови капачки за бутилиране на вино. Херти АД предлага за винарска­та промишленост алуминиеви капачки с размери 30x60, 22x30, 25x43 с различни видове уплътнители, съобразени с из­искванията на винопроизводството.

За пазарния сегмент на бутилира­ни минерални води и газирани напит­ки и сокове Херти АД предлага различ­ни решения — алуминиеви и пластмасо­ви капачки — 28х15,5; 30х25; PCO; BPF; 48x41; носачи за бутилки.

При пластмасовите капачки про­дуктите са 9 на брой, като в областта на тихи минерални води, газира­ни води и безалкохолни напитки про­дуктовата гама обхваща най-използ­ваните видове капачки не само в Бъл­гария, но и на международния пазар. Пластмасовите изделия обхващат различни по предназначение продукти. Тези продукти се реализират на паза­ра като неразделна част от алуминиевите и пластмасовите капачки.

Освен за различните видове на­питки — алкохолни, вино и безалко­холни, продуктите на Херти АД на­мират приложения и в две не по-мал­ко динамично развиващи се индус­трии — производството на зехтин и фармацията.

Продажбите на Херти АД се осъ­ществяват основно за външния па­зар, като с най-голям процент са про­дажбите в страни от Европа (42,8%), следвани от Русия и бившите съвет­ски републики (42%), България (13,7%) и арабските страни (1,5%).

Основни държави от Европейския съюз, в които се реализира продукци­ята на Херти АД, са: Великобритания, Франция, Австрия, Унгария, Румъния.

Основната цел на Херти АД е да гарантира изключително качество на произвежданите продукти. Успехът на компанията е резултат от следни­те ценности:

• разбиране потребностите на клиентите
• индивидуален подход към всеки клиент
• консултиране на клиентите с цел предоставяне на решения за опаковки.

Херти АД
9700, гр. Шумен, ул. Антим І № 38
Тел. 054/802 869; факс: 054/800 019
Моб.: 0887 80 86 42
E-mail: office@herti.bg; sales@herti.bg;
www.herti.bg

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар