Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Флексопечатът: предимства, тенденции, технологии

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-н Гугов, разкажете ни за флексо­печата и за проблемите в тази технология.

Това е една от главните технологии за производство на опаковки, все още изпитваща болезнено отсъствието на всички удобства на оптимизирания офсетов и на дълбокия печат. Много от проблемите при офсетовия печат са решени — в областта на подготви­телните процеси голяма част от дос­тъпното сега предпечатно оборуд­ване е разработено за него. Но ето че настъпи и времето на високотех­нологични разработки за флексопеча­та — особено управлението на цвета и стабилизирането на параметрите на флексографската печатна машина.

Тази задача, въпреки че е очевид­на толкова години, не е решена тол­кова лесно. Много са факторите, ко­ито влияят при флексопечата: печа­тарските машини имат друг тип на построение на мастиления апарат, наличие на анилоксови валци с ракел и тяхната степен на износване, фото­полимерната форма, стойностите на натиска, който променя значително печата, гладката структура на пове­чето материали, върху които се печа­та, и тяхното многообразие, закрепването на мастилото върху тях, раз­новидностите на печатарското мас­тило, температурата и влажността на производствените помещения.

Контролът и поддържането на тези параметри в стабилност е мно­го важно условие, за да се получи добро качество и повторяемост на цве­товете при следващ тираж. При лип­сата на съвременните високотехно­логични възможности във флексопеча­та трудоемкостта е огромна, за да се настроят машината и мастилата така, че максимално да се доближим до първоначалните стойности.

Внедряването на точни измерва­телни системи е едната посока. Дъл­боко вкорененото мнение, че промен­ливостта на цветовете при флексо­печата е нещо нормално и че не може да се избегнат забележимите дори и с непрофесионално око разлики, все още кара клиентите да одобря­ват печата с компромиси. Но голяма част търсят вече високото качест­во. Във флексопечата ъглите на рас­терите на отделните цветове са по-различни от използваните в офсето­вия печат. Има други стойности оп­тически плътности на отпечатвани­те цветове по CMYK и баланс по сиво­то. Но основното зло за флексограф­ския печат е нарастването на точка­та. Този проблем е много важен. Типич­ната репродукционна крива на флексо­графския печат води до отпечатване на сиви и плоски изображения. Предва­рително намаляване на стойностите с нова коригираща крива води до на­маляване на този недостатък. Без из­ползването на коригираща крива, от­читаща фактора на нарастването на точката, не е възможно да се по­лучи качествен печат и да се запази повече информация в даденото изображение. Прилагането на коригираща­та крива води до възпроизвеждане на изображения с по-точен профил. Вре­мето на господството на случайнос­тта и на неповторимото произведе­ние на печатаря изтече, професията на флексопечатaря от „изкуство“ се превръща в занаят, в който се владее технологията и се знае как да се по­стигне точното качество.

Формите за флексопечат не се из­работват толкова бързо като при оф­сетовия печат. Но в сравнение с дъл­бокия печат те са по-евтини и с по-малко време на изработване. Систе­мата за контрол и замерване на ана­логовите флексо-форми предпазва от загуби. Тя представлява измервате­лен оптически уред със CCD-камера, сменяеми обективи с различно увели­чение, калибровъчни скали и програм­но осигуряване FlexoCheck, инстали­ранo на PC — с това може да се кон­тролира производството на аналого­вите форми.

Много по-добре е стабилизиран процесът при цифровите техноло­гии на изработване на фотополимер­ните форми с помощта на софтуер­ните продукти, предвиждащи всич­ки проблеми и на съвременните CtP-устройства. Софтуерните решения, създадени, развити и използвани при дълбокия печат, вече са адаптирани и за флексопечат. По този начин се га­рантират качествените форми. Що се касае до печата — съвременните машини имат по-точни параметри на печат. Мастилата и другите консума­тиви са с по-високо качество и също намаляват голяма част от пробле­мите. Постоянно развитие и усъвър­шенстване търпят и полимерите, от които се изработват формите.

Г-н Гугов, бихте ли очертали пре­димствата на флексопечата и тенденциите в тази технология?

И в европейски, и в световен мащаб се забелязва изключителен ръст на флексопечатния бранш. Вероятно тази тенденция ще се запази и в бъде­ще, но може би с малко по-намалени темпове.

Опаковките, изработени с флексо­графската технология, се сравняват и конкурират с тези, които са произ­ведени с дълбок печат. Цените са оп­ределено по-ниски, а качеството при спазване на една достатъчно добра технологична дисциплина и подходящо дизайнерско решение е сравнимо с по­лученото при дълбокия печат.

При съпоставка при еднакви усло­вия трудоемкостта на флексопечата е по-малка в сравнение с дълбокия пе­чат, защото става въпрос за клише, което се изработва за няколко часа, докато един дълбокопечатен цилин­дър се прави от специализирани фир­ми в чужбина и с доставката изработ­ването отнема около 20 дни. В случай на корекции и промяна в дизайна, кое­то често се случва в България, този процес се забавя допълнително, но при флексопечата предимствата са ре­шително в негова полза.

Тенденция във флексопечата е из­ползването на много автоматика и електроника в машините с цел кон­трол — за следене на качеството, за автоматична настройка на пасера и неговото постоянно поддържане, това гарантира на новите флексопе­чатни машини високото качество на печат, който можем да сравняваме с дълбокия печат по отношение на опа­ковките и с офсета по отношение на етикетите.

Основни предимства на флексо­печата пред дълбокия са по-ниската стойност и бързината, с която се произвеждат формите (клишетата) и по-ниската стойност на печата при сродни тиражи. За тяхното производ­ство от обработен файл ни трябват около два часа гравиране на шест цвя­та и около един час за осветяване и измиване — следователно имаме го­товност с формата след 3 часа, а за печат след пет часа в рамките на града, в който се произвеждат фор­мите, и едно денонощие за страна­та — отчитайки времето за транс­порт до дадения клиент. При дълбокия печат се реагира по-трудно — проце­сът на гравиране на цилиндъра е по-бавен, изисква повече време за внос и транспортиране и е по-скъп.
По качество флексопечатът на етикети е сравним с офсетовия пе­чат дори при високите линеатури (резолюции).

Бихте ли ни разказали по-подробно за възникването на новите техно­логии във флексографския печат.

Макар че флексографските CtP-та са известни повече от 10 години, едва днес дигиталните (цифровите) фор­ми започнаха да изместват аналого­вите с все по-големи обеми. След ди­ректното гравиране — първата крач­ка в CtP-флексографията, сега най-ва­жен е пробивът в цифровите техно­логии. Изготвянето на формите по дигитален начин е вече непоклати­ма технология, която постоянно се усъвършенства.

Започва се преди 12 години в Гер­мания, когато печатниците инвести­рали в технология, която ще им позво­ли да получат предимства в качество­то пред конкурентите. В последните години печатници и производители на опаковки в целия свят дават пари в полза на флексопечат с цифрови фор­ми, защото той гарантира повторяе­мост, постоянство на параметрите, оптимизация на процесите, управля­емост на качеството.

Терминът „цифрова флексография“ се използва за обозначаване на LAMS CtP формите с черна маска. За пър­ви път те са представени на drupa 1995 г. Имат тънък слой (няколко микрона) с черно покритие — маска, нане­сена на фотополимер. Това покритие заменя традиционния негативен филм при аналоговите форми. Върху печат­ните елементи маската се отделя с лазерен лъч, черното покритие поглъ­ща енергията на лазера и буквално се изпарява. Консумацията на мощност­та е 30–50 пъти по-ниска от тази за директното гравиране. След експо­нирането цифровата форма се обра­ботва по традиционния метод за ана­логовите — с други думи, минава през обратното и основно експониране, из­миване, сушене и финиш-обработка.

Какви са новостите в областта на CtP технологиите?

От 2000 г. насам се използват нов тип лазери, които осигуряват изклю­чително качество при значително по-малки разходи на енергия и великолеп­на стабилност. Резолюцията вари­ра от 2000 до 3000 dpi, а градационна­та крива осигурява на отпечатъците меки изображения на тънките щри­хи и плавен преход от бялото към на­чалните плътности, а също към най-тъмните. Съвременните форми за печат с елементи за защита дости­гат резолюция 8000 dpi. Технологиите със смесено честотно и амплитудно-модулирано растриране (SambaFlex на Esko) сериозно подобряват качество­то, особено в тези критични зони от най-светлите и от най-тъмните към следващите плътности. Има софту­ер, който помага в позиционирането на формите, отчита деформацията (дисторсията) при залепване на фор­мата на цилиндъра и други аспекти при производството на форми. Осо­бено внимание се отделя на намаля­ването на отпадъка от фотополиме­ри с помощта на инструментариума за поместване на всички цветоотдел­ки на една форма (на един лист фото­полимер), включително и на отстоя­нията на изображения на различните поръчки.

Новите термални методи на су­шене, избягващи продължителното сушене, позволяват да се получи гото­ва пълноформатна цифрова форма с размер 889x1193,8 мм само за половин час след експонирането. При точен контрол на температурния режим и неголям натиск на проявяващия цилин­дър неекспонираните участъци се от­страняват. След това формата е го­това за допълнително експониране и финишинг: операциите са същите, като при обработка на обикновената форма, произведена при солвентна­та технология. Тази система на про­изводство е напълно суха, няма нуж­да от съхраняване, възстановяване и отделяне на химическите разтвори.

През 2005 г. Esko-Graphics (от 2007 г. EskoArtwork — виж бр. 2 на ProPACK за 2007 г. и бр. 1 за 2008 г.) официално обяви за революционно нова концепция на цифрово производ­ство на форми за флексографския пе­чат — InLine UV Main Exposure. Техно­логията позволява да се осъществя­ва основната UV-експонация на цифро­вите форми за флексографски печат едновременно с формирането на изо­бражението, вместо отделното екс­пониране в копирната рама. Тази тех­нология сега се прилага в Cyrel Digital Imagers (CDI).

Технологията InLine UV Main Expo­sure позволява в едно устройство да се осъществява едновременно нана­сяне на изображението и основно UV-експониране. Комбинирането на тези два етапа води до печалба, както в икономически аспект, така и в посо­ка качество: икономия от 15 минути на всяка форма плюс намаление на раз­ходите за труд (по-малко обслужващ персонал). Формите не се експонират в копиррама — те се отправят напра­во в проявителната машина. Това поз­волява да се избегне повреждането на фотополимерния слой. Тестовете показват, че технологията InLine UV Main Exposure води до съществени на­маления на разходите и до пестене на време. Най-главното достойнство на InLine UV Main Exposure е, че предоста­вя контрол над производството, кое­то води до по-високо ниво на качест­вото и до повторяемост на печата, устойчивост и контрол при форми­ране на растеровата точка в цифро­вото изображение, недостижимо във флексографията до неотдавна.

Г-н Гугов, бихте ли казали няколко думи за фирма Полифлекс и за ней­ното създаване, работа и разви­тие? Какви технически средства се използват за производство на клишета за флексопечат?

Компанията е основана в най-подходя­щия момент на развитие на техноло­гията на флексографския печат — през 2000 година. От самото създаване тя възприема силно ориентиран към иновациите курс на развитие. По­лифлекс е една от първите български компания, инвестирали във въвеждане и използване на цифрови технологии при производството на печатни форми за флексопечат — Computer to Plate — CtP. Изпреварвайки нуждите на пазара през 2003 г. Полифлекс ООД усвои тези технологии със закупуването на CDI— ComputerDig­ital Imager от концерна DuPont — в областта на цифровите лазерни технологии компанията работи то­гава съвместно с ESKO GRAPHICS, Белгия — световен лидер в областта на предпечатен софтуер и управление на цвета в предпечатния процес.

През март 2006г. фирмата закупу­ва и инсталира една от първите в Бъл­гария машини, работещи с технология Cyrel Fast — Thermal Developer на DuPont за сухо термично измиване на фото­полимерни форми — най-новото разви­тие в областта на флексопечатните технологии. Тези инвестиции позволя­ват на компанията да посрещне и най-високите изисквания на пазара по от­ношение на качеството — съпостави­ми с тези в ЕС. Полифлекс ООД се на­лага като фирма с едно от най-модер­ните оборудвания за производство на клишета в страната. Освен оборудва­не, разполагаме и със специализиран софтуер за предпечатна подготовка за флексопечат на EskoArtwork. Това ни позволява да реализираме широк об­хват на дизайнерски решения, които с популярния, но неспециализиран соф­туер са невъзможни.
Висококвалифицираният екип от специалисти, техниката, с която разполагаме, и качеството на изра­ботките задоволяват поставените изисквания на клиентите и техните потребностите от високо качество в зависимост от проекта на опаков­ката или етикета. Ние ценим високо мнението на клиента и тъй като из­работването на дизайн е процедура, която изисква прецизни предварител­ни анализи и отлична организация, ние даваме полезни съвети и необходима­ та информация, за да се получи добър краен продукт. Дългогодишният опит на специалистите и насочеността да се развиват в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка дава предпоставки за направата на един завършен процес. През години­те екипът е усвоил до съвършенство софтуера, с който работим, а гледна­та точка и творческото мислене на художниците спомагат за направата на уникален дизайн.

Фирмата изработва фотополи­мерни форми за печат върху гъвкави опаковки от различни материали — по­лиетилен, полипропилен, велпапе, ко­фички за мляко от полистирол, етике­ти и др. Това определя основните гру­пи клиенти на фирмата — производи­тели и консуматори на гъвкави инди­видуални търговски и транспортни опаковки, млекопреработвателни ком­пании, производители на пакетирани или бутилирани хранителни стоки.
Бъдещото развитие на фирмата и инвестициите в оборудване и мо­дернизирането много ще зависят от това какво ще видим на drupа 2008.

Бихте ли очертали новите про­блемни аспекти на съвременната флексографска технология?

Внедряването на CtP е обусловено от по-високите изисквания за качество и от избягване на грешките на субек­тивния фактор при изработката на клишетата и при печата. Търговски­те компании изискват по-високо ка­чество на опаковките, използването на цифрова флексография позволява да се постигне това изискване. Цифрови­те форми позволяват надеждно да се предават цветовите градиенти от 1 до 99%; значенията за филмите в този случай са: от 3 до 95% за гъвкавите опаковки и от 5 до 95% за велпапето и то в зависимости от такива фактори като печатната медия и мастилата. Получените изображения в цифрова­та флексография работят в посока на откриване на един свят на нови възможности. И не на последно мяс­то, инвестираните средства в CtP за флесопечат увеличават производи­телността и намаляват разходите. Производството на цифрови форми е значително по-лесно за операторите отколкото аналоговото. Ако не беше тази крачка на флексографията на­пред в посока на цифровите техноло­гии, дълбокият и офсетовият печат отново щяха да заемат отвоювания пазар на флексопечата. Цифровите технологии във флексопечата предпо­лагат едно по-добро сътрудничество с партньорите в предпечатната под­готовка. Необходимо е да се предос­тавят изискваните цифрови файлове. Необходима е огромна база знания: за трапинга, разполагането на малките изображения, баркодовете — това е само част от тях. Така че предоста­вянето на предпечатните процеси на звена и предпечатни студия, разпола­гащи с необходимия софтуер и квали­фикация за флексопечат, е едно добро решение, вместо опита на грешките. В Полифлекс ООД изработката на фо­тополимерни форми е тясно обвърза­на с печатницата, за която са пред­назначени. Това е продиктувано от специфичното нарастване на точка­та за конкретните печатни машини.

Във флексопечатния процес цифровите форми осигуряват най-добро съвместяване (пасер) на възпроизвеж­дане на изображението, което води до по-бърза подготовка и намаляване на времето на престоя на печатната машина. Те коренно намаляват проблема с нарастването на точката, а това съществено подобрява качест­вото. Възможно е много по-бързо реа­гиране на изискванията на клиентите и има възможност за съкращаване на времето до началото на печата.

Перспективите във флексопечата са в увеличението на цифровите фор­ми. Засега около 50% от обемите на фотополимерните форми се правят с цифрови технологии. В условията на конкуренция на стоките на световния пазар, собствениците на продукта и търговската марка изискват опаковка, която да стимулира продажбите, като поставят по-високи изисквания. Те виждат качеството на цифровите технологии и все повече се стремят към замяната на традиционните аналогови. За някои от продуктите висо­ката цена на материалите при цифровите технологии са все още преч­ка. Добър знак е усъвършенстването на термалната технология и бързото приемане на цифровата технология от печатарите.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар