Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

СТОВИ ЕООДГосподин Петков, Вашата фирма е с дългогодишен опит и традиции в областта на печата и произ­водството на опаковъчни материали. Бихте ли ни разказали повече за историята на СТОВИ ЕООД и за трудностите, които срещнахте по пътя към успеха?

През далечната 1973 г. на територията на село Лесичо­во, Пазарджишко, е направена първата копка на промиш­лено предприятие за производство на луксозни карто­нени опаковки. Фабриката е въведена в експлоатация и функционира от 1976 до 1997 г. като поделение на Сто­панско обединение „Фармахим“. През 1997 г. е извърше­на приватизация на дружеството и от март 1998 г. не­гов основен акционер е СТОВИ ЕООД, с. Труд.

Съобразявайки се с непрекъснато растящите изис­квания на клиентите и техните нужди от нови и различ­ни опаковки, СТОВИ ЕООД инвестира в ново, високотех­нологично оборудване:

  • Офсетова машина KBA RAPIDA 105 — шестцветна, с хибриден пакет, с инфрачервено и UV сушене. Маши­ната печата от 50 грама хартия до 600 грама кар­тон с дебелина 1,2 мм.Осъществява и печат върху PVC фолио. Капацитетът ù е 15 000 листа на час.
  • Нова сгъвачно-лепачна машина BOBST MISTRAL 110 A–2.

Цялото технологично оборудване и всички спомага­телни звена гарантират производствена гъвкавост, динамичност и високо качество на произвежданата продукция. Внедряването на новата техника бе една от стъпките за привеждане на производството ни в съответствие с европейските стандарти.

През 2005 г. СТОВИ ЕООД бе сертифицирана по ISO 9001:2000, а през 2008 г. бе осъществен успешен ресер­тификационен одит, което е показател за ефективно работеща система за управление на качеството.

Кои са основните продукти и услуги, които предла­гате и към кого са насочени те?

Днес в производствената ни листа освен традицион­ните опаковки от картон за фармацевтичната и коз­метичната промишленост се вписват и опаковки от микровелпапе, щендери, етикети на обикновена и само­залепваща хартия, плакати, папки и различни рекламни материали.

Огромното разнообразие от предлагани продукти води до търсене на нови, нестандартни и интересни начини за тяхното представяне на крайния потреби­тел. В тази насока едно от важните неща, на които сме заложили, е изграждането на качествена управлен­ска структура, работеща с мотивиран, енергичен и високообразован персонал. Екипът ни от специалисти с богат опит и познания, придобити с дългогодишна практика, се стреми и успява да осъществи възможно най-добре идеите на нашите клиенти. От особено ва­жно значение е и ефективната и непрекъсната комуни­кация с клиентите ни. Наясно сме, че успехът на бизне­са ни зависи от тяхната удовлетвореност.

Какви трябва да бъдат качествените етикети и опаковки?

Опаковката в пълна степен трябва да отговаря на из­искванията на потребителя за безкомпромисно ка­чество. Едно от условията е използването на високока­чествени материали за производство, което от своя страна също трябва да бъде на високо ниво. Не на по­следно място стои цялостната концепция на продукта, включваща неговото комплексно представяне на край­ния потребител.

Наблюдава ли се в България разминаване между изис­кванията, които производители поставят при заявя­ване на поръчките за опаковъчни материали, и тех­ните реални нужди? Налага ли Ви се да консултира­те клиентите си относно целесъобразността на по­ръчваните от тях опаковки?

В съвременният свят на нови и бързоразвиващи се тех­нологии, на производителите и потребителите се пре­доставя богат избор — както от материали за изпълне­ние на опаковката, така и от различни производствени методи, с които да се постигне желания ефект.

За нас важен е Клиентът! Продуктът ни да бъде про­изведен така, че клиентът да остане доволен и да се върне отново при нас. В работата ни водещи са принци­път на партньорството и специалното отношение към всеки клиент, както и към всеки отделен продукт. Всеки нов проект или идея на клиента трябва да се случва не извън нас, а чрез нас и с нас. Затова контактът с от­срещната страна е от изключително значение. В този смисъл изкуството на комуникацията е невъзможно без съчетаването на богат опит, иновативност и непре­къснато търсене на нови идеи.

Голяма част от българските производители се снаб­дяват с опаковки за своята продукция от чужбина. Притежават ли българските производители на опа­ковки капацитета да променят тази практика?

За съжаление това е така. Но тенденцията при българ­ските производители на хартиени и картонени опаков­ки е за модернизиране на производството, оптимизация на производствените етапи и въвеждане на съвремен­ни софтуерни решения за управление на бизнеса в реално време — нещо съвсем естествено за етапа на развитие в момента, което ще върне доверието на клиента.

Към какви нови пътища за развитие Ви предизвика световната икономическа криза?

В създалата се икономическа ситуация се изискват бър­зи решения за превръщане на кризата във възможност. В същото време са необходими разумни инвестиции и до­бра оценка на риска, ясна възможност за увеличаване на обемите и производителността, добро планиране с де­тайлно познаване на бизнес манталитета и състояние­то на партньорите.

 
14.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар