Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новият щанцов автомат на ХайделбергПри разработката на новия щанцов автомат Dymatrix 106 Pro CSB специалистите на Heidelberg са заложили на съ­кратеното време за подготовка и технологичен прес­той. По този начин, макар скоростта на автомата да не надвишава тази на неговите предшественици, Dymatrix 106 Pro CSB все пак е най-бързият в своята серия.

Извън зависимостта от средния тираж или количе­ството подготовки всяка от компаниите — производи­тели на висококачествени опаковки от картон за коз­метичната, хранителната или фармацевтичната про­мишленост, поставя като приоритет организацията на стабилен и ефективен производствен процес. Това се от­нася и за щанцоването. Увеличаването на скоростта на работата по оборудването безспорно е важно, но същ­ността не е само в това. Продуктовият мениджър по до­вършително оборудване на Heidelberg Хаким Арбу (Hakim Arbaou) споделя своя личен опит: „Преди да започнем ра­ботата над Dymatrix 106 Pro CSB, ние проведохме проуч­ване сред нашите клиенти. Само някои отбелязаха, че за тях е важна появата на по-скоростна машина. Болшин­ството се придържаха към мнението, че много по-важно е да се увеличи крайната производителност при същест­вуващото ниво на скоростта.“

Затова и скоростта на новия щанцов автомат не се отличава от скоростта на предшестващите модели. Подобно на „стария“ Dymatrix 106 в новата версия Pro по­даването на листа, щанцоването и отделянето на от­падъка става със скорост 9 000 удара (листа) в час. Кон­структорите трябваше да разберат кое именно влияе на стабилността на производствения процес и следовател но на по-високия обем при ежедневното производство на печатниците. Бяха предложени редица иновации, които действително правят машината „професионалист“ (Pro) в своята работа. При него е оптимизирано подаването на листа, времето за подготовка е намалено с 25% и са съкратени количествата на прекъсванията и престои­те. Всички тези усъвършенствания накуп водят до пови­шаване на производителността на целия процес.“

Ефективно самоподаващо устройство

Стремежът за осигуряване на максимален резултат и стабилност при висока скорост довежда до сериозна до­работка на всяка секция на Dymatrix 106 Pro CSB — в това число и на самоподаващото устройство и на подаващия плот. „В модела на предшестващото поколение понякога влизаха два листа и възникваха усложнения с подаването на листовете, поради което се налагаше спиране на ма­шината. Сега тези недостатъци са отстранени“ — обяс­нява г-н Арбу.

След внедряването на редица иновативни решения е постигнато плавно подаване на листа в резултат на модернизацията на вакуумната глава на самоподаващо­то устройство, много близка до тази, която се използ­ва в самоподаващото устройство на Speedmaster XL 105. Коректното подаване на листа става даже при лошо за­реждане с неизравнен стапел. Машината автоматично се настройва с въвеждането на формата и дебелината на материала при използването на програмата Prinect. По желание на клиента Dymatrix 106 Pro CSB може да бъде окомплектован с устройство за отнемане на статично­то електричество. Чрез раздухване с помощта на йони­зиран въздух в горната част на стапела и на подаващия плот дюзите неутрализират статичното напрежение, което предотвратява попадането на двоен лист в ма­шината. Освен това модифицираният подаващ плот е с подобрени елементи за транспортиране на листа, с нови ленти и оптимизирана система за забавяне на листа. Всички тези решения съкращават времето за подготов­ка и гарантират надеждното и равно хоризонтално пода­ване на листа с минимален брой засечки. Превключването от хартия на картон вече не изисква ръчно регулиране или използване на допълнителни транспортни четки — не­обходимо е просто отново да се стартира щанцовият автомат и да се въведат параметрите на материала за печат. Безпроблемно се използва пълният спектър от ма­териали — от хартия 80 г/м2 до картон 2000 г/м2 или вел­папе с дебелина до 4 мм.

Успешният тандем — Dymatrix 106 Pro CSB и DySet Pro

Хаким Арбу препоръчва на всеки, който се стреми да дос­тигне максимална производителност при всякакви усло­вия, да използва щанцовия автомат Dymatrix 106 Pro с ав­томатична система за поддържане на пасера DySet Pro. DySet включва в себе си оптичен датчик, който скани­ра положението на листа и го изравнява в диапазон от ±10 мм. „Тази система ще се справи даже със зле събран стапел. С други думи, дори ако стапелът е зле зареден и не е добре събран предварително, листовете идеално се изравняват и позиционират, след което се щанцоват и отпадъците (остатъкът) се отделят. И всичко е точно на своето място — обяснява г-н Арбу, — дори при работа с  големи тиражи и максимална скорост, листът винаги по­пада в транспортното устройство.“ Тестването показ­ва, че в сравнение с предишните модели количеството на спиранията на машината Dymatrix 106 Pro CSB в ком­бинация с DySet Pro е снижено със 70%. В предшестваща­та версия изравняването е само по страничните краища на листа, а сега датчиците сканират контролните зна­ци и определени елементи на изображението, на базата на което позиционират листа. Датчиците могат да бъ­дат разположени по цялата работна ширина на машина­та. Разликите в цвета с 20% или краищата на изображе­нието могат да бъдат използвани като изходни данни за изравняване. DySet Pro осигурява въвеждането на всеки лист в секцията за щанцоване с нужното точно позицио­ниране. Това от своя страна влияе на точността на пасе­ра и дори при сложен дизайн отпадъкът се отделя с мини­мално количество на макулатурите.

Комбинацията Dymatrix 106 Pro CSB и DySet Pro има и други предимства. Отпада превключването от режим на „придърпване“ и „прибутване“ за страничното израв­няване. При достигане на предните упори листът спира и датчикът прочита неговото положение. Ако то е не­коректно, данните постъпват към планката с S-образни грайфери, които фиксират листа, след което планката отмества листа по диагонал надясно или наляво за израв­няване съобразно транспортните грайфери. Така на прак­тика вече няма нужда от механична странична марка.

Регулиране на щанцформата с помощта на сен­зорен дисплей

Друга отличителна особеност на Dymatrix 106 Pro CSB, която по мнението на Хаким Арбу заслужава внимание, е горният подвижен плот, с помощта на който може да се минимизира количеството повредени листове. Освен това щанцоването, отделянето на отпадъка и разделя­нето на заготовките се осъществяват без каквито и да е вертикални премествания на листа, а смяната на ра­ботата става по-ефективно, тъй като не се изисква на­стройка на планките на рейката, подаваща първоначал­ния лист при смяна на тиража.

С помощта на рамката Quicklock смяната на инстру­мента и щанцата се осъществява за максимално кратко време, което също е голямо предимство. Няма нужда да се сваля и вади заключената рамка — достатъчно е само да се отслаби един винт и да се извади формата за от­деляне на отпадъка или за разделяне на заготовките, ко­ето може да направи един оператор. Още едно достойн­ство е усъвършенстваната заглаждаща четка. Нейната настройка се осъществява само от страна на операто­ра при смяна на формата. Внимание заслужава и новата система за самопочистване на смукачите на вакуумна­та планка на събирателното устройство. По-рано, за да се предотврати запушването на отделните смукачи с хартиен прах, отделян при работата с тънка хартия, е трябвало да се намалява скоростта. При Dymatrix 106 Pro CSB това не е нужно — модернизираната вакуумна план­ка циклично, в зависимост от зададения интервал, продух­ва въздух, напр. в момента на прокарване на първоначал­ния лист. В резултат на самопочистването на вакуумна­та система скоростта на работа на машината остава стабилна при работа с цялостния спектър от матери­али. Още едно неголямо, но важно подобрение е възмож­ността да се направи прецизна регулировка на плота на щанц формата с помощта на сензорния екран. За разли­ка от предишните модели, при които за коригиране по­ложението на отпечатъка заключената рамка е трябва­ло да се вади, при работата на Dymatrix 106 Pro CSB това не е нужно. Предназначеният за щанцоване отпечатък е фиксиран така, че целият комплект от инструменти и щанци във всички секции винаги е с идеален пасер и регу­лирането изисква едно-единствено натискане на сензор­ния дисплей. Последващото натискане премества плота на щанцформата в зададеното направление. „Сега опе­раторът не трябва да изважда рамката от машината и да използва допълнителни инструменти — пояснява г-н Арбу. — Направените корекции могат да бъдат съхранени в паметта на компютъра. Това е много удобно при рабо­та с повтарящи се тиражи, тъй като запазените данни са зареждат, а плотът на щанц формата автоматично се позиционира в необходимото положение.“

Гъвкаво използване на различни инструменти

На щанцовия автомат Dymatrix 106 Pro CSB могат да бъ­дат използвани комплекти от различни щанцоващи ма­шини, което опростява планирането на производство­то, особено при използването на техника от различни производители. „При големи натоварвания в участъка на довършителните работи това дава увреност, че даже бързите поръчки ще бъдат изпълнени в срок. Също така понижава и разходите, тъй като отпада необходимост­та от нови щанцформи“ — казва г-н Арбу. А за тези, кои­то желаят да си купят машината, но се опасяват, че ней­ния формат ще е малък за производството им, допълва: „Dymatrix 106 Pro CSB може да бъде дооборудван за работа с формат 82х113 см и това по никакъв начин няма да про­мени направените технически нововъведения.“

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар