Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

JOCOMM



Г-жо Братанова, разкажете ни за дейността на фирма „Jocomm“?

Фирма „Jocomm“ е един от водещите производители в страната на трай­ни маркировки (термосвиваеми капсу­ли) за алкохолни и безалкохолни напитки, както и на термосвиваеми етикети (термослийв) за хранително-вкусовата, козметичната, парфюмерийна и дру­ги отрасли на леката промишленост. Също така, предприятието произвеж­да машини и съоръжения в тези обла­сти, които биват включени в производ­ствените вериги на нашите клиенти. Ние работим с над 100 клиента от страната и чужбина, което доказва ка­чествата и добрата потребителска стойност на продукцията на фирмата.

Какво представляват термослийв етикетите и какви са предим­ствата им пред останалите ви­дове етикети?

Термослийв етикетите представля­ват специално „облекло“ за продукти с до 67% свиваемост (при нагряване) и възможност за пълноцветен печат. Предназначени са за всички видове хранителни и нехранителни продукти. Термослийв етикетите имат редица предимства пред останалите етике­ти. На първо място термослийв тех­нологията позволява производството на малки серии етикети. Такъв ети­кет позволява нанасянето на много повече информация с оглед на увели­чената му площ. По този начин произ­водителите на опаковки са улеснени в изпълнението на нарастващите изискванията на ЕС за информационното съдържание на етикета.

Термослийв технологията дава възможност за различни дизайнерски решения, които правят опаковката по-естетична и красива — ценно пре­димство във време, в което масови­ят потребител избира продукта на щанда по неговата външност. В съ­щото време термослийв етикета не оскъпява допълнително продукция­та. Дори напротив, опаковките с тер­мослийв етикети може да излязат по-евтини от обикновените, тъй като етикетът покрива почти изцяло по­върхността на опаковката и не е нуж­но самата опаковка да бъде направе­на от материала с най-добри есте­тични качества (например бистрота или блясък). Термослийв технология­та премахва и нуждата от поставя­не на специални защити на опаковка­та срещу отваряне. Във времена на криза това са предимства от реша­ващо значение.

По какъв начин се отразява све­товната икономическа криза на свиваемото опаковане и какви мерки предприемате, за да неу­трализирате негативите?

Стараем се да бъдем максимално гъв­кави и да изградим производствена­та си програма по начин, който мак­симално удовлетворява очакванията на клиентите ни. Разбираме, че пове­чето от тях са поставени в трудна финансова ситуация и затова не пред­виждаме увеличение на цените през тази година. Същевременно сме пре­махнали минималните количествени прагове на производствените серии, така че колкото се може повече клиен­ти да могат да си позволят услугите ни. Тъй като по този начин обемът на работата ни също се повишава, стра­тегията която сме предприели, е да повишим заплатите на служителите си, и по този начин да стимулираме запазването на високото качество на продукцията. Наш принцип е да избяг­ваме да даваме обещания, които впо­следствие не сме в състояние да из­пълним. По отношение на клиента не правим разлика между „малки“ и „голе­ми“ клиенти. За нас и едните и други­те са еднакво важни.

Какви материали използвате в производството на вашите ети­кети и капсули?

Използваме PVC фолио от немски про­изводители, чието качество удовлет­ворява изискванията ни за свиваемост при нагряване и за отсъствие на дефе­кти. Винаги когато решим да въведем нов материал, първо искаме мостри от фирмата производител, пускаме го в производството, виждаме го как „се държи“ и чак тогава правим заявка.

Какви са спецификите на печата­нето върху термосвиваемо фолио?

Много е трудно да се печата върху та­къв материал. Както казват нашите специалисти по печат, това е „жива материя“, която има своите специфи­ки и е трудна за овладяване. Отне ни много време да достигнем това ка­чество на печат. В производствена­та си база фирмата разполага с две флексографски печатни машини аме­риканско производство. Едната ни машина е четирицветна, но предлага­ме и вариант за шестцветен печат. Ако някой клиент поиска изработване­то на особено прецизна и атрактивна опаковка, можем да му я осигурим на шестцветната ни печатна машина. Машините, на които печатаме тер­мосвиваемите капсули, са съответно с двуцветен и трицветен печат. Те напълно задоволяват нуждите на про­изводителите на спиртни напитки, с които сме работили до момента.

Фирма „Jocomm“ е производител и на машини и съоръжения за изра­ботване на термосвиваеми ети­кети и капсули. Бихте ли ни разка­зали нещо повече за тях?

В конструктивно-механичния отдел на фирмата произвеждаме и сглобя­ваме капсул автомати, машини за то пъл печат, ръкавни машини, парогене­ратори, термотунели с топъл въздух и с прегрята пара, както и комбини­рани варианти, в зависимост от из­искванията на клиента. И в този ас­пект своята дейност се стремим да бъдем максимално гъвкави — всяка от машините се прави и нагажда спрямо специфичните нужди на отделния кли­ент, като фирмата поема отговор­ността за монтажа и поддръжката. Предлагаме и решения извън облас­тта на слийв–опаковането. Изпълня­вали сме поръчки на отделни клиенти, които нямат нищо общо със слийв-ма­шините.

По какъв начин привличате клиен­ти си?

Преди две години проведохме много силна рекламна кампания, ориентира­на към „Business to Business“ сектора. Благодарение на нея спечелихме някол­ко нови клиенти и резултатите бяха далеч по-високи от очакваните. Това е сфера, в която обикновената рекла­ма не върши работа. Нашата целева група не са крайните потребители, а професионалистите. Те са наясно с материята и за да ги спечелиш тряб­ва да им предложиш качество.

Проблем, с който се сблъскваме понякога е, че потенциалните ни кли­енти много харесват идеята за слийв-опаковките, но за тях никак не е лес­но да прехвърлят производствените си мощности от една технология към друга, за която трябва да се направят допълнителни инвестиции. Затова ко­гато правим рекламна кампания ние се опитваме да ги спечелим като кли­енти в бъдеще и да ги въвлечем в про­екти, по които да работим заедно.

Има ли мода при слийв етикети­те и какви са предпочитанията на клиентите на фирмата?

Трудно е да се говори за мода при тер­мо слийв етикетите, тъй като рабо­тим за широк спектър производители от различни клонове на леката про­мишленост. Въпреки това съществу­ват определени тенденции по отно­шение на дизайн и опаковъчно решение в различните браншове. Например, до­като за прозводителите на безалко­холни напитки или козметични проду­кти работим в изключително широка цветова гама и акцентът е върху пре­цизността и цветовото решение на печата, при производителите на хра­нителни добавки фокусът е върху си­гурността и защитата, която оси­гуряват нашите опаковки. В същото време всеки клиент има и строго спе­цифични изисквания, които го правят уникален и правят търсеното на раз­лично опаковъчно решение интересно професионално предизвикателство за екипа ни.

Как виждате бъдещето на слийв опаковането в България?

Силно се надявам в скоро време да ус­пеем да наложим слийв опаковането в България по начина, по който то е утвърдило позициите си в развитите европейски държави. Повод за опти­мизъм ни дава информацията, че дру­ги печатници са купили печатни ма­шини и се опитват да предложат на пазара слийв етикетите. На нас ни отне около година докато развием слийв технологията. Приоритетът тогава ни беше да направим произ­водството максимално качествено, за да можем след това да рекламира­ме един качествен продукт.

 
10.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар