Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Мерцедесът“ на флекосопечатаС новата флексопечатна машина Gearless на СТС ПРИНТ се постига визия на опаковките, доближаваща се максимално до тази на дълбокия печат, твърди в специално интервю за ProPACK Соня Петкова, заместник-изпълнителен директор на дружеството.

Г-жо Петкова, разкажете ни по­вече за техническите характе­ристики на вашата най-нова ин­вестиция – флексопечатна маши­на Primaflex CM 8, клас Gearless на Windmöller&Hölscher? Какъв е капа­цитетът ù на производство?

Gearless машините са последно поко­ление флексопечатни машини. Специ­алистите във флексопечата знаят, че с тях се постига много високо ка­чество на печат, като са решени ре­дица слабости на машините със зъбни колела. Най-важното им предимство е, че всеки техен вал — печатен или анилоксов — се задвижва с отделни мо­тори. В резултат се избягват вибра­циите и разбягването на печата.

Машината ни се отличава с някол­ко иновативни системи:

 • EASY SET и EASY REG системи за бърза автоматична, много прециз­на настройка на печатния процес с висока производителност;
 • сушилна система, работеща с при­роден газ;
 • система TURBOCLEEN, измиваща автоматично печатните секции и мастилните помпи;
 • автоматичен контрол на вискози­тета на мастилата;
 • LEL система, контролираща кон­ центрацията на изпаренията от мастилата;
 • работи се с ръкавна технология при печатните и растерните ва­лове, с която се постига бързата пренастройка на параметрите при различните поръчки;
 • оборудвана е със защитни систе­ми, прекратяващи работния про­цес при възникване на отклонения от параметрите като например: спиране на газта, повишаване кон­центрацията на изпаренията и др., като вграденият в нея компю­тър сигнализира за възникването и мястото на проблема;
 • компютърът ù предупреждава за предстоящи операции по текуща­та ù поддръжка;
 • в компютъра се запазват данните и параметрите при изпълнението на всяка поръчка, които могат да бъдат повторени при всеки след­ващ неин тираж;
 • чрез модула Телесервиз се осъ­ществява 24–часова връзка със сервизния център на производите­ля ù от Германия.

Наричат Primaflex CM 8 „мерцедеса“ на флексопачата. Това означа­ва ли, че и цените на печата на опаковки с нея също са в „луксоз­ния“ клас?

По отношение на качеството на печа­та — да, което в ценово отношение се компенсира с високата й производи­телност (18000 метра на час) и посо­чените по-горе иновативни системи.

Към кои клиенти и пазари е насоче­на продукцията на Primaflex CM 8?

С тази машина се постига визия на опаковките, доближаваща се в макси­мална степен до тази на дълбокия пе­чат, а това е сериозна предпоставка да бъдат удовлетворени изисквания­та на производители на хранителни продукти, захарни и сладкарски изде­лия, изделия на химическата, фармацев­тичната, парфюмерийната и млечна промишленост, поръчващи гъвкави опа­ковки с дълбок печат извън България.

Primaflex CM 8 несъмнено е сери­озна инвестиция, и то в период на икономическа стагнация. Трудно ли бе решението за закупуването ù точно в този момент?

Решението за покупка бе взето да­леч преди кризата, още през 2006 г. Повече от половин година ни отне изборът на машината и изчакване­то да старта на европейските про­грами при приемането на България за член на ЕС. В крайна сметка везни­те натежаха в полза на най-добрата в своя клас машина на един от най-до­брите производители на печатни ма­шини Windmuller&Holscher от Германия — Primaflex. Кандидатствахме и спечелихме проект на стойност бли­зо 3 милиона лева по Оперативна про­грама „Конкурентоспособност на българската икономика“. Проектът бе в две основни насоки: пускане в експло­атация на осемцветната флексопе­чатна машина Primaflex CM 8 и дообо­рудване от слифове към нея, от една страна, и извършването на необхо­димите строително-монтажни дей­ности, непосредствено свързани с инсталирането и правилното ù функ­циониране, от друга.

Проектът ни беше избран и на 23 октомври 2009 г. бяхме посетени от делегация на Европейската комисия и на българското правителство.

Пускането в експлоатация на ма­шината съвпадна с началото на криза­та. От една страна, в условия на кри­за трудно се обслужва такава инвес­тиция, но, от друга, благодарение на нея задържахме обемите в първите месеци. От няколко месеца тенден­цията е към увеличаване на обемите, като постигнахме ръст в натура от 24% за третото тримесечие на 2009 г. спрямо същото на 2008 г. благодаре­ние на тази машина.

Каква е историята на СТС Холдинг и какво точно предизвиква създа­ването на СТС Принт преди 10 го­дини? Как се промени ситуация­та в областта на флексопечата в България през този период?

На 04.04.1990 г. четирима научни ра­ботници от ТУ в гр. Габрово създават една от първите частни фирми в гра­да „СТС Холдинг груп“ ООД. Създадено­то козметично производство е струк­туроопределящо за икономиката на града. Паралелно с него се развива и производството на ламинатни туби за козметика и пасти за зъби. За да се затвори производственият цикъл, в началото на 1999 г. се създава „СТС Принт“ — печатна база, в която се пе­чатат ламинатните фолиа за тубите и се произвеждат различни видове гъв­кави опаковки (еднослойни и многослой­ни). От 2002 г. „СТС Принт“ е отделе­но като самостоятелно юридическо лице — акционерно дружество. Тази го­дина дружеството чества 10-годиш­нината от създаването си. През тези 10 години СТС Принт се утвърди като едно от водещите печатарски пред­приятия в България, чиито приорите­ти са качеството, гъвкавостта, висо­кот ниво на обслужване и иновациите. В този период флексопечатът в Бълга­рия се разви бързо, догонвайки пости­женията на чуждите производители с традиции в печата и производството на гъвкави опаковки. Нашата фирма има сериозно участие в този процес. Ние първи наложихме на пазара труд­ните за печат и производство:

 • тънките двуслойни опаковки в ком­бинацията от 15μ+15μ ВОРР, нама­ляваща тяхната себестойност;
 • двуслойните и трислойни опаковки (прозрачни и метализирани), в чий­то състав се използва известни­ят с много добрите си бариерни и визуални качества РЕТ;
 • трислойни опаковки със среден слой от възможно най-тънкото за такова приложение алуминиево фо­лио с дебелина 6,35 μ;
 • опаковки с различна и много инте­ресна визия, постигната с печат на матово фолио от ВОРР и РЕТ;
 • двуслойни опаковки за прахове за пране.

През тези години в България се създадоха много (за българския пазар) нови печатници за гъвкави опаков­ки. Въпреки това основните ни кон­куренти са турските печатници, за които е известно, че получават екс­портни субсидии от своята държава, които им позволяват да предлагат ни­ски цени. Тук е мястото и ролята на Съюза на печатарската индустрия и КРИБ да излязат с предложения пред държавните органи в защита на бъл­гарския производител.

Моля, представете ни Вашите клиенти и видовете опаковки, кои­то произвеждате за тях.

Фирмата произвежда гъвкави опаков­ки и етикети от полимерни фолиа, алу­миний, хартия в различни комбинации. Част от клиентите ни са едни от най-големите производители на храни­телни продукти, захарни и сладкарски изделия, напитки, изделия на химическа­тата, фармацевтичната, парфюмерий­ната и млечна промишленост. Фирма­та работи изцяло с висококачествени материали и консумативи на водещи европейски фирми. Осъществява се из­нос в относително малък размер за кли­енти от Македония и Румъния.

Какви са обемите, които изработ­вате за външни клиенти и за фир­мите на СТС Холдинг, по-конкрет­но СТС Козметикс?

Приблизително 88% от обемите са за външни клиенти, останалите 12% са за „СТС Козметик“ и „СТС Пак“.

Кои са характеристиките на ка­чествената козметична опаковка?

На първо място са добрите ù бариер­ни свойства, тъй като продуктите съдържат агресивни съставки — ал­кохол, перхидрол, масла, аромати. Не по-малко важна е и визията, която се постига както с висококачествен пе­чат, така и с подходящите фолиа.

Има ли страната ни потенциала в бъдеще да се превърне от вно­сител в износител на качествени опаковки?

Определено на този етап потенци­ал от гледна точка на опит и печатна техника има, но те не са достатъчни. Както казах по-горе, държавата трябва да помогне на печатарския бизнес, защитавайки го от чуждата конкуренция.

 
14.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар