Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Производители и потребителиВ следващите редове ще можете да се запознаете с мнението на някои от най-големите „играчи“, опериращи в сферата на опаковките за млечни изделия, за развитието и проблемите на бранша в трудните кризисни времена. Интервюираните са разделени в две групи: фирми-производители на опаковки и фирми-потребители на този тип приодукция, в която група влизат компаниите производители и опаковчици на мляко и млечни изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Като един от най-големите произво­дители на опаковки в България, какъв процент от вашите продукти за млеч­ни изделия са предназначени за българ­ския пазар, и какъв — за външния?

Слав Антонов: По-голямата част от на­шата продукция е предназначена за кли­ентите ни на българския пазар (около 80 %), останалата част е предназначе­на за износ.

Стефка Муртева: „Пластмасови изде­лия — Средец“ търгува с опаковки на българския пазар и в съседните стра­ни — Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. Индиректно, чрез нашите кли­енти, предлагаме опаковките за кисело мляко и сирене на пазарите в ЕС. Техно­логичните възможности, с които разпо­лагаме, разрешават да произвеждаме дневно опаковки за 240 тона кисело мля­ко и за 60 тона маргарин.

Пламен Михов: Потенциалът на „Сартен България“ ООД е насочен към задоволява­не на нуждите на клиентите ни, както на вътрешния, така и на външния пазар, като съотношението варира в зависи­мост от търсенето и спецификата на дадения продукт. Работим както с кли­енти за домашния пазар, така и изнасяме за чужбина различни видове кутии за си­рене — основно от 16 кг (235х350), но и по-малки кутии 8кг (235х173) и 4 кг (235х105). От скоро имаме нова форма за 16 кг. ку­тии, специалната форма придава по-го­лям устойчивост на кутията. Произвеж­даме и кутии за сирене с лесно отваря­ме капак и пластмасов предпазен горен капак, с тегло на съдържанието от 0,5 кг до 1,3 кг с размери от 124х77~130. Можем да правим и всякакъв друг вид кутии за сирене, в зависимост от специфичните изисквания и нужди на клиентите ни — на­пример кръгли кутии за сирене.

Отговарят ли българските опаковки на европейските стандарти и кон­курентни ли са те на международ­ния пазар на опаковки?

Слав Антонов: Смятам, че опаковките, произведени в България, по нищо не от­стъпват на тези от внос. Фирма Верип­ласт, притежава сертификати ISO 9001 и ISO 22000, с което гарантира на клиен­тите си контрол на качеството в съот­ветствие с Европейските стандарти.

Стефка Муртева: Да направиш опа­ковка, с която продажбите ти да лит нат във висините е нужна блестяща ди­зайнерска и инженерна мисъл и много страст. В добрата опаковка са събрани познанията за формите и цветовете, продуктът, който ще се опакова, чо­вешките усещания, технологиите и ма­териалите. Всички те трябва да корес­пондират и с непрекъснато променящи­те се изисквания на пазара. Наясно сме с отговорностите, които носим при про­изводството, съхранението и продаж­бата на опаковките. Стилът на управле­ние на фирмата, организацията на рабо­та, качеството и характеристиките на крайните изделия отговарят на всич­ки законови и нормативни разпоредби. Като звено от хранителната верига по­знаваме в детайли Европейското зако­нодателство.

Пламен Михов: Нашата фирма е серти­фицирана по ISO 9002:2000, система за управление на качеството и непрекъс­нато внедрява подобрения в съответ­ствие с изискванията на този междуна­роден стандарт. Нивото на качество на кутиите за сирене, а и на всички ос­танали кутии, е много добро. Ползва­ме качествени материали на европейки производители, което води до качест­вена продукция. Фактът, че отзивите от нашите клиенти за ползваните от тях кутии са много положителни и се приемат добре както на вътрешния, така и на външния пазар, е показателен за качеството на продукцията ни.

Смятате ли, че във връзка с глобал­ната икономическа и финансова кри­за трябва да предприемете някакви промени по отношение на техноло­гиите за производство, качеството или цените на предлаганите от вас продукти?

Слав Антонов: Верипласт Балкан (в тясно сътрудничество със специали­стите на Верипласт Груп) постоянно се старае да оптимизира качество­то на продукцията и обслужването си. Това минава през обновяване на машин­ния парк, тестване и внедряване в ре­довно производство на нови суровини и материали, както и в постоянно обуче­ние на служителите ни. Естествено, в условия на криза, всички свиват разходи­те си, но при нас тези процеси ще оста­нат приоритени. Все пак, кризата няма да е вечна.

Стефка Муртева: В мъглата на глобал­ната икономическа криза трудно разли­чимите ориентири за посока и продъл­жителност ни принудиха да изработим и поддържаме собствен курс, който да съхрани и развива фирмата. Спирането на развитието и изчакването са пагуб­ни решения. В обхвата на нашите цели стоят използването на енергоспестя­ващи технологии и прилагането на най-нови критерии при избор на основни и спомагателни материали. Убедени сме, че досегашните ни успехи се дължат на умението на фирмата да поднася на клиентите комбинация между високо ка­чество и разумна цена.

Пламен Михов: Глобалната финансова криза оказва влияние върху всички сек­тори на икономиката, сред които е и производството на метален амбалаж. Мерките, който „Сартен България“ ООД предприема, са насочени основно в след­ните направления:

 • по-строга финансова дисциплина;
 • получаване по-добри търговски усло­вия от партньорите ни;
 • по-стриктно управление на разходи­те на фирмата, с цел оптимизиране и намаляването им;
 • инвестиране в нови технологии, ко­ито водят до по-висока произво­дителност и подобряване на ка­чеството при по-ниски разходи на единица продукция.

Какви трудности срещате при ре­ализацията на продукцията си на българския пазар?

Слав Антонов: Основният проблем за нас е сивата икономика. Голям процент от опаковките се продават без доку­менти (платени такси и данъци), което поставя „бели“ фирми , като нашата, в неравностойно положение. За съжале­ние, контролът на държавата в това отношение е на много ниско ниво.

Стефка Муртева: Едно висококачест­вено изделие никога не може да се про­дава на ниска цена. С тази си позиция ние се сблъскваме с трудности на паза­ра, които са най–драстични за кофички­те за кисело мляко. Тенденцията за на­маляването на теглото на киселото мляко в една опаковка продължава от 500 g през 450 g; 400 g, а сега има извест­на ориентация към 370 g. Тенденцията се повтаря и в теглата на опаковки­те. Разбира се, че има такъв стремеж във връзка със Закона за опаковките и отпадъците от опаковки, със Закона за опазване на околната среда, ние са­мите сме солидарни с него, но той не трябва да бъде на всяка цена. Първона­чално теглото на една кофичка за ки­село мляко 500 g беше 14.5 g. Днес се колебае между 11.5÷11.6 g. Още по-зле из­глеждат нещата при 400 g — там тегло­то на някои места достигат 8.5÷9 g. Ко­фичките имат тънки стени, създават се проблеми при формоването, печата­нето, произвежда се брак, по този на­чин те губят част от задължителните свойства на една опаковка да предпаз­ва, да привлича, да поддържа постоянна­та комуникация между производител и потребител, а клиентите искат висо­ко качество и много ниска цена.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като един от най-големите произ­водители на мляко и млечни проду­кти в България, сами ли произвеж­дате опаковките си или си партни­рате с външна фирма, специализи­рана в тази област? Българска или чуждестранна е фирмата-произво­дител, чиито опаковки ползвате?

Деница Бачева: Не произвеждаме сами опаковките за продуктите от порт­фолиото си на този етап — разчитаме и се доверяваме изцяло на наши парт­ньори, строго специализирани в тази област. Работим изключително с бъл­гарски производители, както и с чуж­дестранни за някой от продуктите ни, в зависимост от нуждите и стра­тегията за развитие на съответният бранд.

Симеон Присадашки: Фирма „Жоси“ ра­боти и с българска, и с чуждестранна фирма.

Пленимир Нанев: Опаковките и опако­въчните материали за млечните про­дукти на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД се произвеждат във външни фирми, специ­ализирани в тази област. Фирмите про­изводители са български, чуждестран­ни и смесени дружества. Опаковъчната техника, която притежава „Ел Би Булга­рикум“ ЕАД, определя типа на опаковки­те за пресни и трайни млечни продукти.

Розалия Христозова: Опаковъчните ма­териали за различните видове млека се доставят от външни фирми. Критери­ите за избор на доставчик са различни, но от тях водещи винаги са качество­то на произвежданите стоки, прите­жанието на сертификати и спазване­то на разпоредбите на европейската хранителна индустрия, системите за контрол на качеството към настоящ­ия момент — GMP и НАССР. Работим успешно с водещи български и чуж­дестранни фирми за производство на опаковки.

Какви са най-важните изисквания за опаковките на мляко и млечни продукти? Работи ли се в България по европейски стандарти в това отношение и спазват ли се те от всички фирми, които присъстват на българския пазар?

Деница Бачева: Според мен най-важни­те изисквания за опаковките на млечни продукти са:

 • Да съответстват на Наредба №2 за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за кон­такт с храни;
 • Да съответстват на Наредбата за изискванията за етикетиране и представянето на храните;
 • Да не отделят в храната съставки, представляващи опасност за чо­вешкото здраве;
 • Да не променят външния вид, ми­рис, вкус и състав на продукта;
 • При наличие на печат, използвани­те мастила да са разрешени за упо­треба върху опаковки за хранител­ни продукти;
 • Да са чисти;
 • Вместимостта им да отговаря на изискваните от нас параметри и заложените такива в спецификация­та на продукта;
 • Печатът да е четлив и с ясни цве­тове;
 • Техническите им параметри тряб­ва да отговарят на заложените в спецификацията на изделието;
 • Да са пластични и да не се огъват при подаването им в гнездата на пакетиращата машина;
 • Да не се наелектризират и се отде­лят лесно една от друга;
 • Да са добре опаковани в найлонови торби и кашони и етикетирани.

Симеон Присадашки: Нужно е опаковки­те на млечни продукти да отговарят на необходимите хигиенно санитарни изисквания и да са създадени със съвре­менни технологии и дизайн. Относно Вашия въпрос за спазването на евро­пейските стандарти, считам, че в по голямата си част опаковъчните фир­ми в България покриват необходимите изисквания.

Пленимир Нанев: Едно от най-важните изисквания към опаковките за мляко и млечни продукти, е да отговарят на хи­гиенните норми на Европейския съюз, както и да са изработени от мате­риали, подходящи за контакт с храни.Изискванията към материалите и предметите, предназначени за кон­такт с храни, са регламентирани в На­редба №2 от 23 януари 2008 г. на МЗ и МОСВ и Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. на МЗ и МОСВ за специфичните изис­квания към продуктите, различни от пластмаси. С тези наредби са въведени изискванията на Директиви и Регламен­ти на ЕС и са задължителни за всички фирми, които присъстват на българ­ския пазар. Фирмите, от които „Ел Би Булгарикум“ ЕАД доставя необходими­те опаковки и опаковъчни материали, са сертифицирани и по ISO 9000:2000. Всяка доставена партида опаковки, опаковъчни материали, включително и за европалетите, се придружава от съ­ответните сертификати за качество.

Розалия Христозова: Най-важните кри­терии за опаковките за мляко и млечни продукти са: използването на първока­чествена суровина за тяхното произ­водство, спазването на високи сани­тарно-хигиенни условия, изборът на допълнителни предпазни материали за съхранение и транспорт, спазване на инструкциите на съхранение.

През последните две години голяма част от фирмите — производители на мляко инвестираха във въвеждането и покриването на европейски стандар­ти. Доказателство за това е многообразието на млечни продукти с ко­ректни маркировки на опаковките. По този начин, потребителят може лес­но да се ориентира в избора си на ка­чествен продукт. Като потребител с професионално субективно мнение смятам, че все още на пазара има млеч­ни продукти с некоректно представе­на информация върху опаковката и съм­нително качество на материала. Всеки се е сблъсквал с трудния избор между цена и качество на продукта при на­стоящото многообразие от наши и вносни млека, но кофичка мляко с цена 0,40 лв. не може да бъде с европейско качество.

Във времето на глобална икономи­ческа и финансова криза, смятате ли, че производителите на опаковки в България трябва да предприемат някакви промени по отношение на технологиите за производство, ка­чеството или цените на предлага­ните от тях продукти?

Деница Бачева: Подобряване на тех­нологиите за производство с цел по­стигане на по-високо качество на опа­ковките и конкурентоспособност на международния пазар.

Симеон Присадашки: Подобни мерки са задължителни, особено по време на криза, тъй като има случаи, в които вносните опаковки са по-евтини и ка­чествени от българските.

Пленимир Нанев: Едно от предложения­та към производителите на опаковки и опаковъчни материали, е да поддържат налични буферни количества за често употребяваните опаковки със стан­дартен (универсален) дизайн. Така ще се избегне задължителното поръчване на количеството опаковки, обусловено от технологичния процес на производ­ството. В много от случаите има как­во още да се желае и от качеството на печат.

Розалия Христозова: Нашата филосо­фия е да комбинираме високото качест­во на крайния продукт с качеството на работа с нашите партньори — достав­чици. Във времена на финансова криза, производителите на опаковки тряб­ва да могат да ни предложат рецикли­руеми и биоразграждащи се опаковки, да могат динамично да променят про­изводствените си програми за различ­ни асортименти, да следят седмично промените на цените на световните борси на суровини, да съществува про­зрачност и лоялност в дългосрочните бизнес отношения. Обща цел на всич­ки по веригата производител — потре­бител — краен клиент трябва да бъде обединяване усилията за намаляване на негативното въздействие на опакови­те върху околната среда.

 
11.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Интервюта, Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар