Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Победа АДГ-жо Тончева, опишете ни с няколко думи дейността и продуктите на „Победа“ АД?

„Победа“ АД е българска компания с 80-годишна история. Основана през 1929 г. в гр. Бургас,фабриката измина­ва дълъг път,като се превръща в сино­ним на висококачествени захарни изде­лия. Компанията е водещ производител на бисквити и мини кексове в България и е един от лидерите на пазара на шо­коладови бонбони. Произвеждаме над 80 продукта в четири продуктови гру­пи — бисквити,кроасани,мини кексове и шоколадови бонбони. През последни­те десетилетия продуктите на „Побе­да“ присъстват в почти всеки българ­ски дом. Някои от рецептите са бли­зо 50-годишни и продължават да бъдат актуални и търсени. Много от продуктите ни са сред най-успешните марки на българския пазар,немалка заслуга за което имат и техните опаковки.

Смятате ли, че опаковката прода­ва продукта, или че ако продуктът е достатъчно добър, той ще се продаде независимо от това как­ва е опаковката му?

Опаковката винаги е била верен баро­метър за нуждите на обществото и степента на неговото развитие. Из­ползването на опаковъчни материали и технологията на опаковането след­ват човешката еволюция. На насто­ящия етап на развитие е немислима продажбата на хранителни продукти без подходяща опаковка. Тя е изключи­телно важна част от продукта — на нея са изнесени всички важни атрибу­ти като грамаж,съдържание,произ­водител и др. Също така е носител на различни рекламни послания,без ко­ито продуктът не би се продавал до­бре. Тя е първото нещо,което грабва окото на потребителя,изправен пред пълните със стока регали.

Разбира се,има и продукти,които се предлагат в търговската мрежа без добре изработена опаковка,но за успешни продажби при тях надали мо­жем да говорим.

Каква е политиката на „Победа“ АД по отношение на опаковките? Кои са Вашите основни изисква­ния към всяка опаковка?

Опаковката е средство или комплекс от средства,обезпечаващи защита­та на продукта от повреди и загуби. Предвид спецификата на продуктите ни,опаковките трябва да предпазват от различни въздействия,като на­трошаване,намачкване,външно вли­яние и др.

В „Победа“ държим на добър дизайн с подходящо послание към целевите групи потребители,към които е насо­чен продуктът. Необходимо е също и максимално добре да показва негови­те качества и не на последно място — да създава усещането за „сладост“.

Как осъществявате опаковането на вашите продукти — на място при вас или използвате мощности­те на друго, външно предприятие?

При производство на хранителни про­дукти е немислимо да се използват външни предприятия за опаковане. „Победа “ АД разполага с големи произ­водствени линии,в които като етап от производствения процес е изнесе­но опаковането на продуктите,как­то в първична,така и в транспорт­на опаковка.

Какви материали използвате за опаковките?

За задоволяване на производствените нужди на „Победа“ използваме опаковки от различни материали — картон,по­липропилен,полистирол,велпапе и др.

Работим предимно с опаковки от картон и полипропилен. Предимство на картонените опаковки е тяхната твърдост. Те дават по-добра устой­чивост на опаковката,предпазват продукта от натрошаване,смачква­не и други вредни въздействия и съще­временно са лесно транспортируеми. Гъвкавите опаковки от полипропилен,от своя страна,имат по-добри бари­ерни свойства,осигуряват на проду­кта по-дълъг срок на трайност и за­пазват вкусовите му качества.

Технологиите при опаковките не­прекъснато се развиват. Пред­виждате ли да закупите нови опа­ковъчни машини?

Технологиите при опаковъчните ма­шини и материали наистина се разви­ват много динамично. Ръководство­то на „Победа“ АД разглежда възмож­ности за цялостно обновяване на обо­рудването,в това число и на маши­ните за опаковане. Предстои закупу­ване на машина за автоматично сгъ­ване на кутии за бонбони. Чрез нея ще осигурим задоволяване на необхо­димостта от кутии най-вече за на­шите бонбони от серията „Черномо­рец“. Предстои закупуване и на маши­на за автоматично опаковане,пред­назначена за бисквитите от серия­та „Анелия“,която ще се отличава с голяма скорост и значително ще по­добри производствената мощност и рентабилността на продукта. Обмис­ляме и закупуване на машина за опако­ване на бисквити в тубус от полипро­пилен с вложено двуслойно микровелпа­пе,с оглед подобряване здравината на опаковката и по-добрата защита от натрошаване.

Смятате ли, че в България вече се предлагат най-новите технологии за производство на опаковки? Има ли възможност у нас да се ползват най-модерните технологии за об­лагородяване на опаковките — ла­киране, преговане, щанцоване, пе­чат със златно фолио и т.н., без това да забавя или оскъпява зна­чително крайния продукт?

В сферата на картонените опаковки в България има много добри печатни­ци с дългогодишни традиции,които предлагат на своите клиенти различ­ни нови и модерни технологии. Това неминуемо оскъпява продукта,но има продукти които понасят една по-хуба­ва и по-модерна опаковка.

В сферата на ротогравюрния пе­чат,смятам че все още в нашата страна няма създадени традиции,как­то например в съседна Турция. Но все пак се радвам,че има вече фирми на българския пазар,които се справят доста добре и вървят с бързи темпове към модерните технологии в бранша.

Има ли мода при опаковките?

Разбира се,както в много други бран­шове,така и в опаковъчния има модер­ни влияния и нови тенденции,които се налагат. Докато преди време на паза­ра са преобладавали опаковки от кар­тон,то от известно време все пове­че се наблюдава навлизане на т.нар. гъвкави опаковки.

Следите ли новите тенденции при опаковките и какви са те?

По оценки на специалистите,едно от приоритетните направления в разви­тието на науката и техниката в след­ващото десетилетие ще бъде техно­логията на опаковането. Опаковане­то е не само важна съставна част от производството и реализацията на стоката,но и начин на живот,показа­тел за развитието на обществото. Опаковката,освен че защитава сто­ката при транспортирането и съх­ранението ù,се явява немаловажна част от придвижването ù на пазара,формирайки нейния имидж.

Според експерти,работещи в об­ластта на проучването на състояни­ето на хранителната индустрия,ос­новните направления,по които ще се работи в близко бъдеще,са произ­водството на хранителни продукти и тяхното опаковане. Основни пункто­ве в първото направление са създава­нето на готови храни в рационални опаковки,намаляване на разходите за тяхната преработка и опаковане,ор­ганизирането на обслужването на кли­ентите,развитието и налагането на пазара на малки и нови опаковки,авто­матизацията,гъвкавостта,устойчи­востта на производството,пласмен­та и логистиката и не на последно място — развитието на здравословни и функционални храни.

По направлението опаковане из­ключително ще се работи по устойчи­востта и сигурността на производ­ството на опаковки за хранителни продукти,удобството,създавано от опаковката при употреба на стоката,отговорността за околната среда,етикетирането и кодирането,устой­чивостта на опаковката при охлажда­не и дълбоко замразяване при разпрос­транението на стоките,цената на опаковъчните материали,реализира­нето на високи скорости на пълнене при опаковане,развитието на систе­мите за затваряне на опаковките и съвместимостта с микровълнови об­работки.

 
09.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар