Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печат на опаковки с manroland

  •  
  •  
  •  
  •  


За разлика от много други печатни продукти, опаковките са „имунизирани“ от преминаване към електронни заместители и изискванията и търсенето спрямо тях все повече ще нарастват в следващите години.

Печатът на опаковки е все по-развиващ се пазар

В развитите индустриални страни опаковъчната индустрия е облагоде­телствана от наложилата се тенден­ция към удобство за потребителя и бързо хранене, както и от налагането на търсене към все по-малки разфа­совки. Освен това, тази индустрия се облагодетелства и от увеличаващия се брой на дискаунт магазини и тех­ния все по-нарастващ интерес към атрактивни опаковки, провокиран от осъзнаване на ролята на опаковката като маркетингов инструмент.

В развиващите се страни, от дру­га страна, водещата роля на опаков­ката е да предпазва съдържанието, което се намира в нея. Причина за ръ­ста тук са последствията, до които води продажбата на неопаковани хра­нителни продукти. Експертите оце­няват, че една трета от хранителни­те продукти в Индия се развалят, пре­ди да стигнат до потребителя. Нема­ловажна причина за това е, че продуктът не е бил добре опакован или че опаковката не е била подходяща. На­ред с това изключително бързо нара­ства броят на супермаркети по за­паден образец, които до преди някол­ко години изобщо не бяха познати в страни като Китай и Индия. В Китай днес този сектор е с ръст от около 7%, което е добра новина за опаковъч­ната индустрия.

Глобалният пазар на опаковки въз­лиза на 400 млрд. евро, като повече от две трети от този обем са опаков­ки, направени от картон, хартия или синтетични материали. За в бъдеще се предвижда още по-голям ръст. За опаковки, направени от хартия и кар­тон, се предвижда през следващите години ръст от 2% в Западна Европа и поне двойно нарастване за пазари­те в Азия и Източна Европа (Източ­ник: Datamonitor 2007).

Добавена стойност в печата на опаковки

Въпреки добрите обеми на продаж­бите в опаковъчната индустрия, про­изводителите са изправени пред ви­соки производствени разходи и мно­го допълнителни мерки, които тряб­ва да предприемат. Като резултат, печатарите на опаковки трябва да се отличат сред конкуренцията и да рационализират производствените си процеси. Печат с добавена стой­ност е стратегията на manroland, която дава възможност на компани­ите да произвеждат по-ефективно и в същото време да повишат доба­вената стойности на своите проду­кти. Най-любимите сред клиентите на manroland са машините ROLAND 700 HiPrint и ROLAND 900, конкретно XXL версията.

Високи скорости на печат и специ­ални размери на листата за средно и голямо форматни преси предоставят висока продуктивност в сегмента на големите тиражи. За по-къси тира­жи, които стават все по-предпочита­ни в опаковането, като се имат пред­вид малките търговски обекти и по­вишеното търсене на специални опа­ковки, печатарите се облагодетел­стват от автоматизираните реше­ния като QuickChange, които намаля­ват подготвителното време.

Изискано облагородяване.

Незаменими за печатарите на опаков­ки се оказват широката гама от ин­лайн довършителни модули. Модулът ROLAND InlineFoiler Prindor предоста­вя възможност за студено фолиране и ламиниране. Богати са вариантите за инлайн лакиране с дисперсни и/или UV лакове. С четирицветния инлайн печат върху фолиото се постигат блестящи металик ефекти.

Само с тези опции с добавена стойност опаковката, която пред­пазва продукта, може да се превърне във високо ефективен маркетингов инструмент.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар