Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатница „Алианс Принт“ и бизнес начинанията, които я извеждат на челно мястоСлед като извървя дългия път на две премествания, днес печатница „Алианс Принт“ е разположена в София, в срав­нително по-спокойния квартал Дружба. В непосредстве­на близост до новата сграда на печатницата е Полигра­фическият комбинат „Димитър Благоев“. Новото място дава възможност за едно по-голямо и разгънато на по-широка площ производство, предпазва и печатницата, и клиентите от напрежението на центъра, от неприятно­стите на задръстванията и нередовните транспортни комуникации.

Печатницата е създадена преди 10 години — на 1.10.2001 г. на базата на печатницата на БТА.

Преди 5 години отбеляза сериозен ръст и се премес­ти в сградата на „Тих труд“, а днес вече е в основно обно­вената сграда на придобитата печатница „Дружба“ АД. Своя 10-годишен юбилей печатницата ще отбележи с не­вероятния си производствен и икономически ръст. Към момента на създаването ž едва ли някой е предполагал, че пътят на развитието и трансформациите ще бъде точно този. Основните марки печатни машини в печат­ницата на БТА бяха немски — MAN Roland. Впоследствие печатница „Алианс Принт“ закупи още печатни машини от известни немски марки като RAPIDA 74 (с хибридна технология) на KBA и Speedmaster SM 102 на Heidelberg.

В средата на месец януари 2010 година печатница „Алианс Принт“ придоби листовото производство на печатница „Дружба“ АД. Споразумението за стратеги­ческо партньорство между „Икономедия“ АД и „Алианс Принт“ беше финализирано на 11.01.2010 г. С това спо­разумение „Алианс Принт“ удвои производствените си мощности за изработка на списания, каталози, рекламни материали и книги.

В края на изминалата 2010 г. печатница „Алианс Принт“ съществено увеличи производствената си гама, като стартира и производството на вестници. А точ­но една година след обявяването на споразумението за стратегическо партньорство между „Икономедия“ АД и „Алианс Принт“ ЕООД бе обявено и оттеглянето на „Ико­номедия“ АД от печатарския бизнес, като ролният пе­чат за производство на вестници, притежаван от ком­панията, се прехвърли към „Алианс Принт“ — дългогодиш­ния партньор на „Икономедия“ АД. С това „Алианс Принт“ ЕООД разшири значително портфолиото от услуги, ко­ито предлага. Сделката създаде предпоставки за подо­бряване на срочността и бързината при изпълнение на поръчките, комплексността на услугите, качеството на продукцията и ефективността при обслужването на кли­ентите.

„Тази сделка ни извежда на челните места в печатар­ския бизнес“ — коментира Венцислав Бичаков, собственик и изпълнителен директор на „Алианс Принт“.

В края на месец януари 2011 г., като блестящ старт на бизнес начинанията за тази година, беше завършен и монтажът на новата японска машина за висококачест­вен печат Komori Lithrone S40P. Така печатница „Алианс Принт“ пусна в експлоатация най-модерната до този мо­мент печатна машина в България. Новата целоформат­на осемцветна машина Komori Lithrone S40P разполага с всички високотехнологични решения: системи за увелича­ване на производителността, позволяващи напълно автоматизирано извършване на подготовката на маши­ната (миене, смяна на пластините, предварително на­мастиляване и др.); най-съвременните автоматични системи за контрол на качеството и управлението на цвета, както и висока скорост на печат едновременно и от двете страни на листа благодарение на уникалния, до­казал се на пазара обръщателен механизъм (перфектор), който позволява стабилност на печата и прецизност и повторяемост на изображението при ниски и високи ти­ражи и скорости. По този начин капацитетът на печат­ницата за производство на списания, книги, плакати, лис­товки, брошури, каталози и други рекламни продукти се увеличи многократно.

Освен листовия печат в печатницата е развит и рол­ният печат на вестници и книги. Малката ролна маши­на Zirkon 66 отпечатва колите на книгите в сгънат вид, което съкращава производствения процес в сравнение с листовия печат. Голямата вестникарска машина на КБА освен печата на вестници може да произвежда и рекламни търговски издания на големите търговски вериги на значително по-изгодна цена от другите видове печат. Не можем да пропуснем възможностите на книговезкия цех, който може да произвежда списания, тетрадки, бро­шури, книги и каталози с влагане и шити с тел, с набор — лепени или шити с конци. Завършителните процеси са с още една възможност — производство на картоне­ни опаковки. Естествено, производството на опаковки е обезпечено от възможностите на печатните маши­ни да печатат върху материали с различна дебелина, ос­новно картони. А след тях щанцоващите машини и ле­пачен автомат оформят опаковките. В края на май ще бъде монтиран и предстои да влезе в експлоатация ви­сокопроизводителен лепачен автомат Eskomat D22, с ко­ето възможностите за производство на опаковки нара­стват още повече. В началото на производството са предпечатните процеси, в които се проектира цялост­ният производствен процес. Тук файловете на клиенти­те се събират в дълга опашка, за да бъдат бързо произ­ведени на поточните линии за производство на печат­ни форми както за ролния печат, така и за листовите офсетови печатни машини. Поточните линии са две, със CtP експонатори, проявяващи машини и огъващи пластините преси. Впечатляват огромните касети от пласти­ни, осигуряващи непрекъсната работа на линиите. Освен линиите има и три самостоятелно работещи CtP експо­натора. Организацията на производството е в ръцете и на новата структура за управление на процесите. Освен софтуерните продукти, които са инструментариумът в ръцете на кадрите, всички отдели са ясно дефинира­ни с отговорностите си. Търговският, технологичният и логистичният отдел осигуряват точната информация за поръчките и контактите с клиентите при стартира­не на производството, при самия производствен процес и при доставяне на готовата продукция до клиента. Це­ховете за предпечатните процеси, печатът на книги и брошури, печатът на вестници и завършителните про­цеси работят в добре синхронизиран режим и с непрекъс­нато актуализиращ се график.

Всичко това е новоизградено и се случи в началото на тази година. Първите месеци от новата 2011 г. бяха много активни — време на трансформации и изграждане на новото предприятие, създадено от сливането на две­те печатници в една нова, много по-ефективна печатни­ца. Успоредно с пренасянето на машините от сградата на „Тих труд“ и монтажа им в новата сграда на печатни­ца „Дружба“ се осъществи и основната реорганизация на производството, изграждането на новата структура на цеховете и тяхното управление. Всичко това, може да се каже, е приключено и резултатите се оказаха даже по-до­бри, отколкото се очакваше.

Защо се реорганизират и сливат две печатници, вся­ка от които има достатъчно количество нова техника и сравнително добра организация?

За да бъде печатница „Алианс Принт“ конкуренто­способна на българския и европейския пазар, новата пе­чатна база трябваше да стартира с най-съвременните възможности на печатарските услуги. Трябва да работи качествено и бързо, с невероятно кратки срокове, спа­сяващи клиента в последния момент, като компенсира всички предшестващи закъснения. И както се вижда от сайта (www.alliance-print.com), в предприятието се пред­лага услугата „печатница-линейка“. Тук залагат на съвре­менните принципи и изисквания на пазара за бързина и ка­чество на услугите.

При обединяване на двете печатници в една се пости­га по-висока степен на организация на по-големия произ­водствен капацитет. Технологичните процеси са обеди­нени, производствените потоци са по-рационални, а про­изводствените операции не са толкова трудоемки, при това общата сграда понижава и енергийните разходи.

Г-н Венцислав Бичаков е много доволен от резултати­те: „Днес вече е ясно какви са новите ни хоризонти за развитие и какви нови пазари да търсим. Готови сме за още новости.„

Нов акцент в развитието на фирмата ще бъде засил­ването на успешните контакти с международни клиен­ти. Към настоящия момент фирмата успешно обслужва клиенти от Германия, Дания, Италия, Франция, Холандия, Испания, Съединените щати, Франция и др.

В печатницата градят планове в посока бъдещото си развитие. Новаторството се превръща в съществе­на част от бизнес модела на предприятието.

Инж. Стефан Славчев

 
23.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар