Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане с безкомпромисно качество в Актавис“Бихме искали да партнираме с повече български опаковъчни фирми, но за съжаление не всички могат да отговорят на изискванията на нашата индустрия”, твърди Митко Шишков, ръководител на отдел опаковки в Актавис Оперейшънс ЕООД в специално интервю за сп. ProPACK.

Г-н Шишков, кои са задължителните изисквания, които всеки ваш доставчик на опаковки, етикети и листовки трябва да спазва?

Доставчиците на опаковъчни материали за заводите на Ак­тавис трябва да притежават най-напред цялото необхо­димо оборудване за тяхното производство, така че да не ползват подизпълнители. Производственият процес на на­шите опаковки трябва да се извършва в чисти и контроли­рани помещения за температура и влажност. Освен това трябва да има изградена и работеща система за контрол на качеството на всеки етап от производството.

Кои са основните доставчици на опаковки, с които си партнирате в страната?

Актавис работи с доставчици от Европа и от България. Ин­тересно е да се отбележи, че в България няма доставчици на опаковъчни материали, които да са специализирани за фар­мацевтичната индустрия. Това е особено валидно за вторич­ните опаковки (кутийки и листовки). В Западна Европа има редица фирми, които произвеждат само за фармацевтична­та промишленост, но в България тенденцията за специализация все още е много слаба. Ние бихме искали да партни­раме с повече български фирми, но за съжаление не всички могат да отговорят на изискванията на нашата индустрия.

В България производствените мощности на Актавис са разположени в заводите в Дупница и Троян. Бихте ли ни разказали повече за инвестициите, които компанията прави за тяхната модернизация и развитие?

Заводите в Дупница и Троян са част от Актавис Груп от 2000 г. Оттогава на двете производствени площадки се ре­ализира мащабна инвестиционна програма за тяхното обно­вяване и модернизиране в съответствие с изискванията на международния стандарт за качество на произвежданите продукти „Добра производствена практика” (ДПП). Изцяло са обновени системите за качество, изградени са нови произ­водствени мощности, а други са реконструирани.

В завода в Дупница мащабната програма за неговото модернизиране има за цел да запази традиционното му во­дещо място в българското фармацевтично производство и да го подготви за изискванията към производителите на лекарства, произтичащи от българското членство в ЕС. Строително-инвестиционната дейност за обновяване на производствените мощности и оборудване обхваща:

  • Построяване на нов автоматизиран склад за суровини и готова продукция;
  • Разширяване на лабораториите за контрол на качест­вото и въвеждане на ново аналитично оборудване;
  • Изграждане на нов (R&D) център с лаборатории по ана­литично разработване и експериментален цех;
  • Газифициране на производствената площадка и подобря­ване на външния ù вид;
  • През юни 2008 г. завърши изграждането на Интегрирана производствена мощност от 30 000 кв.м. производстве­на площ, което превърна завода в един от най-големите в Югоизточна Европа.

Заводът е сертифициран за производство на лекарстве­ни продукти по ДПП на ЕС (EU GMP). През 2007 г. получихме сертификация за съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004 под акредитацията на UKAS, Великобритания.

В завода в Троян е изграден нов център по качество и нов автоматизиран склад за материали и готова продук­ция, а цехът за антиацидни суспензии и сиропи е изцяло мо­дернизиран и е с увеличен капацитет.

Каква част от продукцията на Актавис България се ре­ализира на българския пазар и каква в чужбина?

Около 40% от продукцията на заводите се реализира на бъл­гарския пазар. Останалата част е предназначена за чужди пазари, сред които са традиционните Русия и страните от ОНД, Украйна, Беларус. През последните години продуктите на българските заводи навлизат и на пазарите в страни от ЕС като Словакия, Полша, Балтийските републики, Румъния и др.

Освен продукти за хуманната медицина Актавис произ­вежда и ветеринарни лекарства. Има ли различия в из­искванията и процесите на опаковане и в самите опа­ковки на двата вида?

По принцип няма разлика в изискванията за производство и опаковане на продукти за хуманната медицина и ветиринар­ни продукти. От 2008 г. Актавис прекрати производство­то на ветеринарни продукти.

Опаковките на фармацевтични продукти са известни с традиционния си дизайн. Кое е „новото” в дизайна на ва­шите опаковки? Има ли мода в тази сфера?

Опаковките на лекарствата, които се отпускат с рецеп­та, са с дизайн, който да не оскъпява самия продукт. Пора­ди тази причина има доста ограничени възможности за из­ползване на съвременните достижения на полиграфическия процес. Продуктите, които се отпускат без рецепта, мо­гат да използват опаковки, които са с по-ефектен дизайн с цел привличане на клиенти. Всяка фармацевтична фирма има свой фирмен дизайн, който цели да отличи фирмата от конкуренцията. Това подпомага и клиентите, които по-лес­но разпознават своето лекарство.

Разкажете ни за ваша опаковка с иновационен дизайн/функции/използван материал, която сте внедрили или смятате да внедрите в производство.

Към момента нямаме опаковки с иновационен дизайн или ма­териал, тъй като това изисква и специална техника за опа­коване или ръчно опаковане. При нас ръчното опаковане не съществува като процес.

По какъв начин опаковането се вписва в политиката ви за опазване на околната среда?

Поради изискванията за производство на лекарствени про­дукти не можем да използваме рециклирани материали. За нас на първо място е качеството на лекарствата, които произвеждаме. За сметка на това Актавис има програма за рециклиране на всички отпадъци от опаковки, които се ползват в производствените ни предприятия. По този на­чин се стремим да минимизираме негативното влияние върху околната среда.

 
13.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар