Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Стари и нови проблеми пред палетизирането на стокитеВ днешния кризисен свят всички стопански субекти са устремени към постигане на максимална ефективност. В света на палетите, където все още основен материал за производството им е дървесината, се търсят методи за унифициране на размерите, налагане на многооборотните пластмасови палети, постигане на екологична целесъобразност и усъвършенстване на палетизиращите съоръжения.

Все още производителите, които работят по отворени системи, не се интересуват от по-нататъшната съдба на използваните от тях палети и затова предпочитат по-евтините дървени варианти. Но след като организират затворени цикли на своите дистрибуторски системи, те започват да търсят други, по-изгодни опции, включител­но използване на пластмасови палети, чиито предимства пред дървените са хигиеничността и дългият „живот“. При затворените цикли, многократните пластмасовите палети могат да преодолеят ценовата бариера на база по-ниските разходи за оборот, особено в хранителната и фармацевтичната промишлености, където и хигиената се явява условие с висок приоритет.

Три са основните фактори, които обуславят интереса към пластмасовите палети:

1. Необходимост от устойчиво развитие, особено кога­то става въпрос за разходите по отстраняване на вече неизползваемите палети от работния цикъл. Тук натискът на пазара и на търговските вериги за изпъл­няване на програмите за устойчивост се явява като все по-осезаем фактор.

2. Преминаването на компаниите от ръчни към полуав­томатични и автоматични процеси налага използва­нето на палети с по-малки толеранси в размерите и с по-нисък риск от блокиране на конвейерите и авто­матизираните складови системи от повредени пале­ти и парчета от тях. Когато компаниите инвестират значителни средства в дистрибуторски центрове, на­деждността на пластмасовите палети се превръща в определящ фактор.

3. При палетизиране на товари за експорт важат мно­го стриктни изисквания за предпазване на дървените палети от насекоми и карантинирането на товарите (особено в случаите, когато стоките са с висока стой­ност или са бързо развалящи се). Забавянето на дос­тавките е недопустимо, тъй като носи загуби на из­носителя. Затова, в такива случаи на пластмасовите палети се гледа като на вид осигуровка.

Успоредно с оборотността на палетите и с популя­ризирането на пластмасовите им варианти, ефектив­ността на движението на товарите засяга и размери­те им. Глобализацията на търговията наложи приемането на шест стандартни палетни размера, използвани в Евро­па (три размера), Америка (два размера) и Азия (един раз­мер). Освен тях, много страни използват за вътрешните си нужди удобни размери, различни от стандартните. Но при експорт те се принуждават да ре-палетизират свои­те товари, което води до допълнителни разходи, поемани в крайна сметка от потребителите. В допълнение, произ­тичат и проблеми с ефективността на контейнерните превози.

Електрониката и химическата индустрия се очерта­ват като водещи в процесите на глобалната стандарти­зация на палетите, тъй като те са засегнати в най-голяма степен от „разнобоя“ в палетните размери. Тук неминуемо се засягат и проблемите с дизайна на палетите, на пале­тизираните единици и на товароукрепващите елементи и системи, с оглед постигането на оптимална ефектив­ност. Решаващите крачки в оптимизирането се пости­гат не само чрез дизайна на елементите, но и чрез проек­тирането на системите по дължината на целите снабди­телски вериги. При това проектиране се вземат предвид трите основни взаимодействащи компоненти — оборуд­ването за манипулиране на товарните единици, палетите и опакованите продукти, които се конструират съобраз­но спецификите на снабдителските вериги и с цел намаля­ване на разходите. Крайният ползвател се старае да на­пасва тези компоненти, но не винаги успява и приключва с недотам оптимално решение и разходи, които биха могли да се избегнат. Вярното решение може да бъде открито единствено чрез осмисляне на взаимодействието на ком­понентите при движението и складирането на товари­те, последвано от одитиране на снабдителските вериги и определяне на принудителните фактори, въздействащи върху опаковането на стоките. С последващото модифициране на оборудването може да се постигне значител­но намаляване на опаковъчните разходи и подобряване на ефективността на манипулиране на товарите. При нужда от промяна в контейнерите, техните външни параметри не могат да се модифицират поради невъзможността да се наруши интерфейса с укрепващите и фиксиращите ме­ханизми при превозите. Вътрешните размери, обаче, тър­пят корекции.

Всички тези действия са необходими за подобряване на транспорта на потребителски и промишлени стоки в глобален мащаб, тъй като крият в себе си огромен потен­циал за икономия на енергия и природни ресурси. Утопично е да се мисли, че може да се въведе един палетен размер за целия свят, но е възможно някой от съществуващите раз­мери да стане преобладаващ в глобален мащаб. Най-подхо­дяща за тази цел и най-лесно приспособима е палетата с размери 1 200 х 1 000 mm.

В сложната обстановка днес пред производителя въз­никват множество въпроси. Какъв метод за палетизира­не да избере? Каква палетизираща техника е най-подходя­ща за него? Тъй като съоръженията за палетизиране с раз­тегливо фолио придобиват все по-голяма популярност, ако човек се спре на този метод, следващите въпроси са: По­луавтоматично или автоматично? С въртяща маса или с робот? С обикалящ ринг или с въртяща ръка? Тук основни­ят въпрос е дали да се похарчат малко пари за ръчно съо­ръжение, повече пари за полуавтоматично или много пари за напълно автоматично? Изборът предопределя скорост­та на формирането на палетните единици, степента на намеса на оператора в процеса и количествата използва­но фолио.

Основните конструктивни различия между трите съо­ръжения са следните:

1. Ръчното съоръжение изисква от оператора да закрепи разтегливото фолио към палетата, да натисне стар­товия бутон за започване ротацията на масата и след това, с помощта на лост или бутони за движение наго­ре и надолу, да управлява повдигането и снижаването на ролката фолио. Операторът контролира ръчно броя на слоевете, спира ролката на желаната височина и наблюдава машината през целия цикъл на обвиване на па­летната единица.

2. При полуавтоматичните съоръжения операторът за­крепва фолиото към палетата и натиска стартовия бутон. Машината е програмируема за броя на слоевете и автоматично разпознава горната част на палетата с помощта на светлинен лъч. По време на обвивния ци­къл операторът не е длъжен да стои при машината.

3. Автоматичната машина се захранва с палети от кон­вейер и не се нуждае от намесата на оператор. Тя е поместена в обезопасяваща клетка, а палетите се из­веждат в края на обвивния цикъл.

Изборът на вида машина се определя в известна сте­пен от разполагаемия бюджет и от необходимия дневен брой формирани обвити палетни единици. В общи линии, ако се налага обвиване на повече от две палети на час, е нужен полуавтомат. Полуавтоматът би трябвало да фор­мира до 20 единици на час, а автоматът — до 130. Естест­вено, трябва да се вземат предвид и други фактори като цена на фолиото, изискванията за безопасност, здравео­пазване и необходимо производствено пространство. Ев­тините ръчни машини са с малки размери, но използват по-скъпо фолио при по-ниски възможности за икономия на материали. Най-големи икономии на фолио се постигат с автоматичните машини при предварително разтегляне на фолиото — до 70 % по-малко в сравнение с ръчните об­вивни машини. В общи линии, колкото повече се знае за па­летизиращите съоръжения, толкова по-висока е вероят­ността да се вземе оптималното решение.

При пластмасовите палети непрекъснато се търсят по-икономични решения. В отговор на клиентското иска­не за по-евтина алтернатива, Goplasticpallets.com — под­разделение на английската компания за производство на палети All Pallets, предлага еднократна версия на своята APB1140L пластмасова палета. Тя е подходяща за експорт­ни цели, тъй като е с евроразмери 1140х1140 мм, олекоте­на е и е извън ограниченията на регулацията за фитосани­тарни изисквания ISPM 15 за вноса на стоки върху дървени палети. Удобна е за пълнене на товарни контейнери, защо­то в тях могат да се подреждат две палети една до дру­га. Палетата се произвежда от рециклиран материал.

Специализираната в манипулирането на материали ан­глийска компания Linpac Allibert е въвела нова гама палети в отговор на изискванията за повишена ефективност на снабдителските вериги. Серията палети Eco Packpal се изработва от 70% рециклиран полипропилен, която ги пра­ви напълно рециклируеми в края на жизнения им цикъл. Па­летите отговарят на изискванията за екологична целесъ­образност и се предлагат на конкурентни цени. Универсал­на и много лека (с евроразмери от 1200х800 мм), палетата може да се стифира по височина на 44 реда, като влиза една в друга в празно състояние и икономисва значител­но пространство в транспортните средства, както и го­риво за транспортирането и. Последното е особено прак­тично за реверсивната логистика. Сигурното и улесне­но манипулиране на тази палета допринася за по-лесното спазване на изискванията безопасен труд, с което ползва­телите й спестяват средства от застраховки. Животът на палетата се оценява на 7 години.

 
11.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар