Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ерата на гъвкавото опакованеДнес добрият опаковъчен дизайн се различава от масовия, стимулира продажбите и оставя купувача с позитивно усещанe след употребата на съответния продукт. Освен че е „тих продавач“ в съседство с конкурентната стока и привлича вниманието на купувача, добрата опаковка казва на висок глас „Купи ме!“. Днес успешната опаковка притежава и добри функционални, икономически и екологични характеристики.

Гъвкавото опаковане осигурява всички тези, а и множество други предимства. Икономическата изгода от този опаковъчен формат се свързва с по-големите възможности за намаляване на разходите за материали в сравнение с други традиционни методи за опаковане, особено по отношение на твърдите опаковки. В сегашните времена на рецесия и неустойчиви енергийни цени, гъвкавото опаковане става много популярно с логистичните си преимущества. То позволява съществено снижаване на транспортните разходи, отнесени към единица опакован продукт, в сравнение с обичайните методи за опаковане в бутилки, кутии, буркани или комбинирани твърди опаковки.

Днес гъвкавото опаковане предоставя много възможности за скъсване с ограниченията на традиционното опаковане и за проектиране на опаков­ки за „новия забързан потребител“. Но който се реши да направи този перс­пективен преход, трябва да позна­ва реалността на производството, дистрибуцията и търговската среда. Поеме ли обаче това предизвикател­ство, неговите опаковъчни дизайнери и маркетингови специалисти могат да направят чудеса.

Многообразието от гъвкави опа­ковъчни формати и решения е огро­мно. За онзи, който опакова своя про­дукция или такава на клиентите си, съществуват множество възмож­ности за избор на опаковъчен формат и на опаковъчни технологии/маши­ни. Тези възможности включват как­то използването на предварително изработени гъвкави опаковки, които да се пълнят и затварят на съответ­ните машини, така и инсталирането на техника за гъвкаво опаковане на произвежданите на място продукти в предварително отпечатани ролни гъвкави материали.

Типичната технология с най-ниски разходи, отнесени към единица опаков­ка, е техниката за формоване — пъл­нене — затваряне (ФПЗ — машините). Тя, естествено, изисква по-големи ин­вестиции в сравнение с машините за пълнене и затваряне на предварител­но изработени гъвкави опаковки. Раз­лични фактори определят най-добрия подход за избор — бюджет, разполага­ем капитал, компетентност на пер­сонала или ключови умения и квалифи­кация, производствени обеми, вмес­тимост на опаковките, честота на смяна на опаковъчните размери и т.н.

При гъвкавото опаковане същест­вуват различни решения, които могат да помогнат за удължаване на пресно­тата на опакованите продукти или за подобряване на процеса изсипване/изливане/дозиране след отваряне на опаковката. Успешни решения за по­следното са добавянето на вграде­ни отвори за изливане (чучури), плъз­гащите ципове или циповете, които се затварят с натискане. Днешните потребители високо ценят удобство­то и възможностите за многократ­но отваряне и затваряне на опаков­ките, като изразяват тази си оценка чрез повтарящи се покупки на проду­кти в удобни гъвкави опаковки, как­то и чрез лоялност към съответната марка. Независимо дали се произвеж­дат предварително или на линиите за формоване, пълнене и затваряне, до­бавянето на чучури осигурява възмож­ността да се създават потребител­ски ориентирани специфични решения за изливане на течни или полу-вискоз­ни продукти от гъвкавите опаковки, както и за изсипване на съдържание­то чрез изстискване — това отваря поле за приложението им в сектори­те за здравословно хранене, персонал­ните грижи и др., както и за осигуря­ване срещу кражби и срещу отваряне от деца.

По отношение на формообразува­нето също има възможности за при­даване на индивидуалност и функ­ционалност на гъвкавите опаковки. Щанцоването осигурява такива въз­можности, както при предварително­то изработване на опаковките, така и при тяхното формоване на произ­водствената ФПЗ линия.

Разнообразяването на формите, в комбинация с многоцветно графично оформление и печат, осигуряването на опаковките със специфични за все­ки продукт бариерни характеристики и голямата гама от изпълними разме­ри и вместимости допълват почти неограничената креативна способ­ност на гъвкавото опаковане.

Някои компании вече се вглеждат в стерилизуемите стоящи гъвкави опаковки, завладели пазарите, за да „преоткрият“ своите продукти, опа­ковани доскоро в кутии, буркани или други видове твърди опаковки. Удъл­жаването на годността на продукти­те в комбинация с тяхното стабил­но, изправено стоене върху рафтове­те в магазините прави тези гъвкави опаковки изключително удобни и за по­требителите, и за търговците. Те вече се използват за готови гарниту­ри, готови ястия, месо, морски про­дукти, сосове и други продукти, при които движещата сила са потреби­телските изисквания за удобство и бързина при консумация. Много прак­тични са опаковките без метално фо­лио, предназначени за подгряване в ми­кровълнови фурни.

В производството и търговията вече са разработени и внедрени опа­ковъчни материали, даващи възмож­ност за приготовляване на ястия как­то в микровълнови, така и в обикно­вени фурни. Продуктите в гъвкавите опаковки се стерилизират за по-крат­ко време при по-ниски температури, при което освен икономиите на енер­гия се подобряват вкусовите им ка­чества. Ивиците за лесно откъсване и лазерното перфориране осигуряват удобство при отварянето на стоя­щите пликове, а отворите за окачва­не на щандовете разширяват възмож­ностите за представяне в местата за продажби.

Тъй като гъвкавото опаковане е удобно за инвестиране в техника от страна на опаковчиците по конт­ракт, някои от тях закупуват нова техника за нови опаковъчни формати, тестват пазарите, привличат поръч­ки и при успех разширяват ареала си на действие в регионален или национа­лен мащаб. Освен тях, доставчиците на материали, готови опаковки и тех­ника обикновено с готовност въвеж­дат производителите на продукти в новите сфери на гъвкавото опакова­не и в усвояването на иновативните решения. Разнообразието, икономич­ността, удобството и гъвкавостта на производството в голяма степен издигат този дял от опаковането на високо стъпало и с право може да се каже, че е настъпила ерата на гъвка­вото опаковане. В подкрепа на това могат да послужат представените по-нататък примери.

Отделът за гъвкаво опаковане на Ampac Packaging е разработил и въвел на пазара нова серия коекструдира­ни филми Apex 9000 VF, предназначе­ни за опаковане при високи и нормални (стайни) температури на вертикални ФПЗ машини.

Широката гама филми комбини­рат топлоустойчивост, заваряемост и бариерни свойства, които са необхо­дими при преработката и опаковане­то на твърди, течни и прахообразни хранителни продукти с оглед пости­гането на удължен срок на годност и преснота на продуктите в търговска среда и в условията на растяща по­требност от приготвяне и доставка на храни от заведенията за хранене. Филмите имат добро поведение при екстремни условия — в хладилни скла­дове и при затопляне в кипяща вода, като запазват ароматните и вкусови качества на продуктите. Такова под­държане на органолептичните харак­теристики на храните е подходящо за различни видове продукти, включител­но за подправки и овкусители. В допъл­нение новите филми имат необходи­мата якост, за да издържат на грубо манипулиране по време на дистрибу­ция. Изключителните им качества ги правят подходящи и за гъвкаво опако­ване на миещи и почистващи препа­рати в комбинация с възможностите за многократно отваряне и затваря­не на опаковките при употреба, както и за повторното им пълнене с течно­сти за търговски и индустриални при­ложения.

Голямото предимство на гъвка­вото опаковане, изявяващо се в ком­бинирането на множество ценни ка­чества, е постигнато от Clarifoil при разработването на осигурителните филми Integral.

Филмите са предназначени за за­щита от фалшификации и кражби — с якост на опън, подходяща за обработ­ка на автоматични линии, те се раз­падат на късове при опити да се отстрани опаковката. Предлагат се с блестяща повърхност, наподобява­ща лакирана бяла хартия и с прозрач­ност за неетикетни приложения. Под­ходящи са за принтерен печат, могат да се метализират или върху тях да се нанасят холограмни елементи при нужда от по-очевидно защитно осигу­ряване. Тези филми са и биоразгражда­щи се, като са удобни за компостира­не от домакинствата. Налични в из­чистен и оцветен вариант, те могат да се използват както за ламиниране, така и за етикети с уникален повърх­ностен дизайн, скрито оцветяване или флуоресциращи ръбове.

Чудесен пример за възможности­те, които предлага гъвкавото опако­ване в отговор на растящите нужди на потребителите от разнообразно, пълноценно и удобно хранене, е новата серия натурални пилешки меса с опции за разнообразно приготвяне на ясти­ята според индивидуалните вкусови предпочитания. Предлагани в чети­ри вкусови разновидности, пилешките меса могат да се приготвят в свои­те опаковки за няколко минути в обик­новена фурна. Съвсем новият формат опаковки на доставчика на замразени азиатски хранителни продукти Kahiki Foods вървят в комплект с различни сосове, което отговаря на съвремен­ната нужда от гъвкаво, бързо и разно­образно приготвяне на ястията.

Гъвкавото опаковане се радва на бързо и многопосочно развитие. То е с доказана ефективност, особено във времена на икономически застой и ре­цесия. Поради това този съществен дял от опаковането ще бъде обект на по-нататъшни публикации в списание ProPACK.

 
10.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар