Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Термоформоването печели завидно място в опаковането на храниДнес термоформованите опаковки завладяват цели сектори от хранителната индустрия. Освен удобствата, тази технология предоставя възможности за добавяне на стойност към продуктите и за иновиране от гледна точка икономическите, екологичните и обществените ползи.

Едни от най-разпространените опаковъчни решения за бързооборотни стоки са термоформованите подложки за хранителни продукти. Те са толкова удобни както за по­требителите, така и за търговските вериги, че супер­маркетите използват собствени линии за разфасоване на храни в подложки. Една илюстрация на завидното място, което заемат термоформованите подложки в опаковане­то на храни, е супермаркетът Headland Foods – доставчик на готови храни под собствена марка. Той е разширил опа­ковъчната си линия с машина за затваряне на подложки и конвейер от Packaging Automation. Машината е много гъв­кава по отношение на пренастройките и менютата бла­годарение на сензорното табло за управление. Комбинира­на с МАР, тя осигурява опаковане и затваряне в термо­формовани подложки от АРЕТ, СРЕТ, РР и други материа­ли на ястия с месо, пилета, зеленчуци и на продукти за бър­зо хранене.

В търсенето на алтернативи на пластмасите на база нефт, доставчикът на термоформовани опаковки PWP Industries се е спрял на подложки от един необичаен мате­риал – биодеградируемия и компостируем AgroResin, про­извеждан в Китай от натурални фибри от биомаса, пред­ставляваща отпадъчен, изгарян или изхвърлян досега съ­пътстващ продукт при производството на ориз и памук. Счита се, че този материал е по-подходящ дори от биопластите, добити от царевица и тръстика, които имат и други полезни приложения, и така печелят както икономи­ката, така и околната среда. При това, всеки отпадъчен продукт с фибри би могъл да бъде подходяща суровина за този вид опаковъчен материал, което пък е източник на възможности за оптимизиране на цената и на качествата му. Материалът на тези подложки е одобрен за контакт с храни и е устойчив на влага, подходящ за подгряване в ми­кровълнови фурни и съвместим със системите за поточ­но и свиваемо обвивно опаковане на органични храни, прес­ни земеделски продукти, меса, сандвичи и готови храни. Компанията възнамерява да дистрибутира този вид под­ложки в Европа, след налагането им в Америка.

Освен с нови технологии и материали, термоформова­нето се отличава и с нови продуктови приложения. Герман­ската KeuneckeFrischemenueGmbHлансира оригинална фа­милия готови здравословни супи в термоформовани от по­липропилен опаковки с отделения. Опаковката, проекти­рана и произведена от RPC Bebo Plastik, осигурява 28 дни трайност на пресните супи в хладилни витрини и подгрява­не за 3 минути в микровълнова фурна, след което могат да се консумират директно от опаковката. В едното отделе ние могат да се поставят добавки, като крутони, а подви­тите краища осигуряват удобство за пренасяне. Картоне­ната обвивка е с привлекателен печат и рецепти.

Най-новите разработки за компостируеми опаковки се прилагат вече и в производството на подложки за прес­ни меса. Австралийската Biopak лансира една устойчива алтернатива – подложката Naturalboxот извлечена от ца­ревично нишесте полилактозна киселина (PLA). Тя удължа­ва срока на годност на пресните меса и абсорбира отде­лените течности по време на съхранението им в опако­вано състояние. Новата подложка е разработена от бази­раната в Европа (Италия) Coopboxкато олекотена алтер­натива на стандартните подложки от PLA на Naturework. Подложката може успешно да се използва и за опаковане на сирена, плодове, зеленчуци и други хранителни продукти, включително деликатесни. Има необходимата якост, за да минава през наличните обвивни в стреч фолио и затваря­щи с PLA филм машини.

В търсенето на решение за намаляване на огромните количества отпадни опаковки, постъпващи в сметищата след употребата на замразени храни в термоформовани подложки, американската ConAgraFoods , в сътрудничест­во с Associated Packaging Technologies е разработила и въ­вела на пазара подложки от 30-40% рециклирани пластма­сови опаковки, главно термоформовани издувни бутилки. Масово използваните подложки от СРЕТ се изработват от новопроизведена пластмаса, при което се изразходват повече енергия и ресурси. По новата технология рецикли­раната пластмаса се пречиства до степен, необходима за контакт с храни по действащите строги изисквания. Тази нова подложка отговаря на критериите за устойчи­во опаковане.

За да откликне на растящата потребност от удоб­ство на опакованите храни без компромис с тяхното ка­чество, Cryovac е разработила подложка от разпенен СРЕТ с висока якост на удар при ниски температури за сектора на замразените и охладени готови храни, която е с 30% по-лека от стандартните твърди термоформовани подложки. Тя е подходяща за подгряване на храните в обикновени и ми­кровълнови фурни, ръбовете й са идеални за заваряване на покривните затварящи филми DOF на компанията, с което се постигат дълъг живот, херметичност и устойчивост на топлина на опаковките от бариерни материали. Подлож­ката е пригодена за стандартните машини, опериращи с твърди подложки от СРЕТ. Тя е 100% рециклируема и може да се сплесква за лесно отстраняване след употреба.

В сектора на опаковането на храни в буркани също има много нововъведения. За горещото пълнене на продукти като желета, мармалади, сокове, пюрета, сосове и др. под. Constar International е въвела нов РЕТ буркан с еднослойна конструкция и добавка за поглъщане на кислорода, с което се осигуряват дългосрочни преснота (12 –24 месеца в за­висимост от чувствителността на продукта към кисло­рода, размера на буркана и условията за преработване и съхранение), вкус и цвят на продукта в опаковка с прозрачността и блясъка на стъклото. За избягване на оребря­ванията и панелите, осигуряващи стабилността на бур­каните, фирмата ги произвежда по собствена техноло­гия за вертикална компенсация, осигуряваща балансиране на вакуума чрез предварително аксиално напрягане на кон­струкцията. Получената структура позволява на буркани­те да издържат повишени температури при гарантирана здравина по време на целия им жизнен цикъл. Те са с тегло 1/10 от еквивалентните стъклени буркани и са съвмести­ми със съществуващите системи за затваряне.

Най-голямата в Европа компания – производител на тер­моформовани продукти е базираната в Брюксел ANL Plastics. Най-важната част от компанията е отделът за вътреш­ни опаковки за храни – сладкарски изделия, печива, млечни и замразени продукти. Компанията проектира и произвежда специализирани термоформовани опаковки за нуждите на производителите от споменатите сектори на хранител­ната индустрия. Отделът за външни опаковки е специали­зиран в областта на пресните хранителни продукти, като плодове, зеленчуци, риба и месо, както и за готови ястия и продукти за кетъринга. Отделите, заедно с клиентите на компанията, правят подбор на опаковъчните материа­ли, главно РР, РЕТ, PS и комбинации с други материали под формата на ламинати. За търговията на едро и дребно се предлагат масови термоформовани опаковки на склад.

Главна цел на компанията е да осигурява опаковъчни ре­шения с добавена стойност, стимулиращи продажбите на хранителни продукти и гарантиращи бъдещото развитие на дейността. Предпочитан материал е РР заради по-ни­ската му плътност, удобството за приготовляване на храните в микровълнови фурни и по-ниската му цена.

Между последните собствени разработки на ANL се открояват Visiopac®– успешна прозрачна опаковка за па­зара на тестени изделия и Pyramid® – иновативна комби­нация от картонено тяло и прозрачен пластмасов капак, осигуряващ видимост на продукта. Елементите на опа­ковката могат да се разделят след употреба за лесно от­страняване и рециклиране, което се харесва на потреби­телите и е важно от гледна точка на законодателството за управление на отпадъците.

Подготвяйки се за бъдещето, компанията въвежда екологично приемливи опаковъчни материали, включител­но биоразградими, с ясната визия, че тези материали до­принасят за добрия имидж на опакования продукт поради демонстрацията на усилията на производителите на хра­ни да опазват околната среда чрез намаляване употреба­та на опаковки от материали на базата на нефтопроду­кти. ANL оценява, че иновацията е единственият път за напредък и че биоразградимите материали са една благо­приятна възможност за това.

Един от пионерите в термоформовъчната техника и технология, сега изявен световен производител и достав­чик на машини и инструментална екипировка за термофор­моване, е германската компания Illig, базирана в Heilbronn. Главно направление в нейното развитие е разширяването на приложенията на термоформовъчните процеси.

Основните продуктови групи на компанията са: уни­версални автоматизирани машини; RDM машини за чаши и капачки; RDKPмашини за производство на подложки и дру­ги типове опаковки; пълначни и затварящи машини за хра­нителната индустрия. Машините на компанията са пред­назначени за производство на различни изделия от тер­мопласти – листови и на рула. Комбинират се различни ме­тоди за нагряване на термопластичните материали и за формоване с помощта на вакуум и въздух под налягане. В зависимост от индивидуалните потребности на клиенти­те, термоформоването се съчетава с други процеси. Про­изведените термоформовани опаковки и изделия могат да бъдат автоматично пълнени, затваряни, изрязвани или подлагани на други операции.

Въз основа на базовите машини, част от които могат да се зареждат и ръчно, се правят различни конструкции оборудване чрез добавяне на цяла гама модули. В зависи­мост от необходимото ниво на автоматизиране, има въз­можности за осигуряване на техника за всякакви потреб­ности, включително за клиенти с производствена програ­ма, изискваща чести и различни пренастройки за крайна­та продукция. Машините се интегрират лесно в производ­ствени линии и комплектни системи, вътрешно свързани по цялата верига — от формоването до печата. Използва­нето на утвърдени в практиката модули осигурява необхо­димите надеждност и качество и улеснява снабдяването с резервни и бързо износващи се части, налични на склад.

Днес машините на компанията са от трето поколе­ние, като пробивът е главно в машините за етикетиране „in-mould“ (вътре във формата) и за бутилки, които имат вид на лети под налягане, но всъщност са термоформова­ни. От тях машината BF70 произвежда малки бутилки за растителни и здравословни напитки и за йогурти. Голямо­то предимство на тези термоформовани опаковки е, че са по-леки и много по-евтини от издувните, без каквато и да е загуба на стабилност. Клиенти на Illig твърдят, че икономисват 30 до 50% от обичайно използвания матери­ал за производство на такива бутилки. Така производстве­ните им разходи значително намаляват при едновременно съкращаване на производствения процес. Освен това за машините са необходими по-малки производствени площи. Друго предимство на машините, работещи по тази тех­нология, е, че могат да бъдат свързвани директно с пъл­начната и затварящата техника в преработвателните предприятия от хранителната индустрия.

Компанията използва компютърни програми за развой­на дейност, цялостно оптимизиране на термоформовъч­ните процеси, симулиране, CAD и CAM.

 
07.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар