Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новости при системите за лесно отваряне на опаковкитеИзвестно е, че удобната за използване опаковка е един от мощните двигатели за търговския успех на продукта. За потребителя важен елемент на удобната опаковка е възможността за лесното ù отваряне.

През последното десетилетие, под натиска на потребителските из­исквания за удобство, информира­ност и сигурност, в много пазарни сегменти се наложиха твърдите прозрачни пластмасови опаковки тип „мидена черупка“ (clamshell). Тези леки и икономични решения, осигуряващи видимост към продук­та, са подходящ пример за това, как трудностите при отваряне на опаковките налагат продължи­телни усилия за усъвършенстване на системите за лесно разопаковане. Според изследване на амери­канската агенция за маркетингови проучвания Freedonia през следва­щите години се очаква 4% ръст в използването на опаковки, осигу­ряващи видимост на продуктите. Друг извод от проучванията на ба­зираната в САЩ изследователска фирма е, че фактори като ниска се­бестойност, търговска естетика и удобство за потребителите продължават да са главната движеща сила при търсенето на този вид опаковки. Очаква се половината от пазарите на прозрачните опа­ковки да са в областта на храните поради удобствата, които те оси­гуряват при опаковането на месо, пресни земеделски продукти, мор­ски храни, сандвичи, сладкарски из­делия и др.

От Freedonia отчитат, че тър­сенето на „мидени черупки“ ще рас­те средно с по 5% през следващи­те 3 години. Предпоставка за тях­ното разпространение продължава да бъде възможността им за лесно отваряне при запазване на големи­те им предимства — твърда кон­струкция, прозрачност и защита срещу нежелано отваряне и фалши­фициране. В битката за лесно от­варяне някои производители тър­сят изход в изоставянето на „ми­дените черупки“ и проектирането на нови видове опаковки. Към подоб­но решение се е насочил електрон­ният гигант Sony, чиито експерти работят по създаването на алтер­нативни опаковки за своите пер­сонални аудиосистеми и аксесоари (плейъри и стереослушалки). Реше­нието се налага поради факта, че потребителите не могат да разо­паковат иначе подходящите „мидени черупки“ без помощта на ножи­ца, като същевременно са отчете­ни и немалък брой наранявания при опитите за отварянето им. Ли­дерът в електронната търговия Amazon също стартира инициати­ва за замяна на „мидените черупки“ с опаковки, премахващи опасност­та от нараняване — Frustration-Free Packaging Initiative. Компанията ще опакова своите най-добре продава­ни продукти в рециклируеми карто­нени опаковки със системи за лесно отваряне.

Все по-широко приложение нами­рат системите за лесно отва­ряне с цип.

Те са удобни, лесни за разпознаване и осигуряват едно важно качест­во — възможността за повторно затваряне на опаковката след упо­треба на част от продукта. Така­ва е гъвкавата опаковка Pour&Lok™ на Hudson-Sharp Machine Co., коя­то е предназначена за ФПЗ маши­ни (системи за формоване, пълнене и затваряне). Изходният матери­ал на опаковката е ролков с предва­рително поставен върху него цип, който застава върху една от стра­ничните гънки на плика (популярен като „гасит-плик“). С отварянето на специално проектирания за цел­та гъвкав цип се оформя отвер­стие с чучур за лесно изсипване на съдържанието, след което опаков­ката може отново да се затвори чрез притискане. Тази гъвкава опа­ковка с многократно отваряне и затваряне може да се произвежда и на машини за предварително из­работване на пликове с подобни характеристики.

Вграждането на ципове навли­за и в обвивното опаковане. В Ан­глия и Ирландия вече е въведена новата машина на Fuji Packaging Machinery — FW3410B Alpha за хори­зонтално поточно обвиване, снаб­дена с допълнителен възел за вграж­дане на система за многократ­но отваряне и затваряне RESEAL 360XM на Zip-Pak. Това е първата машина с непрекъсната (поточна) работа с подобен допълнителен въ­зел, чиито увеличени възможности добавят стойност за потребите­ля във вид на опаковка със систе­ма за многократно и лесно отва­ряне и затваряне. До този момент възелът се монтира на вертикал­ни ФПЗ машини с прекъснато дви­жение. Новата машина изработва опаковки със сигурен шев, гаранти­ращ запазване на свежестта и аро­мата на продукта, който може да се ползва на порции до изчерпване­то му. Лесният за отваряне напреч­но разположен цип върху горната част на опаковката има характе­ристики, позволяващи марковото диференциране на продуктите вър­ху рафта. Увеличеното простран­ство за графични изображения и маркетингови послания също по­вишава въздействието на опаков­ката с цип в магазините. Ципът с марка ZIP–PAK Press–to–Close™ е с многократно действие, дължина до 24 мм и осигурява допълнителни характеристики и функции на опа­ковките. Технологията е подходя­ща за използване при най-различни продукти — от хранителни (печи­ва, замразени и охладени храни) до лекарства.

Потребителските изисквания налагат в някои случаи една опаков­ка да комбинира наглед противопо­ложни свойства. За да реши пробле­ма с опаковките на продукти, кои­то би трябвало да бъдат отваряни лесно от възрастни и едновремен­но да са защитени срещу отваря­не от деца, Ampac Flexibles е въвела нова линия от комбинирани бариер­ни обвивни филми Flexi-Free®. Лини­ята обхваща четири стандартни структури на филма с различна де­белина, коравина, устойчивост на разкъсване и на пробиване, с кое­то се осигурява защита срещу дос­тъп на деца до продукта. Технологи­ята на заваряване също гарантира сигурни шевове като цялостната структура на линията от филми отговаря на изискванията на Адми­нистрация за храни и лекарства на САЩ.

В много случаи откъсващата лента е адекватно решение за лес­но отваряне на различни типове опаковки. Производителят на слад­карски изделия United Biscuits е въ­вел този механизъм за опаковките на бисквитите си със сирене. Лен­тата за лесно отваряне, разрабо­тена от английския производител на защитни материали Payne, за­вършва с ясно различим издаден на­вън накрайник с формата на под­кова, позволяващ безпроблемното откъсване на ивицата и разопако­ване на продукта. Разработеният от Payne възел за нанасяне на лен­тата e прикрепен към обвивната машина на бисквитите. Неговата цел е да извършва операциите по обтягане и изрязване на накрайни­ка по време на нанасянето на иви­цата върху опаковката. От United Biscuits възнамеряват да приложат новата технология и за други свои продукти.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар