Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

На ход е технологична революция в опаковъчната индустрия

  •  
  •  
  •  
  •  


Когато гледа добре познатия кашон от велпапе, незапознатият трудно би повярвал, че днес опаковането е ви­соко технологично производство. Но ако обърне внимание на осигурените срещу кражби системи за затваряне, „умните“ етикети, RFID чиповете, на­нотехнологиите за опаковъчните ма­териали и което и да е нововъведе­ние, появяващо се на пазарите за опа­ковани стоки, той би разбрал без кап­ка съмнение, че потребителите вече се ползват от приложенията на нови­те технологии и тяхното непрекъсна­то усъвършенстване.

Онова, което редовите потреби­тели не биха могли да видят, е как ця­лата опаковъчна индустрия се про­меня, за да е в крачка с технологич­ните иновации. Дизайнери, снабди­тели, собственици на марки, търго­вци – всички те се стремят да от­крият нови методи за икономии на средства, за увеличаване на произво­дителността, за добавяне на нови ка­чества и потребителска стойност към продуктите.

Пример за комплексен подход при разработването на технологиите е съобразяването с необходимостта на потребителите от бързо приготвящи се храни, които са минимално преработени, с по-малко добавки и консерванти, но същевременно изпълняват изискванията за безопасни продукти. Създаването на тези удобства за потребителите налага интегриран подход – взаимно свързани преработка и манипулиране по време на производството, опаковането и дистрибуцията. Освен това трябва да се пестят разходи, енергия и суровини, което налага внедряването на роботика и автоматизация на прера­ботвателните и опаковъчните процеси.

Все повече иновации се появяват и внедряват в производството и опа­коването на храни. На световните па­зари за органични храни вече има ак­тивни опаковки, абсорбиращи кисло­рода и предотвратяващи окисляване­то на ненаситените мазнини, воде­що до появата на плесени върху про­дуктите. Новата технология предот-вратява развитието на аеробни па­тогени и така отпада нуждата от из­ползването на традиционните пре­вантивни добавки към хранителните продукти. По този начин се удължава и трайността на различни продукти като деликатесни меса на резени, печива, млечни продукти, бързи закуски, ядки и др. В САЩ годишният ръст на продажбите на такива активно опа­ковани храни е 20%.

Нарастващата необходимост от проследяване на хранителните продук-ти при движението им през снабди­телските вериги до местата за про­дажба (Point of Sale) и от увеличава­не на ефективността на складови­те и продажбените процеси принуж­дава големите търговски вериги да настояват пред производителите на хранителни продукти да въвеждат системи за радиочестотно иденти­фициране на стоките. Безжичната система на RFIDподпомага просле­дяването на много продукти, вклю­чително на чувствителните към то­плина и престояване стоки. Транс­пондерите се прикрепват към опакованите продукти и ги идентифици­рат, когато получат сигнал от еми­тера на радиочестотни вълни на че­тящото устройство. Всеки RFID е носител на информация за номера на серията и модела, цвета, мястото на окончателното му производство и други видове данни. Когато попад­нат в полето на излъчваните сигнали от четящите устройства, те изпра­щат тези данни обратно към четеца и така идентифицират стоката.

Днес произво­дителите на опаковани сто­ки, включително малките и сред­ните предприя­тия, търсят ви­сока степен на интеграция на процесите – от захранва­нето на ли­нията с про­дукти до фор­мирането на уедре­ни товарни единици за след­ващата дистрибуция. Това означава обединяване на съвременните реше­ния като електронно управление, мо­ниторинг на производствените про­цеси, текущо диагностициране, под­държане на стабилен производствен поток, непрекъснатост на производ­ството, ефективност на опаковане­то с плавно преливане на работните фази. На фона на тези развития, за­купуването на оборудване от различ­ни доставчици неизбежно увеличава опасностите от прекъсвания в про­изводството – нещо, което произ­водителите на опаковани стоки труд­но биха си позволили. Затова купува­чите на опаковъчно оборудване очак­ват да им се предлагат интегрирани решения.

Необходимостта от модулност, гъвкавост при пренастройване, уни­версалност и опростен дизайн на опа­ковъчните машини даде тласък на интегрираните решения и при зад­вижванията. В началото предавките просто се прикрепваха към корпуса на двигателя, но днес системните ре­шения за управление на задвижвания­та (сервозадвижванията) уверено си пробиват път.

Вече се предлагат комп­лектни интегрирани сис­теми за опаковъчно оборудване и соф­туер за изпълняване на поръчки в е-търговията. Една такава система следи клиентските поръчки по време на работния процес и предава техния статус на управляващия блок. При не­обходимост могат да се интегрират всички елементи, като: сгъвачки, мо­дули за обвиване в свиваемо фолио, етикетни принтери, печатни и вмък­ващи устройства, скенери и възли за поставяне на инструкции и брошури. Автоматизираната система значи­телно намалява ръчния труд и разхо­да на материали за опаковане, етике­тиране, превоз и проследяване на опа­кованите продукти за електронната търговия.

Сред компаниите, които са в че­лото на революцията в опаковането, са тези, които осигуряват софтуерни и хардуерни решения за подготовка­та и за целия работен поток на опако­въчното производство. Такива реше­ния покриват цялата верига на снаб дяването, като интегрират новите методи за графичен и структурен ди­зайн, всички елементи на управление­то на проектите, гъвкавите систе­ми за съвременен печат, проектира­нето на работния инструментариум, модулите за изработване на образци и малки серии опаковки и др.

Обикновено между ръководителя на маркетинга и брандинга, от една­та страна на веригата, и търгове­ца на дребно – от другата й страна, има ред по-малки участници, които осигуряват различни услуги. Но вслед­ствие на структурните промени на индустрията в рамките на тази ве­рига, както и на силното въздейст­вие на ефектите от глобализацията, производствата вече се децентрали­зират поради приближаването им до доставчиците на суровини и до потребителите. В същото време управлението на брандинга се централизи­ра. Тези промени, в комбинация с вечно пресиращата нужда от по-висока про­изводителност и ефективност, озна­чават, че индустрията вече въвеж­да изцяло нови методи за работа, ко­ито трябва да бъдат осигурени с не­обходимия контрол и ресурс, като поз­волява на всеки играч по дължината на снабдителската верига да получа­ва изгода от допълнителната гъвка­вост и възможността да оптимизира работния си поток. Тези процеси неиз­бежно водят до необходимостта от ефективен обмен на данни и инфор­мация с възможност за проверки и ко­рекции на всеки етап при минимален риск от грешки. Например, стокопро­изводителите, които се снабдяват с опаковки от ограничен брой достав­чици, при необходимост могат гъвка­во и бързо да преминат към друг дос­тавчик, без от това да страда основ­ното им производство.

С въвеждането на цифрово интег­рирани стандарти за опаковане в софтуерните решения, уеб базирани сис­теми и други нововъведения, произво­дителите, снабдителите, дизайнери­те и търговците могат да ползват цифрово кодираните данни за всяка нова опаковка с ново или старо прило­жение, както и да натрупват данни за резултатите от тези приложения.

Такива революционни системи поз­воляват на всеки участник в снабди­телската верига да оптимизира кому­никациите и обмена на данни, както и работните параметри на опаковъч­ните и печатарските производстве­ни единици. С други думи, условията за цифрова революция в опаковъчния сек­тор вече са узрели.

Внедряването на новите системи е толкова фундаментален процес, че ще е нужно известно време за тяхно­то широко разпространяване. От дру­га страна, те крият огромен потен­циал за получаване на изгоди от увели­чена производителност и елиминира­не на грешки по веригата.

Много е важно да се разбере, че в условия на ресурсна оскъдица и растя­щи енергийни цени, всички играчи от опаковъчната снабдителска верига ще имат полза от съвместното на­маляване на разходите за опаковане на продуктите.

 
06.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар