Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Избор на подходяща опаковъчна техникаПроизводителите на бързооборотни продукти търсят високопроизводи­телни опаковъчни машини. Но дори и най-големите компании имат нужда от периодично опаковане на по-малки обеми продукция, които не са подходя­щи за високоскоростните линии.

Интересът към опаковъчните машини със средна и малка произво­дителност не е приоритет само за малките компании. Понякога се налага опаковане на продукти с размери из­вън стандартните и други малки или средни обеми, които не са подходящи за високопроизводителните линии – най-малкото поради неефективност­та на пренастройките за краткото време на експлоатация.

В някои случаи, на по-малките и по-бедните пазари не са нужни големи обеми опакована продукция. Тогава е напълно целесъобразно използването на по-малко производителна и по-ев­тина техника. Този подход се прилага и при преминаване от ръчно към меха­низирано опаковане.

При вземането на решение за купу­ване на по-малки и по-непретенциозни машини е необходим много прагма­тичен подход. Купувачът на машина­та трябва да се концентрира върху действителните изисквания за нейна­та експлоатация. Така той ще постиг­не минимално ниво на капиталовло­жението, което да е задоволително за неговия проект. По този начин се минимизира и обвързването с големи мощности при необходимост от про­мяна на опаковката, а това осигурява по-голяма гъвкавост.

Напасването на опаковъчната техника към производствения капаци­тет е от критично значение за купу­вача на машини за опаковане. Често пъти използването на по-непретенци­озна техника при въвеждането в про­изводството на нови продукти е само първата стъпка. С възприемането на продукта от пазара и налагащото се увеличаване на обема на производ­ството, става възможно използване­то на по-модерна и по-производителна техника, но това се основава по-скоро на пазарния успех, отколкото на раз­съждения и оценки.

Машините с по-ниска производи­телност и относителна простота на обслужването се усвояват по-лес­но от операторите. Това означава по-кратко обучение и по-ниска чувствителност към промените в обслуж­ващия персонал и персонала по под­дръжката.
 
Компанията може да си създаде сериозни проблеми, ако закупи по-съвършено оборудване, което изисква умения, надвишаващи опита на персонала по обслужва­нето и поддръжката.


Когато се обсъжда закупуването на по-опростена техника, не е задъл­жително да се прави компромис с ав­томатизацията или качеството на опаковането. Днес има много фирми, които предлагат комплексни автома­тизирани системи, включващи авто­матично манипулиране на продукта, автоматично групиране и поставяне в опаковката, автоматичен контрол, и всичко това – предназначено за про­изводства с малки и средни обеми. Съществуват и допълнителни модули за кодиране, отпечатване на датата, контрол на точния брой продукти във всяка опаковка и т.н.

Поради интензивното развитие на производството на опаковъчна техника става все по-трудно да се подбере подходящият доставчик. При недостатъчно средства в бюджета на купувача често се стига до непра­вилен избор, несъответстващ на изискванията за опаковане на продукция­та. Затова, още при подготовката на годишния бюджет, е необходимо да се заложи закупуването на подходящата техника.

При това, проектите обикновено са или подценени, или надценени. Тук съществуват две ситуации:

а) Необходима е нова комплектна опаковъчна техника;
б) Към съществуващата опако­въчна линия се налага добавяне на нов възел или модул.

И в двете ситуации трябва да се съобразява производителността на всеки възел и съответната необхо­димост от акумулиране при недостиг на някой компонент – затова компо­нентите трябва да се планират „в група“. Често пъти, поради недостиг на площ, около машината не се оста­вя достатъчно място за различни ма­нипулации и това намалява ефектив­ността на нейната експлоатация.

При избора на техниката е необхо­димо да се има предвид сезонността на производството, както и времето за настройване, поддръжка, хигиенно обслужване и други.

Ако машината е универсална и се използва за различни размери опаков­ки, трябва да се предвиди наличност­та на съответните части за под­мяна. Всички тези фактори трябва да се обсъждат с доставчика преди закупуването. Разузнаването на въз­можностите на различни доставчици също е важен момент при избора на подходящата опаковъчна техника.

Важна е гарантираната доставка на резервни части – при местни доставчици на техниката това обикновено не е особен проблем, но ако тя е закупена от чужбина, е нужно много прецизно договаряне.

Примери за някои тенденции в раз­витието на опаковъчната техника:

Изявена тенденция е увеличаване­то на универсалността на опаковъч­ните машини. Един начин е вграждане, например, на самостоятелен модул за свиваемо опаковане с бърза настрой­ка на входа и изхода в рамките на 10 минути, когато се сменя опакованият продукт. Цената на такива модули е значително по-ниска в сравнение с из­цяло нова система за опаковане в сви­ваемо фолио. Електронното контрол­но табло с настройка „с докосване“ моментално разпознава новото за­хранване и автоматично пренастрой­ва обвиването с едно докосване на бутона. С такава система могат да се изпълняват над 100 „рецепти“ за размерите на опаковката, които се запаметяват и много бързо могат да се повтарят отново.

Интересна е универсалната маши­на за обвиване в ръкавно фолио на ши­рока гама опаковки – пълни и празни, мокри и сухи, от стъкло и метал, от картон и пластмаса, от 20 до 1500 см³ вместимост. Машината гъвкаво се приспособява към съществуващи пъл­начни и опаковъчни линии. Захранва­нето с ръкавно фолио от ролка е без прекъсване и с избор на точното фо­лио. Мултиперфориращо устройство осигурява вертикални, хоризонтални и Т-образни перфолинии. Могат да се използват PET, PE, OPS и OPP фолиа с дебелина 40–130 микрона. Свиването се осъществява с инфрачервени лъчи и горещ въздух, в зависимост от нуж­дите, като параметрите на свиване­то се контролират прецизно.

В някои страни се наблюдава уве­личаване на търсенето на „бутикови“ вина. Това рефлектира в увеличеното търсене на мобилни бутилиращи линии. В отговор са разработени такива подвижни системи за бутилиране на бутикови вина – в началото на процеса бутилките се подават на конвейер, след което се хигиенизират, пълнят, затварят с коркова тапа и етикетират. След проследяващата станция бутилките се поставят в кашони и се транспортират до склада с вилков повдигач.

За задоволяване потребностите на малките и средните предприятия от компактни опаковъчни машини е конструирана малка вертикална фор­мовъчно-пълначна-затваряща машина (ФПЗ) с до 220 цикъла/мин., подходя­ща за високоскоростно опаковане на захарни изделия и закуски (снаксове). Размерите на гъвкавите опаковки от типа „възглавница“ са в широки грани­ци, като пренастройването е просто и бързо.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар