Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Хигиена и сгиурност при производство и опаковане на храни

  •  
  •  
  •  
  •  


Изискванията за чистота и хигиена непрекъснато се повишават. В отговор на това предизвикателство на пазара се предлагат все по-усъвършенствани системи, технически решения и средства за поддържане и контрол на необходимата чистота, хигиена и сигурност при производството, опаковането и доставката на храни.

PurFresh, Inc. (доскоро известна като Livermore, CA — Novazone), водеща ком­пания в решенията за чисти техноло­гии при производството на храни, е въвела PurFresh — система за намаля­ване на гниенето при пресните плодо­ве и зеленчуци чрез контролиране на презряването по време на транспор­тирането им в контейнери.

При тази технология се използва въздух от обкръжаващата среда, кой­то се преобразува в озон. Озонът се доставя в контейнерите за авто- и ж.п. транспорта в специфични дози, концентрацията му се поддържа в обхвата ppm*. Озонът е изключител­но ефективен при унищожаването на микроорганизми от вида на плесени­те, бактериите и вирусите, които водят до загниване и повишават рис­ковете за сигурността на храните. Освен това озонът реагира с етилена (хормон на зреенето) и по естествен път забавя узряването. Така се пости­га по-високо качество на пресните плодове и зеленчуци и по-дълъг срок на годност. След като си свърши рабо­тата, озонът веднага се превръща в чист кислород, без да оставя отпадни вещества и без да въздейства върху вида, вкуса и хранителните качества на продуктите. При удължаването на снабдителските вериги в търговия­та и експорта времето за достигане на продуктите до пазара е удължено и преминава през различни участници в тези вериги, което увеличава рискове­те от разваляне, възникват и пробле­ми със сигурността на хранителните продукти.
Установено е, че около 30% от пресните хранителни продукти са подложени на микробиално замър­сяване и разваляне по пътя им до потребителите.

Системата е от особен инте­рес за доставките на опакована органична продукция.

Развалянето и загниването са вътрешно присъщи за тези продукти поради отсъствието на мощни химикали като фунгицидите (широ­ко използвани при отглеждането на обикновените продукти). Така новата система подпомага отглеждането, снабдяването и консумацията на ор­ганично и екологично целесъобразни пресни хранителни продукти.

Тъй като регулаторните органи поставят ударението върху хигиена­та в производствените предприятия, производителите на опаковъчна тех­ника започнаха да изработват маши­ни, издържащи на често почистване и на агресивни химикали. Компанията APS предлага машината FAS за печа­тани торби за опаковане на храни, ко­ято работи както с ръчно подаване, така и в автоматичен режим и про­извежда до 120 опаковки/мин. Маши­ната издържа на ежедневно измиване, тъй като е изработена от неръжда­ема стомана и може да се накланя на 90◦С за по-лесно почистване. Разпола­га с бутон за измиване с едно натис­кане и защита на електрониката от влагата. Компютърното управление с екран съхранява до 50 вида опаковъчни задачи, между които изработване на торби с цип или клапа за многократ­но отваряне и затваряне, перфорации за лесно отваряне, шевове за защи­та срещу кражби на продукта и др. За търговията на дребно машината работи с торби с предварително на­несени висококачествени печатни изображения, текстове и баркодове. Потенциалните проблеми се отстра­няват с помощта на вградената сис­тема за диагностициране.

Компанията Serac предлага изола­тор SAS 3 от преградната система с ограничен достъп RABS, който оп­тимизира асептичното опаковане на мляко и други напитки вътре и око­ло така създадената стерилна сре­да. Твърди се, че с помощта на тази система се увеличава производител­ността при пълна сигурност, като в продължение на 72 часа се гаран­тира непрекъснатост на пълненето до 50 000 бутилки/час, без междинни прекъсвания за почистване. Изолато­рът осигурява еднопосочен производ­ствен поток, преградни зони и лесен достъп.

Изискванията за хигиена на произ­водствените линии принуждават про­изводителите на претеглящи устрой­ства за хранителната промишленост да отговорят на предизвикателство­то. Датската компания Bilwinco пред­лага нова серия хигиенични теглилки с много глави, способни да претеглят до 260 дози/мин. Една от тях е с 28 глави, всяка от които е с вмести­мост на претеглящия съд 0,5 л. На нея могат да се претеглят както замразени, така и прясно приготвени хранителни продукти на порции от по 50 до 500 г. Теглилките могат да се интегрират в опаковъчни линии, като хоризонтални термоформовъчни и за­тварящи машини. Компонентите на теглилките са напълно водоустойчи­ви и издържат на миене със струя под високо налягане. Чувствителните към влага електронни компоненти и вибрационни соленоиди са напълно изолирани в корпуса на теглилката.

IPEC осигурява проектирани съобразно с нуждите на купувача системи за почистване на място CIP, предназ­начени за млечната промишленост и производството на напитки, както и за фармацевтичните и биотехно­логичните производства. Съоръжени­ето се предлага в стационарен и ко­лесен вариант, модулно е — с един или няколко резервоара в зависимост от потребностите на производството. Компанията твърди, че разходите на химикали и енергия са оптимизирани, а документацията е в съответствие с изискванията и помага за нужното сертифициране на производството. Системата се управлява с персонален компютър, а софтуерът позволява лес­на смяна на режимите на работа — по­следователност и продължителност на циклите, температура и други параметри за всяко конкретно прило­жение. Данните за експлоатацията на съоръжението се съхраняват в база данни и позволяват лесно подготвяне на отчети при необходимост.

За решаването на тежките проблеми с измиването на цистерни компа­нията Chemdet е разработила и пред­лага миялни съоръжения от серията Fury с мощни ротационни пръскачки с концентрирана струя. Предназначени са главно за почистване на големи цис­терни и тежко замърсени почви. Изра­ботени са от неръждаема стомана и издържат на използваните днес агре­сивни почистващи препарати, като за експлоатацията им не са необходими никакви масла и греси. За разлика от повечето други миялни съоръжения за цистерни, те не са зависими от осигу­ряването на потоци с висок дебит и налягане. Скоростта и циклите на ра­бота могат да се настройват фино за постигане на максимална ефектив­ност на почистването.

Специализираната в производството на конвейерни ленти за храни­телната индустрия Intralox предлага модулни пластмасови ленти, които увеличават ефективността и подобряват хигиенизирането в производ­ствени условия. Компанията предлага над 200 различни комбинации от струк­турни решения, материали и цветове на лентите. Приложенията на кон­вейерните ленти в производството на храни и напитки са многообразни, приложими са за различни продукти — месо, птици, риба, плодове, зеленчуци, печива, закуски, безалкохолни напитки, бира.

Подовите настилки и покрития

до голяма степен са отговорни за създаването на постоянни условия за поддържане на хигиената в предпри­ятията на хранителната промишле­ност и за създаването на защитна среда срещу развитието на вредни организми. В същото време те тряб­ва да са безопасни по отношение на съприкосновението с хранителните продукти. Големият трафик на хора и подвижни съоръжения, преместване­то на тежко оборудване и почиства­нето с гореща вода и агресивни хими­чески препарати водят до тежки ув­реждания на подовите повърхности. Нарушената структура на подовете създава идеална среда за развитие на бактерии, плесени, гъби и други вредни видове, тъй като там се на­трупват отпадъци и утайки, с които конвенционалните почистващи сред­ства като миещи препарати и дезин­фектанти не могат да се справят. Всичко това поставя високи изисква­ния към характеристиките на подо­вите настилки и покрития, особено в контекста на все по-затягащите се правила и норми за хигиена и опазване здравето на хората.

Американската компания Sherwin-Williams предлага полиуретанови по­дови покрития с антимикробен защи­тен слой със сребърна съставка за хранителната индустрия, както и за други промишлени помещения, къде­то развитието на бактерии може да създава проблеми. Полиуретановото покритие е безшевно и може да из­държа на агресивни физични и химични въздействия, типични за хранително­то производство, като едновремен­но с това улеснява почистването. То понася натоварен човешки и мобилен трафик, премествания на тежко обо­рудване, както и почистване с горе­ща вода и разяждащи химикали и така предпазва подовата повърхност от тежки увреждания. Покритието се поставя бързо и отстранява пробле­мите с непроницаемостта на епок­сидните и полиестерните покрития. Антимикробният слой е разработен по технологията AgION. Той осигурява непрекъсната и дългосрочна защита от микроби посредством бавно и ус­тойчиво освобождаване на сребърни йони, продължаващо през целия живот на покритието. Покритието е одобрено за контакт с вода и храни от Американската агенция за опазване на околната среда и е вписано от Ад­министрацията за храни и лекарства (FDA) като субстанция за непряк кон­такт с храни.

 
03.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар