Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съвременните пластмасови опаковкиАмериканската фирма за изследване на индустрията Freedonia прогнозира, че до 2012 г. ръстът на пластмасовите опаковки ще е 2,6% годишно и ще изпревари ръста на опаковките от хартия и картон на отделни пазари.

Този ръст е особено силно изразен при пластмасовите бутилки. Тласъкът в развитието на пластмасовото опа­коване се дължи на усъвършенства­ните материали, удължаващи живо­та на продуктите върху рафтовете в магазините и увеличаващи тяхна­та трайност. За увеличаване на попу­лярността им допринасят и икономи­ите на материали и допълнителните удобства на пластмасовите опаков­ки като възможността за многократ­но затваряне и използването им като съдове за приготвяне на храна (заду­шаване). От Freedonia предвиждат, че най-бързо ще нараства пазарният дял на пластмасовите опаковки за мляко, плодови сокове и замразени храни, как­то и на формите на защитното опако­ване. Поради удобното манипулиране и наличието на формати за единични дози с опция за повторно затваряне пластмасовите бутилки ще стават все по-популярни при соевите напитки (предимно млечно-соевите). Друго тя­хно предимство е, че те се рецикли­рат в много по-голяма степен, откол­кото картонените кутии за напитки.

Тези прогнози се потвърждават от специализираната в изследвани­ята на безалкохолни напитки фирма Canadean. Според нея комбинираният натиск от икономическата рецесия и променящите се цени на енергията и опаковъчните материали интензи­фицират конкуренцията и предизвик­ват фундаментални промени в пазари­те за храни и напитки. Мнозина при­тежатели на марки бяха принудени да преконфигурират своите продукто­ви гами и да разработят нови видо­ве продукти и опаковки, ориентира­ни спрямо по-чувствителните към це­ните потребители, чийто бюджет е ограничен. Тази тенденция е най-из­разена на пазара на течни хранител­ни продукти. Въвеждането на нови ви­дове продукти и марки даде тласък на търсенето на типовете опаков­ки, подпомагащи опростяването, по­евтиняването и икономията на ма­териали, без да бъдат жертвани поло­жителните им характеристики като качество на изработка, удобство при употреба, екологична съобразност и др. Кристализира и нуждата от по-го­лямо разнообразие в размерите, фор­мите и дизайна. На тези нови изис­квания пластмасовите опаковки се явяват едно адекватно решение. Тра­диционните метални кутии за консервирани плодове, зеленчуци и полуго­тови храни се изместват от твър­ди пластмасови аналози, използвани включително за готови ястия.

Днес пластмасовите транспорт­ни опаковки, по-известни като каси не губят своята популярност. Поради икономически и екологични съображе­ния техните размери и тегло се „из­стискват“ до допустимия минимум с помощта на компютърния дизайн и но­вите технологии. Съвременните каси от пластмаса са леки, добре оразме­рени, сигурни и с приятен външен вид. Удобството на пластмасовите каси за ръчно и механично манипулиране в пълно и празно състояние ги прави привлекателни за дистрибуторските и търговските вериги, а новите ви­дове дизайн дават възможност да бъ­дат успешно използвани като дисплеи на местата за продажби в магазини­те. В зависимост от предназначение­то и функциите си касите биват мо­нолитни, сгъваеми, комбинирани от различни материали, с плътни или по­рести стени и дъна и др. При всички случаи оптимизирането на дизайна е главният компонент от проектант­ския процес, тъй като количеството на използвания материал за производ­ството на касите е решаващо за про­изводствените разходи и за количе­ството отделени отпадъци в края на жизнения им цикъл. Намаляването на материалите за производство и увеличаването на екологичната целесъо­бразност на твърдите пластмасови опаковки от мономатериали (използ­вани масово при транспортните каси за храни и напитки) превишава тен­денцията към преминаване на биораз­граждащи се полимери.

Важно преимущество на пластма­совите каси е възможността за тях­ната многократна употреба. Това предимство в някои случаи ги прави предпочитани дори пред транспорт­ните опаковки от вълнообразен кар­тон (кашоните от велпапе), които обикновено са за еднократна употре­ба. Днес повече от когато и да било потребителите на транспортни опа­ковки търсят начини за намаляване на оборотните си разходи, а многократ­ните пластмасови каси са едно дока­зано решение на този проблем. Мно­гократните пластмасови каси осигу­ряват възможността намаляване на разходите и за увеличаване на произ­водителността при манипулиране и дистрибуция на хранителни продук­ти. Американският опаковъчен про­изводител Buckhorn произвежда та­кива каси под търговската си марка Chillpac™ за разпространение на охла­дени храни (месо, плодове и зеленчуци и готови храни) от преработватели те през дистрибуторските вериги до търговската мрежа. Според функции­те си касите са с различни размери, стифират се по височина и могат да се подреждат в групи за палетизира­не на товарите при максимално опол­зотворяване на площите. Отворите в стените и дъното им подпомагат циркулацията на въздуха за минимизи­ране на времето за охлаждане и опти­мизиране на топлопредаването с цел запазване на първоначалната темпе­ратура на охладените продукти. Мо­нолитно отлетите ръкохватки и уни­фицираният дизайн улесняват прила­гането на автоматизирани системи за манипулиране. Касите са устойчи­ви на удар, влага и екстремни температури от –30 до +50°C.

Комбинирането на пластмасови каси и палети води до формирането на популярните каса-палети. Те са мно­го удобни и икономични за манипулира­не и транспортиране на големи обеми продукция. При тях също се забелязва стремеж към олекотяване при запаз­ване на сигурността им. Каса-палета­та Ropak на Linpac Materials Handling е по-лека от стандартната при същи­те размери и товароносимост. При желание тя може да бъде оборудвана с една или две падащи врати на панти по дългата страница, а палетната ос­нова е четирипроходна. На вертикал­ните стени са предвидени по четири плоскости за етикетиране и поста­вяне на бар-кодове и радиочестотни идентификатори (RFID). Касапалети­те могат да се стифират до шест броя на височина в пълно състояние, а когато са празни, могат да се сгъ­ват, като по този начин се икономис­ва складово пространство.

Директорът по моделиране и си­мулиране на Procter&Gamble Том Ланге е недоволен от досегашния начин, по който се гледа на опаковките в тър­говията като на набор от физични характеристики. Той е убеден, че за намаляване на отпадъците от ком­плексните системи продукт–опаков­ка трябва да се действа не толкова при готовия опакован продукт, кое­то е скъп, времеемък и остарял подход, а по-скоро в процеса на проекти­ране, тестване и създаване. Един от големите успехи на P&G от новия под­ход е виртуалният дизайн на първата пластмасова кутия за кафе AromaSeal. Кутията е от PEVP (полиетилен с ви­сока плътност) и замества използва­ната в продължение на 150 години метална кутия. Новата конструкция е издувна с коекструдиран по подходящ начин 6-пластов бариерен слой, оси­гуряващ 12 месеца трайност на про­дукта. Кутията е устойчива на удар­ни деформации, с ниско тегло и е сти­фируема. Вградената дръжка улеснява захващането и манипулирането. Сис­темата за затваряне включва обел­ващ се шев с еднопосочен клапан за освобождаване на газовете от опако­ваното току що опечено кафе на зър­на и елиминиране на опасността от увеличаване на налягането вътре в кутията. Шевът гарантира запазва­не на преснотата и аромата на кафе­то през жизнения му цикъл.

Проучване на Lux Research показ­ва, че за да достигнат очаквания дву­цифрен ръст, биопластите трябва да са не само екологични, но и да са ефективни и икономични. Засега те имат само 1% дял от глобалния па­зар на пластмаси в стойностно изра­жение. Опаковането на храни е една от нарастващия брой индустрии, кои­то с интерес гледат на биопласти­те. Задвижван от склонността на потребителите да се насочват към екологични решения и от променли­вите цени на петрола, ръстът на би­опластите ще бъде двуцифрен, но той започва от толкова ниска база, че едва ли ще има съществено влия­ние върху световната икономика или екология през следващото десетиле­тие. Все пак, за да претърпят сери­озно развитие, биопластите трябва да имат качества, ако не превъзхождащи, то поне сравними с тези на кон­венционалните пластмаси, като до­бро равнище на топло- и студоустой­чивост, якост, коравина, прозрачност и др. В краткосрочен план цената на биопластите ще ограничава тяхното приложение до отделни ниши в иконо­миката. Затова, въпреки че качества­та на някои от тях (например PLA) са сравнимо с тези на пластмасите на база петрол, тяхната цена си оста­ва почти двойна, поне докато цената на петрола се задържа на нива под 100 долара за барел. Нещата се утежня­ват допълнително от нарастването на цените на растителните продук­ти, което компенсира изгодата от тяхната възобновяемост. Икономиче­ските показатели ще продължават да бъдат главният двигател на възпри­емането на „зелените“ материали от компаниите и потребителите.

 
13.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар