Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковките от хартия и картон винаги актуалниПрез XX век картонът и конструкци­ите от него претърпяха интензивно развитие. Сега той покрива широка област от различните конструкции опаковки и ламинираните материали.

Въпреки своята древна и промен­лива история, днес хартията се про­извежда предимно от дървесина. Хар­тията, използвана за производство на плътен и вълнообразен картон е с по-ниско качество в сравнение с хартията за печат, което се дължи на производствения метод. По-нискокачествената хартия се произ­вежда чрез смилане на дървесината в мелници и така се използва цялото количество дървесина, вложено в про­цеса. Производството на качествена хартия е по-съвършено и използва хи­мически реакции за извличане на целу­лозните влакна от дървесината. И в двата случая, нишките се разстилат върху сита и се натрупват до пости­гане на желания грамаж. Картонът се различава от хартията по относи­телното си тегло. Хартията струк­турно става подходяща за картон при около 160 г/м2, въпреки че карто­нът обикновено е многослоен, дока­то хартията е еднослойна. В зависи­мост от специфичните изисквания, хартиената маса (пулпът) се трети­ра до постигане на желаните визу­ални и физически характеристики на крайния материал. Чрез избелването се постига „чиста“ бяла повърхност, докато повечето рециклирани и по-нискокачествени хартии си остават определено кафяви. Картонът почти винаги е многослоен материал, което позволява при производството му да се вземат предвид печатът, цената, видът и експлоатационните качест­ва. От това следва, че повърхност­ният слой трябва да е с по-високо качество, за да се нанася печатната графика върху него, докато масата материал на вътрешните слоеве може да е от по-ниско качество хар­тиена каша. Долният слой често има бариерни (защитни) свойства. Разби­ра се, този състав варира в широки граници в зависимост от изискванията, на които трябва да отговаря картонът. Съвременните картони за опаковане на течности или замразе­ни храни имат допълнителни бариер­ни слоеве от фолиа или пластмасови покрития.

Първият от трите процеса за производство на опаковки от хартия и картон е печатането, при което различни цветове мастила се нана­сят върху хартията или картона до получаване на желаното от клиента графично изображение. Печатът не е единственият начин за графично оформление на картонената опаков­ка – етикетите и релефното щампо­ване също осигуряват визуална среда. Етикетите могат да се използват, когато качеството на картона не отговаря на стандартите за печат, а с пресоване се по­стига релефен отпечатък, често използван за постигане на визия за стил или класа.

Вторият процес е щанцоването – при него картонът се изрязва до необходимата форма на плоската заготовка. Линиите на прегъване се щамповат върху заготовката, а изрезките отиват за рециклиране като производствен отпадък.

Плоската заготовка преминава през третия и после­ден процес на довършителни операции, които могат да включват изрязване на прозорци, нанасяне на лепило или покритие, ламиниране и др. за осигуряване на опаковката със защитен слой срещу въздействието на околната сре­да, в която тя ще трябва да се движи по предназначение. Тези въздействия могат да бъдат влага, горещина, студ, светлина и техните комбинации, както и проникване на пари, газове, прах и други замърсители. Това са само част от многото възможни условия и влияния.

Дизайнерът трябва внимателно да се запоз­нае с изискванията към опаковката, тъй като те оказват влияние върху естеството, стила и материала на конструкцията. За разлика от опаковане­то въобще, от дизайне­ра на картонени опаковки не е непременно необходимо да се изисква да осигури защита на съдържанието на опаковката, което дава по-голяма свобода в конструкцията и атрактивността на формата. Ако картонената опаковка има и защитни функ­ции, дизайнерът трябва да се съобрази с изискванията, по­ставени от продукта.

Чуплив ли е той, течен, твърд или газообразен?
Ще се стифира ли или не?
Тежък ли е или лек?
Трябва ли опаковката да е част от търговското представяне при продажбения процес?
Ще разчита ли тя изцяло на графичното изображение или визуалното ù представяне ще е комбинация от материал, цвят и структура?


Естеството на продукта определя начина, по който кар­тонената опаковка ще се пълни, а това, от своя страна, определя и нейната конструкция. Ако опаковката ще се пълни ръчно (както е при повечето картонени опаковки за бързото хранене), тя трябва да е проста и лесна за форми­ране. Ако ще се пълни машинно, дизайнерът трябва да знае характеристиките на машината и ограниченията, които машинните операции поставят. Трябва ли да се залепва или ще се сглобява без лепила и други помощни средства? С каква скорост ще се сгъват и пълнят кутиите? След сгъването на друго място ли ще се пълнят?

Един опитен дизайнер е запознат с възможностите и ограниченията на различните конструкции – тогава бър­зо извлича приложимото решение. Известно е, че за пове­чето продукти може да е подходяща една и съща, семпла конструкция на картонената опаковка. Такива решения са изпитани в практиката и са публикувани в каталози с кодове за конструкци­ите, например: „Код за конструк­ции от вълнообразен картон“ на FEFCO и „Наръчник за конструк­ции на опаковки от картон“ на ECMA. Но освен почти стандартизираните конструкции и стилове, има много алтернативи, които могат да се използват за конкретни решения, съобразно изис­кванията към опаковката. Често те са с малки разли­чия по отношение на затваря­нето, формирането на дъното или самата конструкция в зависимост от използването на лепила или „заключалки“.

Касите от вълнообразен картон не трябва да остават извън гамата конструкции за опаковки от картон. Те чес­то се използват като групови и транспортни опаковки, тъй като защитните им характеристики са по-добри от тези на картонените кутии. Вълнообразният картон оси­гурява коравина на конструкцията и добра защита. Броят на слоевете при него зависи от необходимата защита на опакования продукт. Заради якостните си характеристи­ки вълнообразният картон все по-често заменя транс­портните опаковки от други материали, вкл. и дървените палети. В последно време той се използва и за рекламни и продажбени функции в местата за продажби.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар