Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковките от метал



На 25 август 2010 г. се навършиха 200 години от използването за първи път на метална кутия в качеството ù на опаковка за хранителни продукти. Американският институт на производителите на кутии от ламарина призова всеки да отбележи подобаващо тази знаменита дата в историята на опаковането.

Началото

Наполеон Бонапарт обичал да казва, че „армията марширува, когато сто­махът е сит“. В тази връзка той обя­вил през 1795 г., че ще даде крупната за онова време сума от 12 000 франка на онзи, който разработи метод за дълготрайно съхраняване на качест­вата на хранителните продукти. Целта била да се създадат условия за безпроблемно изхранване на армията по време на военни походи.

Въодушевен от наградата, френ­ският пивовар, сладкар и майстор-готвач Никола Апер (1749–1841), из­ползвайки уменията и наблюденията си върху храните и напитките през периода на тяхното съхранение, за­почва упорито да експериментира с различни методи. В основата на него­вата работа стои убеждението му, че продуктите трябва да са затво­рени херметично в опаковка и тряб­ва да преминат през някаква обра­ботка. Усилията му продължават бли­зо 15 години. Накрая дългогодишният му упорит труд се увенчава с успех. Годината е 1809. Той представя своя метод за дългосрочно съхранение на хранителни продукти пред правител­ствения комитет по изкуство и про­мишленост на Франция. След щател­на проверка членовете на комитета признават метода му. Наградата е връчена лично от Бонапарт. Апер из­ползва парите, за да построил първия в света бутилиращ завод.

Идеята и нейните приложения

Апер заимства идеята за термич­ната обработка от Ладзаро Спалан­цани (1729–1799), италиански абат с интереси в областта на естестве­ните науки. Дълги години той изслед­ва различни природни явления. На него пръв му хрумва идеята, че развитие­то на организмите, развалящи храна­та, може да бъде спряно чрез топлин­на обработка.

От работата на Апер се заинте­ресувал известният френският фи­зик и химик Жозеф Луи Гей-Люсак, кой­то изследвал консервите и направил анализ на състава на газовете в опа­ковката. Оказало се, че съставът им е променен и липсва кислород. Липса­та на кислород означава невъзмож­ност за осъществяване на процеси­те на горене и дишане. С други думи, Апер създава условия, възпрепят­стващи окисляването на продукта и развитието на аеробни организми, които развалят храната.

Забележителното в тази исто­рия е, че когато Апер получава награ­дата лично от Бонапарт, Луи Пас­тьор (1822–1895) все още не е бил роден. Той е откривателят на пас­тьоризацията — метод (наречен на негово име) за термична обработка на храни и напитки с цел унищожава­не на патогенните организми като бактерии, вируси, едноклетъчни ми­кроорганизми, плесени и дрожди. Пър­вата пастьоризация е извършена от Пастьор и Клод Бернар на 20 ап­рил 1862 г. — 50 години след като изо­бретението на Апер бива признато. В момента на откриването на тех­нологията за консервиране на храни­телни продукти все още не е извес­тен механизмът на развалата им. Никой не предполагал за съществу­ването на микроорганизмите, воде­щи до влошаване качеството на хра­ните.

Използвайки идеята на Апер за консервирането на хранителните продукти с цел тяхното дълго съхра­няване, английският търговец Питър Дюран патентова използването на метална кутия вместо стъклен бур­кан при опаковането, стерилизиране­то и съхраняването на хранителни продукти*. На 25 август 1810 г. Дю­ран получава от краля на Англия Джор­дж III патент № 3372 за идеята за кон­сервиране на храни чрез използване на метални кутии. От този момент металната кутия става основна опа­ковка за много консервирани храни — месни, рибни, растителни, млечни и др. По това време в езика влиза и по­нятието „консервена кутия“, което остава и до днес. Въпреки че претър­пява доста метаморфози, метална­та консервена кутия в основата си остава същата. През 1813 г. Джон Хол и Брайън Донкин откриват първа­та фабрика за консервиране в Англия.

Въпреки че разработеният от Никола Апер метод за консервиране имал сериозен успех, предлаганите от него опаковки — стъклен буркан или бутилка, имали сериозни недоста­тъци. Използваните в началото кор­кови тапи за херметизация често не издържали налягането в стъклените опаковки. Стъклото било тежко, а и чупливо.

Търсенията продължили и новият, по-удачен вид опаковка се оказала ме­талната кутия.

Развитие на производство на метални кутии

Дълги години консервените кутии се произвеждали ръчно. От лист пред­варително калайдисана ламарина, ко­ято още тогава наричали „бяла“, с по­мощта на ножица изрязвали парчета за корпуса на кутията, за дъното и за капака. Заготовката за корпуса била огъвана във формата на цилиндър и била запоявана странично. Така се оф­ормял надлъжният шев. Към така об­разувалия се корпус запоявали дъно­то и капака, в който имало отвор за поставяне на продукта. След това опаковката се подлагала на продъл­жително варене за отделяне на въз­духа. В последния етап производите­лите запоявали отвора с метален диск и отново подлагали храната на термична обработка. Процесът бил толкова трудоемък, че за един час опитен работник успявал да обрабо­ти не повече от 5–6 кутии. При това върху работника лежала голяма от­говорност. Ако в продукта попаднел припой, той се превръщал в истинска отрова!

През 1846 г. Хенри Евънс изобре­тява матрица — приспособление за производство на кутии чрез една-единствена операция. Неговото изо­бретение дава възможност производ­ството на кенове да нарасне от 6 до 60 броя на час. До този момент ръчно­то производство позволявало произ­веждането на не повече от 60 кутии на ден от добър майстор. Това праве­ло промишленото приложение на кон­сервените кутии невъзможно. Година по-късно американецът Елън Тейлър патентова машина за производство на щамповани тенекиени кутии.

Следват години на усъвършенст­ване както на структурния дизайн на металната консервена кутия, така и на машините, с които тя се про­извежда. Някъде около 1890 г. във Ве­ликобритания се появява първата автоматична машина за производ­ството на кутии. От този момент металната кутия става истински конкурент в борбата за челно място сред опаковките за консервирани хра­ни и напитки. Нейната производител­ност била около 40–50 кутии в мину­та. Десетина години по-късно маши­ните вече са с производителност 1000 кутии в минута. По същото вре­ме само в САЩ се произвеждат вече около 700 милиона кутии годишно.

Първоначално кутиите са доста неугледни и им липсва подходящо за­тваряне. Произвеждат се ръчно, кое­то не дава възможност да имат ед­накъв външен вид. За направата им се използва некалайдисана ламарина. Едва през 1818 г. година Питър Дю­ран прилага бяла ламарина за произ­водството им в САЩ. През 1855 г. Хе­нри Бесемер изобретява нов метод за производство на стомана и започ­ва да използва ламарина със значител­но по-добри качества. Новият тип ла­марина е с по-голяма чистота, което я прави по-мека и позволява по-лесна­та ù обработка. Произвежданите от нея консервени кутии са значително по-качествени и евтини. Методът на Бесемер позволява производство­то на стомана да поевтинее около 6 пъти. „Твърдата“ стомана (наричана така поради трудната си обработ­ка) по онова време била на цена око­ло 40 паунда за тон. Новият метод на производство на „мека“ стомана поз­волил цената да се срине до 7 паунда за тон.

Проблемът с отварянето на ку­тиите

Употребата на металната консерве­на кутия води със себе си и редица не­удобства, свързани с трудното от­варяне, тъй като е нямало все още уред за отварянето им. С помощта на здрави инструменти от типа на чукове и длета, дори брадви, тога­вашните потребители се мъчели да се доберат до заветната храна или напитка. Излишно е да коментираме неудобството и честата загуба на съдържанието или на част от него. Комичното днес е било доста драма­тично и трагично тогава. Едва десе­тилетия по-късно е изобретена от­варачката за метални консервени кутии. През 1855 г. във Великобрита­ния е патентована първата отварач­ка за консерви. Три години по-късно тя се появява и в САЩ.

В началото металните кутии до­минират при опаковането на храни­телни продукти за продължително съхранение. Така е до 1935 г., кога­то за първи път метална кутия се използва за съхранение на пиво. Това става в град Ричмънд, САЩ. Започва ерата на производството и използ­ването на метални кутии и за гази­рани напитки. Проблемът с отваря­нето обаче остава и години наред бирата и безалкохолните напитки се отваряли с помощта на желязна от­варачка с триъгълна форма, с която се пробивал отвор в единия край на кена, или са били запечатвани с капач­ки, подобно на стъклените бутилки. Решението идва през 1963 г., когато американецът Ърни Фрейз изобретя­ва кутия от алуминий с лесно отва­ряем капак. Този факт оказва серио­зен ефект върху продажбата на кено­ве както за бира, така и за газирани безалкохолни напитки. Поставя се на­чалото на развитието на опаковки­те от метал в посока подобряване на удобствата за потребителя.

Металните консервени кутии днес

Въпреки експанзията на пластма­сите в опаковането през последните няколко десетилетия, метални­те опаковки продължават да стоят трайно на пазара. Години наред те за­емат около 18–20% от общото коли­чество опаковки, използвани в света. Развитието им е свързано с олекотя­ването и създаването на безопасни за човека покрития, които не допус­кат миграция на тежки метали и нис­комолекулни вещества. Металните кутии могат да се ползват в домаш­ни условия чрез прилагане на системи за лесно отваряне, използване на опа­ковката като съд за хранене, прила­гане на различни методи за загряване на продукта в опаковката.

Основните суровини, от кои­то днес се произвеждат метални­те опаковки, са стомана и алуминий. Като допълнителни метали, подобря­ващи качествата на основните ме­тали, се използват калай и хром. Те играят основна роля за корозионна­та защита на металните опаковки на основата на стомана. Годишно се изразходват около 1,5 милиона тона ламарина за производството на ме­тални консервени кутии. Произвеж­даните днес опаковки биват сборни (съставени от три части) и изтег­лени (от две части — тяло и капак). Изтеглените кутии доминират все повече на пазара поради по-надежд­ната си по отношение на херметич­ност конструкция. Съществуват три основни технологии за производ­ството им — Draw&Iron, Draw&Draw и Darw&Redraw. Въпреки по-високата сложност и цена на оборудването, из­теглените кутии нямат конкуренция при опаковането на различни видове напитки. Днес съществуват повече от 600 вида различни метални кутии.

Независими изследвания и опи­тът на големи производители на хра­ни и напитки показват, че метални­те опаковки най-малко влияят на вло­шаването на характеристиките на продуктите в тях, които имат от­ношение към органолептичните им свойства. Днес за изработването на метални кутии се използват ос­новно два вида ламарина. Бялата ла­марина представлява калайдисана по електролитен път от двете страни черна стоманена ламарина. Горещо­то калаено покритие отдавна е заб­равено поради ниското си качество и високия разход на скъпия метал ка­лай. Над калаеното покритие се на­насят слоеве маслоустойчиви и бел­тъкоустойчиви лакове. Вторият вид ламарина, който напоследък нами­ра широко приложение, е хромирана­та. Вместо калаено покритие вър­ху повърхността ù по електролитен път се нанася покритие от хром, вър­ху което също има лакови покрития за допълнителна защита. И при два­та типа ламарини основата е черна стоманена студено валцована лама­рина. В миналото се е използвала и го­рещо валцована ламарина, която оба­че не може да се сравнява по качест­ва със студено валцованата.

Металните опаковки се използ­ват за почти всички видове храни­телни и нехранителни продукти. От хранителните това са различни кон­сервирани храни на месна, растител­на или месно-растителна основа, со­сове, пастообразни продукти, напит­ки — газирани и негазирани, алкохолни и безалкохолни. Широкото разнообра­зие от продукти, консервирани в ме­тални опаковки, говори достатъчно за универсалността на този вид опа­ковка.

Екологичната страна на въпроса

Европа използва една трета от све­товното производство на алуминий, като повече от 1/4 отива за произ­водството на опаковки. Алуминият е един от най-широко използваните ма­териали за производството на ме­тални опаковки, който може да бъде рециклиран. Преработката на алу­миния не води до никакви промени в свойствата на метала, което позво­лява да бъде рециклиран многократ­но. Рециклирането на алуминий спес­тява 95% от енергийните разходи, необходими за обработката на нови алуминиеви стружки. Температура­та на топене, необходима за рецикли­ране на алуминий, е 600°C, а за извле­чения алуминий се изискват 900°C. За постигане на тази по-висока темпе­ратура е необходима много повече енергия, което води до високи еколо­гични вреди.

В световен мащаб желязото и стоманата също са сред най-лес­но рециклируемите материали, тъй като могат да бъдат разделени маг­нитно от потока на отпадъците. Рециклирането им се осъществява в стоманодобивните предприятия.

Материалите, използвани за произ­водството на един тон стомана в кислородни пещи са: 1,2 тона желязна руда; 0,5 тона кокс; 0,03 тона варовик; 0,3 тона стоманен скрап. Електродъ­говите пещи могат да произвеждат стомана от 100% незамърсен рецик­лиран материал. Произведената сто­мана от рециклирани материали не само намалява консумацията на енер­гия, но редуцира и емисиите на въгле­роден диоксид в атмосферата. Съ­ществуват различни оценки за раз­мера на това намаление (от 30% до 80%), тъй като то зависи от нивата на замърсяването на рециклираните материали и методите на производ­ство. При производството на сто­мана от рециклирани материали, се използва 40% по-малко вода, което на­малява замърсяването на водите с около 75%.

В световен мащаб най-големите производители на стомана са Китай (349 милиона тона), Япония (113 мили­она тона) и САЩ (94 милиона тона), а най-големият европейски произво­дител е Германия (45 милиона тона ). Много европейски страни постигат висока степен на рециклиране. В Бел­гия, Германия, Холандия и Австрия в момента се рециклират около 80% и повече стоманени отпадъци. Това е икономия от 125 000 тона твърди от­падъци всяка година.

Основните фактори на продукти­те, които влияят върху общото коли­чество на емитирания в атмосфера­та въглероден диоксид, са теглото и степента на рециклиране на опаков­ката, следвани от вредните емисии, излъчвани по време на транспорти­рането им. Данните, публикувани от един от основните производители на опаковки Rexam сочат, че годиш­но в света се произвеждат около 210 млрд. метални кутии за напитки. От тях около 85% са алуминиеви, а оста­налите са от стомана. Това са огро­мни количества, които поставят на дневен ред решаването на проблема с олекотяването им, което да нама­ли емисиите на въглероден диоксид.

От Coca-Cola Europe са изслед­вали емисиите на въглероден диок­сид. Резултатите от това изследване показват, че по целия цикъл на ре­ализация на продукта им Coca-Cola в метален кен с вместимост 330 ml в околната среда се отделят 170 g въ­глероден диоксид. Оказало се, че най-голям процент вредни емисии (56.4%) се дължат на опаковката. Във връз­ка с тези резултати и други подобни, извършени от независими изследова­телски екипи, ясно се очертава нуж­дата от олекотяване на опаковките и тяхното рециклиране.

За своите 200 години „консервена­та“ кутия извървява дълъг път. Груби­те образци от началото нямат нищо общо със съвременните изящни тво­рения — дело на водещи световни ди­зайнери. През годините кутията ми­нава от ръцете на майсторите в съ­временните високопроизводителни машини. За тези две столетия тя се превръща в първа помощница във всяко домакинство. Неразделна част е от екипировката на войниците на бойните полета. Днес тя може да из­държи и на студените полярни нощи, и в горещините на пустинята. За тези 200 години човекът се научи да ù вярва и да разчита нея.

 
18.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар