Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковането на фармацевтични продукти - сигурност и стерилностНяколко са проблемите, които стоят пред фармацевтичната индустрия с оглед опаковането на продуктите — гарантиране на стерилност, предотвратяване на фалшификации и предпазване от вредното влияние на влагата и кислорода. За решаване на тези актуални проблеми фармацевтичните компании могат да се обърнат към водещите производители на абсорбенти и на фармацевтични „интелигентни“ опаковки, гарантиращи сигурността и стерилността.

Защита срещу фалшифициране

По данни на Световната здравна ор­ганизация (СЗО) повече от 10% от продукцията на световния пазар на фармацевтични продукти бива фал­шифицирана. В развиващите се стра­ни този процент достига 25. Предо­твратяването на риска за здравето на населението е един от важните приоритети в индустрията, но от го­лямо значение са и загубите за фарма­цевтичните компании и накърняване­то на репутацията на дадена марка.

Проектът brandPROtection на алианса PrintCity си постави за цел да направи преглед на актуалните решения и технологии в печата на опаковки и най-добрите практики срещу фалшифициране на опаков­ките за фармацевтични продукти. Уникалната PharmaBoх, част от про­екта brandPROtection, предизвика из­ключителен интерес от страна на посетителите на FachPack 2007 в Нюрнберг, Германия. Работната гру­па Jura JSP, Merck, Leonhard Kurz, MAN Roland, Weilburger Graphics с партньор Druckerei K & D AG представи проек­та за запазване на търговската мар­ка на фармацевтичните продукти. Рharmabox нагледно илюстрира пре­димствата на уникалната „връзка на компетентност“, постигната от чле­новете на алианса. Споделяйки своя разностранен опит и отговаряйки на нуждите на ключов сектор, какъвто е фармацевтичната индустрия, PrintCity предлага широка гама от иновативни решения за защита на търговската марка.

PrintCity e стратегически алианс, който обединява световноизвестни експерти от независими компании в сферата на полиграфията. Неговите членове са ангажирани в опаковъчния, рекламния и издателския бизнес. Али­ансът е основан през 1998 г. и пред­ставлява дейности в повече от 180 страни с над 160 хиляди служители и общ оборот от над 30 млрд. евро.

За предотвратяване на евентуал­ни фалшификации и защита на фарма­цевтичните продукти, компанията IBM е разработила RFID, който да гарантира, че лекарствените проду­кти, които потребителите купуват, са точно тези, които са им били пред­писани. Чипът е базиран на софтуера WebSphere. Системата е чудесно средство за проследяване на движе­нието на продукта по снабдителска­та верига, но за момента само малка част от фармацевтичните компании са навлезли в полето на RFID.

Водещият производител на карто­ни и картонени опаковки Stora Enso представи два иновативни продукта на фармацевтичния семинар в Копен­хаген, проведен на 7 ноември 2007 г. Разработването им е в унисон с тен­денцията във фармацевтичната ин­дустрия за оптимално улесняване на пациентите с цел правомерен прием на лекарствата.

Опаковката Pharma DDS е изключи­телно дискретна и лесна за употреба. Тя е олекотена и не изпъква при носе­не в джоб на дреха, например.

Другият иновативен продукт на компанията (без аналог до момен­та) е Pharma DDSi — „интелигентно“ решение за опаковане на фармацев­тични продукти. Опаковката Pharma DDSi има специални сензорни кръгове, които регистрират всяко отваряне. Прозвучава аларма, която се изключва от бутонче върху самата опаковка. Специално за този проект компани­ята Cypak е разработила силиконов чип Application Specific Integrated Circuit (ASIC). Чрез четящо устройство, свързано към компютър посредством USB, може да се провери информация­та за приема на дозите по предписа­ние или за неправомерното отваряне на опаковката. Pharma DDSi записва точната дата и време на прием на съответната доза и кое точно хапче от блистера е било взето. Чрез раз­положеното електронно устройство върху опаковката се създава възмож­ност и да се напомня на пациента за приема на лекарства.


Field Boxmore, немското подразде­ление на американската група Chesapeake, произвежда 400 милиона опаков­ки годишно. Последните инвестиции на фирмата са линия за етикети, на­пълно автоматично CtP, пълен JDF-работен поток — система за упра­вление на цветовете, Bobst 102 CER, MAN Roland 506 шест цвята с двойно лакиране. Едната от техническите възможности за сигурност против фалшифициране е интегриран RFID по­средством специално невидимо мас­тило и се проявява при триене с мо­нета. Друга възможност са лаковете DNA, чиято пигментна структура от­говаря на човешката ДНК. Вече стан­дартни са мотивите с обърнати цве­тове, холограми или микрошрифтове от 0,1 до 1 мм. Фирмата нанася тези елементи на сигурност или директно върху кутията, или върху етикети от нововъведената линия за етикети, ко­ято е настроена към изискванията на работния поток.

Защита от влага и влияние на кислород


За защита от влагата и влиянието на кислорода чрез повишаване на нивото на изсушаване на продукта, Multisorb Technologies внедри „SimulSorb™“. Ус­тройството позволява да се опреде­ли точното количество абсорбент, необходимо да предпази опакованите фармацевтични продукти от различ­ни химически и физически увреждания. „SimulSorb“ идентифицира трансми­сиите на водните пари и кислород и измерва влагата и достъпа на кис­лород в опаковката. Устройството  успява да калкулира количеството аб­сорбент, необходимо за поддържане на стабилността на даден фармацев­тичен продукт.

Компанията Multisorb Technologies предлага и иновативен компресиран абсорбент „Coated Solid Form™“ (CSF), който поема два пъти повече влага от конвенционален абсорбент. Пре­димство на тази разработка е и мул­тиформата, която може да приема.

Базираната в Германия компания за опаковки за фармацевтични про­дукти Gerresheimer пусна на пазара нова уникална затваряща система „Twist-Off“ за контейнери за таблетки с абсорбираща система за влагата. Подходяща е както за течни, така и за твърди фармацевтични продукти и се използва за опаковка с вместимост от 15 до 600 мл.

Директива 2004/27/CE на Европейския съюз направи задължително присъст­вието на информация за пациента на опаковките на фармацевтичните продукти, изписана и на Брайловата азбука. Въпреки че това изискване не се отнася за лекарствени продукти в болнични опаковки или предназначени за прилагане от медицински специа­листи, както и за хомеопатични ле­карствени продукти, регистрирани по опростена процедура, в отговор на изискванията на европейското за­конодателство компанията Sleever International® разработи оригинално решение — „Sleever® Braille“. Техноло­гията за маркиране гарантира отпе­чатването на знаците, както и тях­ното съответствие и издръжливост във времето въз основа на различни абразивни тестове и тестове за издръжливост и проследяване. Шри­фтът се нанася на термосвиваемо ръкавно фолио, след което се покрива с прозрачен лак, който предпазва из­ображението. Знаците се контроли­рат непрекъснато от специален уред с цел осигуряването на правилната дебелина. Съчетава се с UV флексопе­чат (до 10 цвята).

Стерилност


Изхождайки от изискването за сте­рилност на фармацевтичните продукти, американската компания Cryovac създаде последно поколение медицин­ски филм от полиолефин, изчистен от PVC и омекотители. Резултатът е изключително чист и пластичен филм, подходящ за приложение при изисква­ния за асептичност, постстерилиза­ция чрез пара и гама-лъчение.
Производството на опаковки за фармацевтичната промишленост е свързано освен с най-строги хигиенни и качествени стандарти и със специ­фични изисквания към печата на пър­вични и вторични опаковки. Немска фирма, разположена до Магдебург, е специализирана в стерилен печат на фармацевтични опаковки. Достъ­път в помещенията е чрез шлюзи с изградена най-модерна климатична инсталация и контролна система за замърсяване. Изискванията за хигие­на и стерилност са продиктувани от неизбежния допир на отпечатваните материали до фармацевтичните про­дукти (например фолиа за блистери, стерилни хартии, опаковки на скалпе­ли). Първичните опаковки се отпечат­ват с UV флексопечат до 5 цвята вър­ху различни материали и собствено производство на печатните форми. Работи се с три UV флексо ротаци­онни машини за едноцветен и многоцветен печат. Използваните листови машини Heidelberg, някои от които с устройство Cutstar за предварително форматиране на хартията от рола, позволяват ефективно отпечатване на приложения към фармацевтични­те опаковки като обяснения за лекар­ствения препарат или брошури.

 
03.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар