Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Многостранните възможности на опаковките от картонКогато стане въпрос за опаковки от картон, хората обикновено си представят правоъгълна кутия. Но използването на овали и форми, различни от правоъгълните, за отварянето и представянето на продукта, подсказва и други възможности за приложение. При това, трябва да се мисли за масовото производство и за максималното оползотворяване на търговските пространства, а не само за естетичната страна на картонените опаковки. Потребителите вече ценят и добрата рециклируемост на опаковките. Затова картонът, макар и не винаги да е най-леката алтернатива, се възприема много добре.

Новите форми, които са постижими при картона, често се отхвърлят по практически съображения — цена, про­изводствени ограничения и затрудне­ния при пълненето. Затова е важно да се използва голямото многообразие от известни конструкции и да се под­бере правилният структурен дизайн за конкретния продукт.

Малките компании могат да пре­върнат своя недостатък, свързан с по-бавните производствени проце­си, в предимство. При тези процеси, обаче, могат да се изпробват и прила­гат по-иновативни конструкции, опа­ковки и системи на затваряне. От друга страна, големите компании са по-ограничени от наличните си висо­коавтоматизирани машини и линии, на които се манипулират лимитиран брой конструкции на картонени опа­ковки. Тук се проявяват възможност­ите за отличително разграничаване на опаковките чрез възможностите на печата и довършителните проце­си. Релефният печат е една добра въз­можност, но той е ограничен по отно­шение дълбочината на релефа, поради деформирането на целулозните влак­на в направление, различно от зададе­ното при производството.

От своя страна, рециклираните картони са с по-ниска якост и издръж­ливост на прегъване заради по-къси­те рециклирани влакна. Поради съ­щата причина, те са и с по-ниски пе­чатни характеристики. Всичко това означава, че е нужна много точна пре­ценка при избора на формата и мате­риала на опаковката за конкретния продукт. Пример за такава иновация е налагащата се на пазара през послед­ните години картонена опаковка със заварени шевове за сандвичи, успешно конкурираща доминиращата в момен­та триъгълната PVC опаковка.

В търсене на нови решения за опа­ковките от картон, Финландската фондация за подпомагане на нововъ­веденията провежда студентски кон­курс*. Първите две места са спечелени от студенти на финландския Инсти­тут по дизайн към Университета за приложни науки в Лахти. Победителят е използвал качествата на картона за създаване на опаковка с възможност за лесно отваряне с една ръка чрез леко натискане на обозначено място. Вто­рото място е присъдено на осигурена против протичане картонена опаков­ка, която остава плътна дори след от­варянето и. Счита се, че тази опаков­ка е сериозно предизвикателство към пластмасовите и аналози.

За картонените опаковки, използ­вани в хранителната индустрия, е ва­жно да защитават продуктите, по­ставени в тях от насекоми. Специ­ално за тази цел от американската компания Michelman са разработили покритието на водна основа BugBan 9000, което може да се разтваря в хартиената каша при преработката на вече употребени опаковки. Покри­тието може да се нанася върху кар­тона на самата производствена ли­ния или извън нея, посредством из­ползваните понастоящем технологии за нанасяне. BugBan 9000 е одобрено от щатската Агенцията за опазва­не на околната среда за нанасяне вър­ху външната страна на опаковки от картон, навълнените слоеве на вел­папе, палети от дървесина и вълнооб­разен картон, използвани за съхране­ние и транспорт на хранителни про­дукти. При контролираните тестове не е установено значимо пренасяне на материал от покритието върху ръце­те на манипулиращите с опаковките работници, дори в условия на повише­на влажност. Освен това е доказано, че активните съставки не мигри рат през картона до повърхностите в контакт с храните. За първите 24 часа покритието показва 100% ефек­тивност при елиминирането на вре­дителите, като през първите 5 часа се отстраняват 70% от насекомите. С помощта на новото покритие вър­ху картонените опаковки се намаля­ват загубите, причинени от инсекти­те, като по този начин се спестяват средства на търговците, дистрибу­торите и преработвателите.

Картонажните машини имат въз­можност да се пригаждат за гъвкава работа по опаковане и разопаковане на групови транспортни единици. Уни­версалната машина модел 101 на A–B–C Packaging Machine Corp. е предназна­чена за вземане и поставяне на място на метални и картонени кутии, стък­лени и пластмасови опаковки. Тя дава възможност на опаковачите да из­ползват тънкостенни картонени гру­пови опаковки, без да се жертва „пове­дението“ на опаковките. Машината осигурява подобрена стабилност на леките пластмасови опаковки, нама­лява риска от счупване на стъклените опаковки и манипулира тежки транс­портни опаковки. Интелигентното електронно управление оптимизира производителността с помощта на сензорен екран, даващ възможност на оператора да ревизира производ­ствените параметри, да включва про­грами за автодиагнози и да изпълнява пренастройки чрез просто следване на командите върху екрана.

Днес, притежателите на марки са силно заинтересувани от оптими­зирането на своите операции. Те се стремят да намаляват количества­та на опаковките, които използват, не само поради растящия интерес на техните клиенти към екологични­те проблеми, но и поради „затегнато­то“ законодателство, отнасящо се до устойчивостта и сигурността на опаковките, при това, без да се пра­ви компромис с качеството на изде­лията. Успоредно с това расте значе­нието на навременното снабдяване и сервиза. Тези принципи са залегна­ли в новата концепция на финландска­та компания за опаковъчен картон M–real, от която отчитат растящите цени на суровините и енергията, изискващи намаляване на разходите. Един от аспектите на концепцията е оле­котяването на картоните при запаз­ване и дори подобряване на техните качества. Олекотените картони из­искват по-малко транспортни раз­ходи и генерират по-малко отпадъци при запазване на визуалните и тактилните си характеристики. Отлича­ват се с високо качество на печата и на довършителните операции. Така опаковъчните картони осигуряват ус­тойчивост по цялата снабдителска верига и целия жизнен цикъл на опа­ковките. Другият аспект на концеп­цията е точното пасване на карто­на към неговото предназначение. Раз­работената гама от картони помага на клиентите да подберат най-подхо­дящите варианти за своите цели, при това със значително съкратено под­готвително време и при висока сте­пен на наличност, нужни за навремен­ните доставки.

Един от акцентите на Interpack през 2008 бе „Творчески опаковъчни ре­шения за бързооборотни стоки“. Зна­ейки силата на опаковането, пан-евро­пейската компания A&R Carton поста­вя фокуса върху максимизирането на стопанската стойност на опаковане­то. Философията на компанията е съв­сем нова — само по себе си опаковане­то не е добавена стойност към проду­кта, а инвестиция в него. Въз основа на това разбиране, всичките опаков­ки от картон на компанията са „скро­ени“ за конкретния продукт, като от началото до края на процеса се комбинират пазарния анализ, бизнес–стра­тегията, компетентността прямо опаковките от картон и тестването на място в тясно сътрудничество с всички включени в конкретния проект страни. Накрая клиентът си тръгва с готовата картонена опаковка в ръце, която е изчистена от всякакви про­блеми и е най-доброто индивидуално решение. В сърцевината на този ме­тод е заложен фактът, че всяка кар­тонена опаковка може да се адаптира за защитата на дадения продукт и да представя неговите уникални качест­ва. Компанията е спечелила награди за: уникална картонена опаковка със сис­тема за лесно отваряне за шокола­дови изделия, групова преносима дис­плей–опаковка от картон за 6 бутилки бира, осигурена срещу кражби и дава­ща възможност за връщане на праз­ните бутилки за повторна употре­ба, комбинирана опаковка от картон за мляко за бебета с лесно отваряне, както и уред за измерване на дозите.

 
11.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар