Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Експанзия на опакованите готови храниПроизводителите на опаковки трябва да осигуряват трайността, сигурността, вкуса и аромата на хранителните продукти, като ги правят удобни за ползване и привлекателни за купуване. Днес повечето опаковки се състоят главно от две части — вътрешен плик или торба за защита и приготвяне на храната и външна опаковка. Очаква се тази тенденция да продължава и в бъдеще.

Качеството и консистенцията на опакованите храни са важни елемен­ти при продажбата им. Удобството за потребителя предполага лесна за употреба и достъпна за всички потребители опаковка.


Подробностите за транспортиране­то, рекламата, промоциите, брандин­га и стифирането могат да бъдат изобразявани върху опаковката. Все по-често опаковката обединява всич­ки тези характеристики в ефективни послания до потребителите, между които е и готовността закупеният от рафта в супермаркета продукт да бъде поставен директно във фурната и да се сервира след това.
Търговските вериги настояват да получават преработени храни в опа­ковки, които увеличават качествата на продуктите. Външната опаковка на готовата храна трябва да изглеж­да като нова на рафта или в хладилна­та витрина дори когато е престояла известно време в склада на магазина. Продуктът трябва да е перфектен до крайната дата за употреба. Така се увеличава неговата привлекателност и се създава доверие у потребите­ля, че готовата храна е качествена, здравословна и не е загубила своята хранителна стойност.


Супермаркетите се стремят да увеличават търсенето на свои­те асортименти от готови храни и изискват по-високи нива на усъвършенстване. В резултат на това опа­ковките могат да се със­тоят от повече от един слой. Това оказва въздейст­вие не само върху избора на материала на външната опаковка, но и върху качеството на печата върху нея — след времето, прекарано върху рафта или в склада, печатът все още трябва да има пер­фектен изглед. Това важи дори и след приготвянето на храната във фурна, независимо дали тя е микровълнова, или обикновена.
Оптимизирането на опаковките за храни увеличава полезността на предлага­ните продукти. Производителите на опа­ковки непрекъснато подобряват сис­темите за затваряне чрез горещо и студено залепване на филмите, като ги правят по-лесни за производство и по-сигурни за употреба.
Кривата на подобренията в техно­логиите за затваряне е доста стръм­на. Между набиращите популярност решения са обелващите и повторно затварящи се шевове на опаковки, ко­ито могат да се поставят във фурна и да се използват отново след това, заваряемите и дишащи филми, както и специалните антимикробни фолиа, които удължават трайността и под­държат свежестта на продуктите. Вече има решения за прозрачни по­кривни филми, които могат да осво­бождават създаваното от парата на­лягане вътре в опаковката по време на приготвянето на храната във фур­на. Резултатът е лесна за приготовление, здравословна и привлекателна готова храна.
Друга набираща скорост област на развитие е активното опаковане. Активната опаковка помага на потребителя да приготви храната си не­зависимо дали опаковката е съставна, или фолиото променя цвета си, кога­то ястието е готово.


Интересно уникално решение за опаковане на „готови за фурната“ замразени и печени меса принадлежи на Hormel, която е въвела под собст­вен етикет „Oven Ready“ четири вида месо.
Под марката „Sutton&Dodge“ ком­панията е представила в супермарке­тите Super Target още един вид месо в стоящ плик с вътрешна опаковка за топлинна обработка във фурна. Съставната опаковка позволява на месото да остава крехко и сочно при приготовление в обикновена фурна, без да се налага на купувача да го до­косва при поставянето му заедно с вътрешната опаковка в съда за пече­не и в самата печка. Върху стоящия плик има достатъчно място за гра­фичните изображения, инструкциите за приготвяне на месото в домашни условия, информация за хранителните качества на продукта и за ползата от неговото консумиране. Опаковката е подходяща за ползване при цяла фами­лия месни продукти с вариращи раз­мери. Стоящият плик със странични фалти и плоско дъно, правещи го мно­го удобен за рафтовете в супермар­кетите и отличаващи го от другите подобни продукти в подложки или в обвивни опаковки, е изработен от за­варяващ се полиетилен с ниска плът­ност с ламиниран върху него РЕТ филм с бариерно покритие. Впръскването на азот във вътрешната опаковка по време на пълненето ¢ с продукта и съвременният начин за преработ­ка на месото преди опаковането му осигуряват трайност 100 дни върху рафтовете в магазините. Удобната за пренасянето на плика вградена дръжка с два отвора е подсилена с ивица обелващ филм за постигане на качеството „лесно отваряне“. Още с пускането на опаковката в супермар­кетите продажбите на предлаганото месо са били много високи.
Стабилният ръст в търсенето на здравословни и напълно готови за консумиране след кратко затопляне в микровълнова фурна пресни предяс­тия и леки храни е накарало младата тексаска фирма 21st Century Foods да се обърне към Lyco Manufacturing за разработването на оборудване за модерно преработване и опаковане на този вид продукти при срок на год­ност 70 дни. Особеното в приготвя­нето и опаковането е, че твърдата консистенция се приготвя и опакова в отделен плик, а сосовете — в друг. И двата вида продукти се охлаждат и са готови за дистрибуция. Клиенти­те затоплят в домашната си микро­вълнова фурна двата плика и смесват съдържанието им в подходящ съд — ястието е готово за консумация. Удобството, свежестта, вкусовите качества и здравословните характе­ристики на готовите храни на фирма­та са довели до стабилен обем в продажбите на опаковката „две в едно“, спечелвайки ¢ позицията на хит в тър­говските вериги.
Сандвичите се различават по вид и съдържание, но две характеристики винаги трябва да са налице — добър вкус и удобство при консумация. Kraft Foods и Graphic Packaging с помощта на OSCAR MAYER Deli Creations са комбинирали тези характеристики по оригинален начин за създаването на опакован сандвич с качествата на току-що приготвен само след 60 секунди подгряване в микровълнова печка. Сандвичът се поставя в спе­циално конструирана картонена под­ложка и заедно с активната опаковка се подгрява до постигане на мека и топла консистенция на хлебчето при едновременно пълно разтопяване на сиренето и затопляне на месото в него. Така купувачът може да поста­ви сандвича директно от фризера в печката и след една минута той да е готов за консумация. Тези изключител­ни качества на активната опаковка се постигат с помощта на уникални ламинирани джобчета, които се раз­ширяват в микровълновата фурна и се притискат до сандвича — така нагорещената им повърхност, в пряк контакт с продукта, отстранява вла­гата и го подгрява до постигане на нужните свеж вкус и текстура. Уни­калната опаковка дава възможност да се осигури бързо, вкусно, качествено и удобно хранене в забързания начин на живот.
Доскоро металните опаковки не може­ха да се ползват за микровълново под­гряване, тъй като микровълните не преминават през метал, както през хартия, картон или полимери, които пък осигуряват значително по-малък срок на годност в сравнение със сто­маната. Наскоро Ball е оповестила, че е създала първата в Северна Аме­рика стоманена опаковка „Fusion-Tek“ за храни, която може да се подгрява в микровълнови печки. Опаковката е комбинирана — цилиндрично тяло от рециклирана стомана и пластмасово дъно. Капакът е двоен — отстраняем метален капак и затваряща пласт­масова капачка. Преди поставянето във фурната, металният капак се отстранява и опаковката се затва­ря с пластмасовата капачка. Микро­вълните проникват през пластмасо­вото дъно и капак, а съдържанието се загрява в така създадения микро­вълнов канал. Продуктът може да се нагрява до 170◦ С за 3 минути и това прави опаковката подходяща за супи, яхнии, ястия от зеленчуци и варива. Трайността е от порядъка на тази на обикновените метални консерви — от 18 до 24 месеца. Опаковката може да се пълни на обичайните пълначни ли­нии и да се групира, палетизира, сти­фира, складира и транспортира както обикновените метални консервни ку­тии. За целите на удобството и си­гурността етикетът е от разпенен материал за предпазване при вземане на горещата опаковка, а металният капак издава ясен звук (щракване), ко­гато продуктът е безопасен.


Няколко вида органични живи сала­ти на Goodness Greeness, Chicago се опаковат в „мидената черупка“ на Tri-City Packaging, Ltd. с цели корени, обвити в торф от оранжерията, без да бъдат изплаквани. Така се пости­га трайност до 18 дни, за разлика от обикновените салати, които започват да вехнат след ден–два и се на­лага да се овлажняват на мястото на продажбата. Органичните салати се отглеждат по хидропонния метод и се подхранват с органични храни­телни вещества. След поставянето им в прозрачната опаковка, върху нея се поставя етикет, единичните опаковки се групират в транспорт­на опаковка от вълнообразен картон, палетизират се и се дистрибутират. След въвеждането на опаковката е отбелязан стабилен ръст на продаж­бите на здравословните органични живи салати.

 
03.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар