Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

RFID – баркодът на XXI векRFID идентификаторите са интелигентният наследник на баркод етикетите. Предимствата им са много: четене от далечно разстояние с голяма скорост, пълна автоматизация на процесите, четене без пряка видимост, по-дълъг живот. С развитието на RFID технологиите и повишаването на тяхната надеждност единствена пречка пред широкото им разпространение е по-високата цена на идентификаторите. Богатството на приложения, както и стремежът за понижаване на себестойността са довели до разработването на голямо разнообразие от идентификатори, които могат да се класифицират по няколко признака: размери, работна честота, предназначение, устойчивост, захранване.

Устройство

Компонентите, от които е изграден един RFID идентификатор, са мини­атюрен чип, антена и корпус. В зави­симост от честотата и изисквания­та за работа формата и размерите на антената могат да бъдат много различни.

Използват се няколко основни на­именования за идентификаторите: етикети, тагове, транспондери. В общия случай под етикет се разбира хартиен идентификатор. Много са подходящи за печат на допълнителна информация върху хартията, напри­мер баркод. Лесно се поставят чрез залепване. Сравнително устойчиви са на атмосферни влияния, влага и вода.

Таговете се отличават с по-здра­ва конструкция, трудно податливи са на атмосферни влияния и са предназ­начени за екстремни условия.

Размери

Има огромно разнообразие в размери­те на идентификаторите в зависи­мост от отрасъла, за който са пред­назначени. Етикетите с малки разме­ри (1-3 см) са подходящи за използване във фармацевтиката, хранително-вку­совата промишленост и навсякъде, където е необходимо маркиране и про­следяване на всяко отделно изделие. В тези случаи разстоянието на четене е по-малко за сметка на скоростта и възможността за регистриране на голям брой изделия едновременно.

Актуалните разработки на та­гове, които ще се отпечатват ди­ректно върху етикета на стоката, ще направят тези приложения още по-достъпни.

С увеличаване на размерите на етикетите се увеличава разстояние­то им за четене. Така те стават под­ходящи за автоматизация на складо­ви и логистични процеси. В този слу­чай разстоянието и скоростта на че­тене са критични, тъй като се сле­ди всяко преминаване на стоки (ка­шони, палети и др.) през товарните портали.

Необходимостта от идентифика­тори, издръжливи на тежки условия – температура, налягане, влажност, близост до метал и др. е наложила разработването на високоустойчи­ви тагове за многократна употреба. По правило те са с по-големи разме­ри (10-20 см) и по-висока цена. Многократното им използване и дългият им живот ги правят изгодна инвестиция с ниска цена, отнесена към жизнения им цикъл.

Работна честота

Честотата, на която работят RFID идентификаторите, е определяща за разстоянието на четене и устойчи­востта им на външни влияния. Прос­тото правило е, че по-ниските чес­тоти са по-устойчиви, но и дистан­цията на четене е несравнимо по-малка.

Например, идентификаторите на ниска честота (125 kHz) могат да бъ­дат четени обикновено на разстояние от 10 см, докато UHF идентификато­рите (868 MHz) – на 4-5 метра. Това оп­ределя и типичните им приложения: ни­ските честоти за контрол на достъп и разплащания, а UHF – за автомати­зация на процеси, охрана на стоки, кон­трол на материални активи и др.

Запис на информация

Най-общо RFID идентификаторите се разделят на такива с възможност за презапис на информация и без такава възможност. Повечето видове етике­ти или тагове притежават в себе си свободна памет, в която се записва информация.

Процесът по записване на етике­тите може да бъде напълно автома­тизиран. Съществуват RFID записва­щи принтери, поточни линии с монти­рани четци за запис, които маркират продуктите в момента на тяхното производство. Този тип автомати­зация свежда грешките при производ­ствените процеси до минимум.

Захранване

Пасивни – нямат вградено захранване (батерия). Простото им устройство ги прави много дълготрайни, с живот около 10 години, както и много устой­чиви на външни условия (температу­ра, влага, химикали и т.н.). Цената им е ниска в сравнение с другите видове идентификатори, но отстъпват по разстояние на четене.

Активни – имат собствено захран­ване, вградено в идентификатора. Това им позволява по-голямо разстоя­ние на четене и възможност за вграж­дане на микропроцесор и извършване на допълнителни функции (измерване на температура, следене на определе­ни параметри).

Полупасивни – имат захранване, подобно на активните идентифика­тори. Батерията подобрява дистан­цията на четене. Някои от тях изчак­ват сигнал от четеца и така пестят живота на батерията

RFID технологията в днешни дни е достатъчно развита, за да може да бъде ефективно внедрена във фирме­ните процеси. Голямото разнообразие на идентификатори и техника, под­крепено от гъвкави софтуерни реше­ния, позволява успешно прилагане на тези високотехнологични решения в редица области: контрол и инвента­ризация на материални активи, кон­трол на достъп, охрана на стоки, автоматизация на призводство, скла­дови и логистични процеси, партидна проследимост и много други.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката, Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар