Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Сигурност на продуктите - Packforce* се намесваПодправени и фалшифицирани продукти за стотици милиони долари попадат в ръцете на засегнатите потребители във вид на увредени храни, напитки и лекарства. Тази поразяваща статистика грабна вниманието на опаковъчната индустрия и доведе до нараснал интерес към устройствата за контрол, осигурителните вложки, холограмите, скритите чипове и други средства за предотвратяване на кражбите и гарантиране сигурността на продуктите.

С разрастването на глобалната тър­говия снабдителските вериги се удъл­жават, а това повишава значението на сигурността в тях. Правителства­та на напредналите страни затегна­ха мерките за сигурност в снабдява­нето със стоки. Големите търговски вериги притиснаха своите достав­чици да добавят осигурителни ети­кети и вложки към своите опаковани продукти. Опаковъчната индустрия реагира бързо с внедряването на ино­вативни решения за осигурителни средства в продуктите и техните опаковки, включително „интелигент­ни“ системи със съответното програмно обезпечение.

Радиочестотните идентифика­тори (RFID) са „обречени“ да преми­нат от сферата на проследяването и инвентаризирането на палетите и контейнерите към използване на ниво „индивидуални продукти“. Цената все още е препятствие, но експертите предсказват скок в прилагането на RFID за по-скъпи хранителни и фарма­цевтични продукти, където има бум на фалшификации.

Тъй като сигурността има своята цена и тя невинаги е достъпна, някои компании правят опити да предложат на опаковчиците увеличаване на сигур­ността при едновременно намаляване на разходите за нейното постигане. Creo, субсидирана от Kodak, предлага система с невидим неорганичен прах за влагане в опаковките, който при концентрация 2 ppm не може да бъде открит от обичайните средства за анализ. Прахът се добавя към масти­ла, метални стопилки и изходни мате­риали за екструдиране и бласформова­ не на пластмасови опаковки. С помощта на четеца на Creo ползвателите на опакованите стоки могат да от­криват наличието на следи от праха в тях. Така, за много по-ниска цена, може да се постигнат проследяващите характеристики на RFID. Но прахът може да се добавя и към антените на печатните RFID, за да се предотвра­ти копирането на радиочестотните идентификатори чрез дублиране на схемите за номерирането им.

При холограмите се бележи напре­дък в усъвършенстването на систе­мите за тяхното нанасяне и увелича­ване на производителността. Те про­дължават да са популярни за изгражда­нето на маркова идентичност и като начин за затрудняване на фалшифика­торите, но повечето опаковчици из­ползват студеното щамповане, за да поддържат добра себестойност.

Новият процес на Kurz Transfer Products, известен като „студено холограмно фолио“ за добавка при флексо­печата на осигурителни етикети, изисква пет пъти по-ниско капитало­вложение в сравнение със студеното щамповане.

За увеличаване сигурността на опаковките при достъпни разходи се използва индукционното запечатване при херметично затваряне с осигу­рително фолио. Със заместването на водното с въздушно охлаждане значително се намаляват размерите на оборудването и разходите за заку­пуването и поддръжката му. По този начин се предотвратява увреждане­то на продуктите и намалява цената на подсигуряването срещу кражби и фалшифициране.

Използвайки изложението LuxePack в Монако от края на 2006 г. като плат­форма за лансиране, финландската компания Stora Enso е представила опаковъчна линия за козметика, съче­тана с нова технология за сигурност на опаковките. Те са усъвършенства­ни по отношение на качество на пе­чата, стабилност и вариативност на размерите при увеличена коравина на сгъваемите картонени кутии и подобрена производителност. Линията се отличава и с решението PackAgent за защита на марката на луксозна парфюмерия и козметика. Това софту­ерно решение е основано на RFID за гарантиране автентичността и про­следяване на продуктите, което на свой ред служи за предотвратяване на фалшификациите и развитието на „сивите“ дистрибуторски канали, ус­поредно с увеличаване ефективност­та на снабдителските вериги. Техно­логията се вгражда лесно в системи­те за управление на разпределението на продуктите на компаниите, като осигурява благоприятни възможности за връщане на продукти от местата за продажби.

Осигурителната топлоустойчива екологично целесъобразна и усилена двуслойна лента с лепило на водна ос­нова и ивица за лесно отваряне на каси от вълнообразен картон BetterSeal™ на Better Packages Inc. служи за изпъл­няване на здрави и осигурени срещу нежелано отваряне и намеса шевове на опаковките.

O. BERK Company и KOLS Containers са въвели на пазара специална систе­ма за затваряне на опаковки с хра­нителни продукти за целите на оси­гуряването срещу нежелана намеса. Затварянето се осъществява със 70 мм РР капачка, гилза F217 и лента „tamper-evident band“ за разпознаване дали капачката е била отваряна. Сис­темата за затваряне прави възможно отстраняването на свиваемата лен­та. Приложима е за хранителни със­тавки, морски деликатеси, пюрета, сосове и други продукти, за които е подходяща такъв вид опаковка.

Тези примери са само малка част от дългия списък с решения за сигур­ност чрез опаковането PackForce. От биометричните системи за разпоз­наване на оператора по пръстовите отпечатъци до откриването на чуж­ди обекти в напитките с рентгенови лъчи, сигурността заема все по-голям дял в опаковъчните инвестиции.

 
03.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар