Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Многофункционалните транспортни опаковкиДопреди едно–две десетилетия на транспортните опаковки се гледаше като на средство за защита на стоките при складиране, манипулиране и транспорт на товарите. Но те имат скрит потенциал, който новаторите изваждат наяве под натиска на икономическите, екологичните и глобалните изисквания. Освен за икономия на горива при производството им и при транспортирането на стоките, днес доставчиците и потребителите на транспортни опаковки ги приспособяват: за интегриране в производствените линии; автоматично палетизиране; идентифициране и проследяване по дължината на все по-мащабните дистрибуторски вериги; увеличена привлекателност и функционалност в търговията на дребно; събиране, сортиране и рециклиране или повторна употреба. В много случаи транспортните опаковки вече поемат функциите и на групови, и на потребителски опаковки.

Наложилият се от съвременните ре­алности принцип „Продукт и опаковка са едно цяло от производството до употребата им“ е приложен с пълна сила от Хюлет Пакард (НР), и то на фаза проектиране на продукта. Още при вземането на решение да разра­ботят по-малък компютър със стан­дартни компоненти и с по-ниска цена, специалистите се сблъскват с един важен проблем – да направят дос­татъчно здрава и достатъчно лека опаковка за проектирания от тях ком­пютър, за да максимизират палетния товар и да минимизират транспорт­ните разходи. Така НР решават да привлекат опаковъчен партньор още при подготовката на идейния проект на компютъра. Партньорът предлага аг­ресивно решение за опаковка, доста­тъчно компактна за двойно увеличаване на палетния товар в сравнение със стандартните РС-та и достатъчно здрава за предпазване на компютри­те от увреждане при манипулирането и транспорта.

Постигнатото комплексно реше­ние надминава очакванията и поста­вените цели. Икономиите на транс­портни разходи са значителни, а рекламации от клиентите няма.

Опаковката се състои от две челни страници от лят експандиран полистирол (ЕПС), кутия от вълнооб­разен картон за компютърните аксе­соари и външна опаковка от петслой­но велпапе. Тя изпълнява ролята и на потребителска, и на транспортна опаковка, подходяща за палетизиране и контейнерен превоз.

Водещият производител на иновативни опаковкъчни решения MeadWestvaco разработи нова концепция за фамилия опаковки от многослоен кар­тон HyperpackTM с цел осигуряване на гъвкавост при използването на опаковките и постигане на представи­телност в магазините. Новата фамилия потребителско/групово/транс-портни опаковки дава възможност на производителите на храни и напитки да постигат уникален дизайн, стил и конфигурация на своите опаковки за магазинната мрежа, за да привличат вниманието на купувачите и да дифе­ренцират продуктите си върху раф­товете в търговията на дребно. Кар­тонените и пластмасовите слоеве, подложките и капаците могат да се комбинират в зависимост от желани­ето за разнообразяване на опаковане­то и брандинга (марковите послания). Подложките осигуряват достатъчна якост и възможност за различни кон­фигурации за различни количества про­дукти. На капаците има достатъчно място за желаните графични изобра­жения. Безшевната опаковка се пълни със стоката на разработената от компанията опаковъчна машина HypertechTM и може бързо да се дистрибутира до местата за търговия на дребно. Здравите многослойни ръкохватки улесняват поставянето върху рафтовете в магазините, пре­насянето от купувачите до домовете им и съхраняването им в домашните килери и хладилници.

Предлаганите от ТСС многообо­ротни групово–транспортни опаков­ки от пластмасово велпапе Techno Boxes™ са подходящи за вътрешно заводски транспорт, дистрибутор­ските вериги и магазините за търго­вия на дребно. С тяхна помощ могат да се намалят вътрешнозаводските и дистрибуторските разходи, вкл. при наличието на системи за транс­порт „затворен кръг“. Опаковките могат да се конструират и изра­ботват по поръчка в зависимост от конкретните приложения; имат ер­гономичен дизайн и „заключващо се“ дъно за сгъване до плоско състояние при връщането им за повторна упо­треба; едно– или двуцветен печат; джобове за незалепващи се етикети и за най-новите етикети с РЧИД. Ви­соката им трайност осигурява дълъг жизнен цикъл и позволява да се използ­ват многократно – стотици пъти. В производствени условия помагат за организиране на производствения поток без да е нужно автоматизира­но оборудване. Устойчиви са на вода и влага и могат да се използват при неблагоприятни условия. Осигуряват добра защита при транспорт, тъй като имат висока якост на смачква­не (по-висока в сравнение с опаковки­те от вълнообразен картон). Могат да се използват за ръчно пълнене и за автоматично сглобяване с помощта на съответното оборудване.

Системата Open-Sesame на Adalis Corporation е разработена за произ­водителите на опаковки от велпапе. Представлява система за лесно, си­гурно и бързо отваряне на опаковки­те без използване на нож, удобна е за промоции, представяне, дистрибуция и подреждане върху рафтовете в търговията на дребно. Усилените ръбове на подложката, оставаща след отва­рянето, позволяват транспортната опаковка да предпазва продуктите при превозите и да служи като тър­говски дисплей в местата за продаж­би, при което отпада ръчният труд за подреждане по рафтовете в магазини­те. Фирмата предлага автоматично оборудване за нанасяне на системата за отваряне върху опаковките от вел­папе при тяхното производство.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар