Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Етично опаковане и проследяване на устойчива хранителна продукцияЕтичното и устойчиво опаковане е комплексен термин, обхващащ различни видове опаковки, включително рециклируеми, рециклирани, биоразграждащи се, олекотени и намаляващи генерираните от тях отпадъци. Терминът включва и проблема за намаляване на вредното въздействие на опаковането върху околната среда от гледна точка на производството и свързаните с него отпадъци.

В днешно време все по-ясно се от­кроява главният проблем пред храни­телната индустрия – разработване и внедряване на етични продукти и въвеждане на устойчиви опаковъчни формати. Водещите компании в об­ластта на храните вече изграждат стратегии за корпоративна общест­вена отговорност (КОО), включващи иновиране на опаковъчните техноло­гии и материали с оглед преминаване към етично и устойчиво опаковане на храни и напитки.

Следните примери потвърждават тази ясно изразена тенденция:

Един начин търговските вериги да намалят генерираните от тях от­падъци от опаковки на продукти със собствени етикети (private labels) е въвеждането на биоразграждащи се и олекотени опаковки. В Англия Tesco лансира нова гама салати в опаковка alexipack® на Alexir. С този опаковъчен формат веригата икономисва 35% по тегло в сравнение с 2007 г., като 75% от опаковъчния материал е произве­ден от възобновяеми и устойчиви су­ровинни ресурси.

През 2007 г. в САЩ Anheuser-Busch Inc. пусна на пазара Purus Vodka, произ­ведена от суровини, култивирани без използване на пестициди и химически торове. Оформената като дъждовна капка бутилка е 100% рециклируема, етикетът е от рециклирана хартия и се затваря с екологично целесъобраз­на коркова капачка. Етичните опаков­ки от този вид показват, че произво­дителите на алкохолни напитки вече търсят по-иновативни начини за из­работване на устойчиви опаковъчни формати, вместо просто да поста­вят знак за рециклируемост върху опа­ковката. Същото се отнася и до кар­тонената опаковка за червено итали­анско вино Vinissimo Primitivo.

През април 2008 г. във Франция е пус­ната екологично позиционираната марка за минерална вода Valvert. Ком­панията твърди, че тя е първата ми­нерална вода в бутилка от рециклира­на пластмаса. Това е отразено върху опаковката с ясно поставен знак, кой­то подчертава етичната позиция на компанията и напомня на потребите­лите да рециклират. Все повече про­изводители започват да използват опаковките на своите продукти, за да подчертаят своите етични позиции.

Етичното опаковане се налага стабилно, защото компаниите вече разбират, че то е нещо повече от КОО. Най популярни и утвърдени в практиката са рециклируемите опа­ковки. Опаковките от рециклирани ма­териали упорито се налагат и тлас­кат иновациите в тази посока, тъй като все още е разпространено схва­щането, че те са с по-ниско качест во. Биоразграждащите се опаковки също стават популярни поради етич­ната концепция, че намаляват пото­ка отпадъци, постъпващи в намалява­щия брой депа. Олекотените и нама­лени по обем опаковки се използват от много компании и търговски вери­ги благодарение на възможността да се прилагат за почти всички разпрос­транени видове опаковки, въпреки за­държащия факт, че това е свързано с разходи за въвеждането им в крат­косрочен план, но пък носят по-дълго­срочна икономическа изгода от нама­ляването на цената им поради по-мал­кото използвани материали и намаля­ването на транспортните разходи.

Въпреки че са рециклируеми, ед­нократните пластмасови бутилки за различни видове води вече създават проблеми за опазването на околната среда – големи количества от тях по­падат в сметищата, чието използ­ване става все по-ограничено. Канад­ският град Лондон, Онтарио е първи­ят в света, който въвежда частич­на забрана за тяхното използване на своята територия с по-далечното на­мерение да се преустановят продаж­бите им. Акцията е съпроводена с по­пуляризирането на чешмяната вода като здравословна алтернатива и в резултат се очаква да се прекъсне потокът от 20 млн. пластмасови бу­тилки, постъпващи в градските депа всяка година. Подобни мерки се об­съждат и от други канадски градове – Ванкувър, Отава и Кичнер, а много други със сигурност ще ги последват. Счита се, че бутилиращите компании са прекалили с ненужните си капри­зи да заливат пазара с води в различ­ни пластмасови опаковки и градски­те власти вече обсъждат конкретни­те начини за ограничаване на бутили­раните води.

Възникналата в последно време световна криза в сигурността на из­хранването на населението налага за­силен контрол и проследяване на хра­нителните продукти по дължината на „прозрачни“вериги на снабдяване­то. Участниците в тези вериги – от селскостопанските производители до дистрибуторите и търговците на дребно трябва да осигуряват без­опасни и качествени храни „от начало­то до края. За тези цели се разработ­ват и въвеждат нови инструмента­риуми и технологии, свързани с опти­мизирането и доказването на автен­тичността на храните в снабдява­нето. Между тях са новите техноло­гии, като ключовата RFID, новите ре­шения за управление на данните и съ­пътстващите ги услуги, които бързо да се внедряват за подобряване на на­деждността в световното снабдява­не с храни. Сигурно е, че навременна­та информация, извлечена от систе­мите за проследяване, ще даде на про­изводителите възможности за увели­чаване на ефективността на техни­те операции при едновременно пре­връщане на предприятията им в мно­го по-отговорни производствени еди­ници. Освен подобряване на работа­та, решенията за проследяване ще помогнат за изпълняване на прави­телствените разпоредби, което е от особено значение за всички производи­тели на храни и напитки. Така произ­водителите ще могат да постигнат забележимо възвръщане на инвести­циите си. Освен това, предлагането на устойчива качествена продукция осигурява високи нива на потребител­ската лоялност и съответното доба­вяне на стойност към марката – ос­новен момент в битката за успешен бизнес.

Интересно решение за Интернет-базирана система за проследяване, предназначена за преработвателите на храни, е разработена от ирландска­та компания TraceAssured. С нейна помощ производителите от хранител­ната индустрия, буквално за броени минути, могат да си спестят много главоболия при идентифицирането на проблеми в цялата снабдителска вери­га – „от фермата до трапезата“. Но­вото при тази система е проследява­нето на контейнери, вместо парти­ди. Всеки контейнер е снабден с бар­код, който лесно може да бъде заме­нен с RFID чип. Регистрират се мо­ментът и мястото, в които проти­ча всеки процес, от коя страна идва всяка съставка, както и обработка­та, през която минава всеки продукт в предприятието. Системата е при­целена в увеличаване на потребител­ското доверие, което в последно вре­ме страда, особено в сектора на мес­ните продукти. Днешните потреби­тели искат по-голяма прозрачност за всички видове хранителни проду­кти и настояват да знаят от къде са доставени и какви са съставките им. Разработването на системата е отнело четири години, включител­но тестването й в предприятията за преработване на пилешко месо на во­дещата европейска фирма Moy Park. Освен за съставките и опаковките, информация се набира и съхранява за преработката и качеството на хра­ните от източниците до търговски­те рафтове по света. Предимства­та на системата се проявяват, кога­то възникне някакъв проблем и прера­ботвателят го локализира и преценя­ва веднага, без да се налага да спира производството за няколко дни. С ней­на помощ се набира и управленска информация, нужна за контрола и плани­рането.

 
07.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Екология, Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар