Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Неостаряващото палетизиранеБез палети стоките не биха могли да бъдат придвижвани ефективно по дължината на снабдителските вериги. Те са незаменимо средство за уедряване на товарите и тяхното механизирано манипулиране в складовите и търговските пространства.

Днес производителите на палети изпитват натиска на из­искването да възприемат по-целесъобразни от екологич­на гледна точка методи като намаляване използването на масивна дървесина или използване на повече многооборот­ни палети, за да се справят с растящите цени на дървеси­ната в цяла Европа. Тъй като изходният материал натежа­ва със своите 75% от цената на една палета, вече е по-из­годно да се намалява използването на дървесина при про­изводството на палети. Друга опция е да се използва па­летният пул на СНЕР, разполагащ с над 120 млн. възвръща­еми палети. Обществената настройка към рециклиране­то ориентира производителите и ползвателите на пале­ти, освен към намаляване на количествата отпадъци, по­стъпващи в сметищата, и към намаляване въздействие­то на растящите цени на масивната дървесина. Според президента на Конфедерацията за опаковки и палети от дървесина Джон Дай, много полезно би било и въвеждането на стандартизирани палетни размери за всички ползвате­ли на тези средства за уедряване на товарите.

В търсенето на алтернативи на дървесината, англий­ското поделение за промишлени опаковки на SCA Packaging е въвело фамилия 100% рециклируеми палети от вълнооб­разен картон с висока товароносимост. Те се печатат добре и могат да се ползват като дисплеи в търговски­те пространства. След употреба могат да се поставят в контейнерите за селективно събиране на отпадъци при търговците на дребно (супермаркетите). Недостатък е, че не могат да се складират на открито, но пък заемат по-малко пространство от дървените палети. От друга страна, палетите от дървесина могат да се ремонти­рат, рециклират и в края на жизнения им цикъл да се изга­рят за добив на енергия, а това ги прави устойчиво реше­ние на проблема.

Едно от предимствата на пластмасовите палети е, че винаги се произвеждат с точно повтарящи се размери, не се огъват или развалят. Това са важни за автоматизи­раните системи качества, тъй като не се налага прекъс­ване на процесите поради засечки от разкривени или раз­глобени единици, както става при използването на дърве­ни палети. Освен това, пластмасовите палети са моно­литни, по-чисти и се хигиенизират по-лесно, поради което печелят популярност в хранителната индустрия. Те са по-леки от металните и не ръждясват и не деградират като тях, не се увреждат от влага като палетите от вълнооб­разен картон и имат висока товароносимост. Най-често се произвеждат от рециклирани материали и могат отно­во да се рециклират.

Германският производител на бира Erdinger е избрал за своите промоционални кампании една от комбинираните полупалети на СНЕР. Продуктите на компанията се прода­ват директно от палетите, което спестява разходи на търговеца и намалява уврежданията на продуктите, свър­зани с тяхното манипулиране. Според главния мениджър по продажбите Michael Schuler, полупалета е идеално решение за представяне на продуктите в търговските простран­ства. Лесно се придвижва и позиционира на подходящите места в магазините и това улеснява представянето и по­пуляризирането на продуктовата марка на компанията.

При палетизирането на товарите един от основните въпроси е как да се предпазят продуктите по време на движението им по дължината на снабдителската верига. Методите за постигане на монолитност на окрупнените товарни единици и стабилизирането на опаковките върху палетите помагат за намаляване на уврежданията на про­дуктите при доставките.

Един метод е използването на адхезиви, които се по­ставят върху опаковките при стифирането им по височи­на и така се предотвратява приплъзването и нарушаване­то на товара преди, по време и след транспортирането му, както и запазване на целостта на монолитната едини­ца. Лепилата се прилагат по различни начини — на ивици, точки или кръгове, за да се намали увреждането на опаков­ките и печата върху тях при депалетизирането им, както и при промяна на температурата и влагата в обкръжава­щата среда.

Обвиването на товара с разтегливо фолио (стреч) го стабилизира върху палетата, като осигурява предимство при предпазването му от запрашаване и замърсяване. Но в някои случаи, например, когато се палетизират пресни зе­меделски продукти, фолиото може да задържа влагата под обвивката и така да се ускори загниването на продукция­та. Влагата може да наруши и здравината на опаковките и така да се застраши целостта на единицата и стабил­ността на товара.

При разчетите на разходите, свързани с палетизира­нето и стабилизирането на товарите, освен вложенията за оборудване, трябва да се имат предвид и разходите, свързани с рециклирането на отпадъците. Тъй като цени­те на енергията и материалите растат, при избора на метод за стабилизиране трябва да се преценяват общи­те материални разходи.

Средно взето, съоръженията за обвиване в разтегливо фолио са около 5 пъти по-скъпи от средствата за укрепва­не с адхезиви. Когато компанията е ангажирана с рецикли­ране на отпадните опаковки и обвивки, освен балиращо­то устройство, трябва да се предвидят и допълнителни­те разходи за контейнери за събиране на отпадъците, за транспортирането им до сепариращите инсталации и за труд по тяхната подготовка за рециклиране. Адхезивният метод за укрепване, освен че използва по-малко материа­ли, позволява при депалетизирането облекчено сепариране и следващо стифиране на опаковките. Не трябва да се за­бравя, че с нарастването на цените на петрола растат и цените на разтегливите фолиа.

При избора на метод за укрепване е нужно внимател­но да се преценяват опциите, свързани с по-малко разхо­ди, възможности за автоматизиране на процесите при га­рантиране целостта на опаковките и съобразяване с еко­логичните изисквания.

 
08.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар