Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Силата на етикетаОгромно е разнообразието на функциите, които етикетите изпълняват – информативни, проследяващи,
кодиращи, защитни срещу кражби и фалшификации, предупредителни за неподходящи условия на съхранение, стимулиращи продажбите, идентифициращи и разграничаващи марката на продукта, подпомагащи инвентаризацията в складовете и процедурите по НАССР в производствата, указателни за търговците и дори образователни за потребителите…

Съгласно изследване, проведено в САЩ, двете главни причини, поради които потребителите четат етикети­те на опаковките с хранителни продукти, са търсенето на възможност за здравословно хранене и на специфични питателни добавки към своите диетични менюта. Уста­новено е, че за да направят своя здравословен избор, око­ло 60% от потребителите разчитат на етикетите на храните и напитките. Половината от тях пък се инфор­мират целенасочено от тях, за да открият необходими­те им специфични хранителни добавки (например фибри). Установено е също така, че повечето потребители в развитите страни обръщат повече внимание на здраво­словно хранене, отколкото преди две години. Изследва­нето е основано на допитване до 14 000 респондента от цял свят и е представено на тазгодишната международ­на конференция за диетичните фибри във Виена. Резулта­тите от проучването дават база на изследователите да дефинират няколко подхода, които потребителите използват при четенето на етикетите при избора си на храна или напитка. Подходите са следните:

  • При пускане на нов продукт. Тъй като голяма част от потребителите са лоялни към дадени марки, те че­тат внимателно етикетите на новите продукти, за да решат дали си струва да ги изпробват.
  • За кого е предназначен продуктът? Установено е, че родителите проявяват повишено внимание към изчи­тането на етикетите, когато пазаруват храни и на­питки за децата си.
  • Продуктът от ежедневна необходимост ли е, или е за угаждане? Потребителите четат внимателно ети­кетите на основните продукти за ежедневна консу­мация, но се интересуват и от информацията за сто­ки, задоволяващи капризите им, особено когато те са здравословни.
  • Влияние на медиите. Потребителите са по-склонни да четат етикетите на продуктите, за които са чели, чули или видели текуща информация в медиите относно качествата им.
  • Послания върху челната страна на опаковката. Ако специфичните твърдения относно качествата на продукта са изписани на челната страна на опаковка­та, потребителите са склонни да изследват подроб­но задната и страничните стени в търсене на допъл­нителна информация.
  • При спазване на диети потребителите се концен­трират върху най-важните аспекти на опаковката, имащи отношение към тяхното хранене.
  • Ограниченото време също е решаващ фактор. Пове­чето потребители, особено родителите, са притес­нени от времевия си режим и поради това са склонни да изчитат етикетите набързо.

Съществуват някои пречки, които затрудняват по­требителите да осмислят и използват информацията върху опаковките. Етикетите върху опаковките на хранителни продукти са носители на изключително ва­жна информация за хранителното съдържание и съставките, която помага на потребителите да правят ин­формиран избор за своето хранене. В ерата на затлъс­тяването и влошеното здраве, причинено от начина на хранене, се разработват и въвеждат различни схе­ми за етикетиране с цел подпомагане разбирането на информацията. Въпреки това се наблюдава намаляване броя на потребителите, които действително четат и разбират информацията върху етикетите на храните, като младите хора са най-склонни да я пренебрегват.

За да помогне на потребителите да правят по-до­бър хранителен избор, Sara Lee North American Fresh Bakery въвежда нова серия етикети, наречена Nutritional Spotlight, с призоваваща графика и ключова хранителна информация за своите хлебни изделия и печива. Новите етикети осигуряват важна хранителна информация, подпомагаща потребителите да вземат бързи и инфор­мирани решения за закупуване. Освен съдържанието на различните съставки се дават и препоръки за грамажа на хлебните изделия за едно хранене, за препоръчител­ната дневна и порционна доза фибри и фолиева киселина и др. От компанията са на мнение, че изборът на точ­ния вид хлебно изделие е жизненоважна част от добра­та диета и представлява лесен начин за приемане на съществени хранителни съставки за поддържането на здравословен начин на живот. Затова се използват раз­лични средства за убеждаване и подпомагане на потре­бителите да четат хранителната информация върху етикетите и опаковките, за да правят действително информиран избор за ежедневните покупки на храни с оглед поддържане на добро здраве.

Широко известно е, че много средства се инвести­рат в разработването на нови лекарства и клинични тестове. Тези пари обаче биха отишли на вятъра без подходящо опаковане и етикетиране на фармацевтич­ните продукти. Постигането на правилната структу­ра и състав на опаковката обаче е само половината от работата. Сигурността, че пациентите ще знаят как да използват правилно лекарствата, които са им пред­писани, е финалната, но жизненоважна част от развой­ния процес. Тук етикетирането на продуктите изли­за на сцената, като се подчинява на насоките на ЕС за четливост. Тези насоки, влезли в сила през юни 2009 г., са основани на презумпцията, че пациентите трудно разбират листовките в опаковките и поради това не могат да намират важната информация. Успоредно с това в директивата се казва, че листовката в опаков­ката трябва да отразява резултатите от консултаци­ите с целеви групи пациенти, за да е сигурно, че тя е четлива, ясна и лесна за възприемане. Някои компании са наясно с некачествения дизайн на опаковките и по­добряват систематично етикетите и листовките в сътрудничество с изпитaтелните лаборатории и паци­ентските организации, За съжаление обаче те все още са твърде малко. Въпреки че фирмите, сътрудничещи на фармацевтичните компании се стараят да увелича­ват участието на пациентите в разработките и да подобряват дизайна, те не винаги използват обратна­та връзка от снабдяването за да подобряват текстовете в листовките. Добра възможност за развитие в тази насока е предложенията да се правят въз осно­ва на стандартния дизайн, който е тестван и приет като добър. На тази база компаниите трябва да се гри­жат за подобряване на текстовете на листовките и етикетите, което, между другото, им дава конкурент­но предимство. Най-важното изискване пред етикетирането на лекарства обаче си остава сигурността, че пациентът е наясно как да използва дадения продукт. Ако в тази област възникне проблем, то всички инвес­тиции в клиничните изследвания са отишли напразно. Неправилното използване на лекарството може да до­веде до негово въздействие по начин, който не е тест­ван и за който продуктът не е предвиден. Всичко това издига промяната в етикетирането на фармацевтич­ните продукти на високо ниво на отговорност за ком­паниите, като ключовото съображение е сигурността на пациента.

 
13.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар