Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Златните винени етикети от Бордо – синоним на печатница PujolИзвестното в цял свят вино от Бордо е основен източник на доходи за много хора, живеещи в Западна Франция. В това число са и членовете на семейство Пужол, които се занимават с производство на етикети и благодарение на специализираното оборудване и великолепното качество на продукцията си имат много постоянни клиенти

Ниски и тежки тъмни облаци се сгъс­тяват над застиналите равни редове на лозята. Провинция Бордо в Югоза­падна Франция се отличава от други­те региони с безкрайните си лозя. През пролетта голите, усукани и сухи лози се огъват под поривите на пролет­ния вятър, удържайки се в бедната пе­съкливо-глинеста почва. И все пак най-известното и най-скъпо френско вино се произвежда именно тук. Сортове като Сотерн, Грав и Сен-Емилиeн са спечелили заслужено признание сред ценителите на виното в цял свят. Само в областта Медок, в северната част на живописното Бордо, има пове­че от хиляда винопроизводителни сто­панства. И само тук на винопроизво­дителите е разрешено да използват в названията на вината думата „шато“ (от фр. hateau — замък) независимо от това дали имат, или нямат замък. Тър­говията с вино е направила този край богат и досега продължава да изхран­ва голяма част от жителите му. Не е изключение и семейство Пужол, чиято неголяма печатница за производство на винени етикети носи приходи от 1,8 млн евро на година. Клиентите на предприятието са предимно винопроизводители и винотърговци, а сътруд­ничеството с някои от тях продължа­ва повече от 40 години.

За семейство Пужол всичко започ­ва през 1967 година, когато печата­рят Жан и жена му Раймонда монти­рат в стара дървена барака първата си печатна машина. По-късно малката им печатница се премества в семей­ния гараж. По щастлива случайност първите клиенти са търговци на вино от Бордо и скоро изработването на етикети за елитни вина се превръ­ща в основна дейност на печатница­та. Двама от тримата синове Пужол влизат в семейния бизнес — Жан-Люк като рекламен специалист, а Сте­фан като финансист. През 2000 годи­на братята наследяват компанията, а две години по-късно — през 2002 г. я преместват в специално построена масивна сграда с площ 600 м2 в Буске.

И днес четиридесетгодишната печатна машина Heidelberg продължа­ва да бълва „златни етикети“. Стара­та тигелна преса все още е перфект­на, макар и малко шумна. Паралелно с преместването в новата сграда за­почва и промяна в оформлението на винените етикети, налагаща поръч­ването на топъл печат с фолио из­вън печатницата. Честото ползва­не на услугата се оказва неудобно за производството, затова Пужол ин­вестират в собствена преса за то­пъл печат. Пресата е само една от придобивките, които двамата братя правят с цел адаптиране на семейния бизнес към изискванията на съвре­менния пазар. Заради добрата репу­тация на производителя и високото качество на оборудването бащина­та Heidelberg е заменена с Heidelberg SORZ — формат 70х102 см с две пе­чатни секции. Увеличаването на рабо­тата налага закупуването на втора печатна машина, преработена като преса за топъл печат с фолио. „Наши­те преси работят практически без спиране, тъй като дизайнът на вине­ните етикети става все по-сложен и по-сложен“ — споделя Жан-Люк.

Съвременните тенденции в производството са в посока по-малки тиражи – по-голяма производителност

Днес изискванията към качеството на печата и размера на тиражите са много различни в сравнение с минало­то. „Ако допреди десет години клиен­тите поръчваха наведнъж 50 хиляди етикета и ги съхраняваха при себе си на склад — споделя Жан-Люк, — а ди­зайнът на етикетите не се проме­няше с години с изключение датата на реколтата, тези времена остана­ха в далечното минало и немалка роля за това изигра повишената стой­ност на съхраняване на продукцията. Сега клиентите поръчват етикети­те според необходимостта и в ти­ражи от хиляда до петнайсет хиляди екземпляра.“ „В повечето случаи ети­кетите се поръчват еднократно в момента, когато виното се разлива в бутилките. Това означава, че ни е га­рантиран бърз оборот — добавя Сте фан. — С растящия брой пренастрой­ки и подготовки при огромното ко­личество малки тиражи може да се справи само съвременна печатна ма­шина с възможност за двустранен пе­чат при едно преминаване на листа през машината и с автоматично ми­ене.“ Самият Стефан е и един от ини­циаторите за въвеждането на заси­лен контрол върху производствения процес и качеството на продукцията в печатница Pujol. От 2006 година пе­чатницата има нова четирицветна печатна машина Speedmaster SM 52 с лакираща секция, благодарение на ко­ято количеството продукция, произ­веждана за единица време, е удвоено.

Работата в печатница Pujol е ор­ганизирана на принципа на взаимоза­меняемостта. Двама от печатари­те обслужват Speedmaster SM 52 и SORZ. Машините обработват хар­тия с плътност 80–350 г/м2. Поръчки­те за печат на по-тънки материали, външни опаковки и термосвиваеми етикети на печатницата се изпълня­ват от партньори. „Всеки от нас се занимава само с това, в което е специ­ализиран — обяснява Жан-Люк. — Всеки ден компанията изпълнява от порядъ­ка на десет поръчки на етикети за ли­цевата и задната страна на бутилка­та на различни езици и с различен ди­зайн. За целта използваме мастила по Pantone скалата, тъй като система­та за измиване на мастилените вал­ци е идеална за нея. При това време­то за пренастройване от тираж на тираж на Speedmaster SM 52 е само 20 минути“ — добавя той. Сред по-ско­рошните придобивки на печатница­та е CtP-устройството Suprasetter A 52. С изключение на пресите за топъл печат цялото оборудване е обедине­но от системата Prinect. По този на­чин в Pujol се справят със стандарт­ните задачи за един-два, до три дена. „Поръчката, която е стартирана су­тринта, може да бъде готова още същия ден, а на следващия — закарана на клиента. Единствено за топлия пе­чат с фолио е необходимо повече вре­ме“ — пояснява Жан-Люк. Братята са много доволни от лаковата секция на Speedmaster SM 52, която се използ­ва предимно за печат на етикети за експортни вина. „Ако вината са пред­назначени за САЩ или Азия, при транс­портирането бутилките ще се допи­рат една в друга в продължение на седмици и лакът ще предпази етике­тите от надраскване“ — казва Жан-Люк. Разбира се, лаковата секция има и друго приложение — расте броят на клиентите, предпочитащи етикети с лаково покритие. Сред тях е госпо­жа Лоран Дюфо — мениджър комуни­кации на Chateau Cantemerle, крупен търговец на вина от категорията Grand Cru от Медок, печатаща в Pujol основната част от маркетинговите и рекламните материали на компани­ята. Госпожа Дюфо споделя, че ползва услугите на печатницата в Боске от 2003 година, защото „за разлика от повечето печатници, които са твър­де активни на старта, но с времето качеството на продукцията и услуги­те им се влошава, Pujol винаги рабо­ти според най-високите стандарти, демонстрирайки внимателно отно­шение към клентите и изграждайки с тях здрави делови отношения.“

Стил на работа и взаимоотно­шения на сътрудничество с кли­ентите

В основата на корпоративната фило­софия на печатница Pujol са принци­пите на двама души, имащи за цел да доставят на потребителя безупреч­но изпълнена и привлекателна печат­на продукция. Ако например в процеса на работа стане очевидно, че разме­рите или цветът на изображението не се възпроизвеждат точно въпре­ки многочислените опити, работни­ците на Pujol спират печата и заед­но с клиента подбират алтернативни варианти на цветовете и разположе­нието. Болшинството от клиентите следват съветите на печатарите и в крайна сметка са напълно удовлет­ворени от резултатите дори ако ра­ботата е отнела ден-два повече от предвиденото време. Оказва се, че до­бавената стойност и пълният сервиз са много по-важни за клиентите, от­колкото неоправдано ниските цени, особено в случаите на изразходване на непредвидени средства от компа­ниите за разширен спектър от услуги.

За дизайна на етикетите и друга­та продукция на печатницата се гри­жат художници-графици и специалист по маркетинга. „Художниците позна­ват своята работа, но много от кли­ентите идват със собствени идеи или даже с готови макети“ — споде­ля Жан-Люк. Той самият, а и повечето хора, занимаващи се с експорт на вина от Бордо за САЩ и Япония, смятат, че етикетите трябва да демонстрират привързаност към традициите с по­мощта на емблемата на виноделеца — „старинната“ гравюра и шрифт. „Мно­го е важно купувачът веднага да види, че това вино е от богатия на тради­ции френски регион на Бордо“ — обяс­нява Жан-Люк. И добавя: „Жизненоваж­но е да се чува мнението на клиенти­те, да се подбират най-оптималните за тях решения и да се градят добри партньорски взаимоотношения.“

Каква е рецептата за успех на Pujol? Конкуренцията в Бордо е голя­ма, но макар и сравнително малка, пе­чатницата на братя Пужол е отворе­на за всички. А клиентите знаят, че винаги могат да се обърнат за съ­вет по отношение на дизайна, произ­водството и цените на продуктите. Разбира се, не по-маловажни са екип­ният дух на работа в печатницата и най-вече добрите делови и партньор­ски взаимоотношения.

Оптимизъм въпреки кризата

За 18-те години, в които работят за­едно, братята Пужол са изградили прекрасни взаимоотношения на раз­бирателство и взаимно допълване. Не­зависимо от личния си живот и спорт­ните си пристрастия двамата са отдадени на работата си в печатни­цата. Въпреки спада в продажбите на вино при винопроизводителите и тър­говците братята са оптимисти и смя­тат, че това не трябва да влияе върху стабилността на предприятието.

Клиенти на печатницата са по­вече от 200 компании, но Стефан постоянно търси нови. Прави го не само заради кризата. Според него неголяма печатница като тяхната трябва да търси клиенти не само в своя регион, но и в Париж и дори в Южна Франция. За целта и уеб сай­тът на Pujol е обновен, а резулта­тите не закъсняват. Днес печатни­цата изпълнява поръчки за нови кли­енти от Париж, Централна и Южна Франция. Стефан твърди, че „в криза­та има и хубави неща — тя постави пред всички необходимостта от про­мяна и направи възможна появата на много нови клиенти при нас.“

Умелото ръководене на печатни­цата, оптимизмът, а може би и всич­ко останало превръщат семейния бизнес на Pujol в прекрасен пример за успешно развитие през годините.

Превод от руски език:
инж. Стефан Славчев
По материали от Heidelberg News

 
22.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар