Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бум на собствените етикети по време на кризаСобствените етикети на търговските вериги започват да печелят битката с частните марки. Това се дължи не само на по-изгодните цени на атрактивно опакованите продукти, но и на техните качества, сравними с качествата на известните марки. Днес търговските вериги търсят все по-тясно сътрудничество с опаковчици и производители. Това е в сила и за веригите в България. За техния просперитет има още един неизползван инструмент – специализираната медия ProPACK.

Според проучване на Mintel USA дългосрочната тенденция, отбелязана от началото на 90–те години, е към увеличава­не дела на собствените етикети в търговията на дреб­но с хранителни продукти. Актуализираната прогноза на компанията показва, че започналата през 2008 г. рецесия е ускорила тази тенденция, като ръстът на продажбите на собствените етикети на търговските вериги е дос­тигнал 9,3% в сравнение с ръста от 4,5% на продажбите на другите маркови продукти. Прогнозира се, че този рас­теж ще продължи и през цялата 2009 г. при ръст на собст­вените етикети 8,1% срещу 2,6% ръст на продажбите на другите марки. Рекордът принадлежи на собствения етикет на Safeway — фамилията O Organics, която веригата продава на други търговци на дребно.

Ръстът на собствените етикети явно се дължи на осо­беностите на икономиката на пазара — разходите на воде­щите компании за налагане на своите марки и завоюване­то на потребителската лоялност към тях възлизат сред­но на една четвърт от вложените в продукта инвестиции. От друга страна, онези компании, които опаковат по конт­ракт собствени етикети за веригите, нямат такива разхо­ди. Така продуктите със собствени етикети могат да дос­тигнат пазара при значително по–малко разходи в сравне­ние с марките на националните компании производители.

От историческа гледна точка собствените етикети означават стойност за потребителите, докато прите­жателите на марки се стремят към овладяване на основ­ните подбуди за извършване на покупките. Но днес, осо­бено когато се навлезе в полето на основните стоки за потребление, веригите вече не използват само стойност­та, за да дефинират собствените етикети — те предла­гат висококачествени продукти точно както притежа­телите на национално известни марки.

Тези тенденции показват нарастване на благоприятни­те възможности за опаковачите. Днес опаковането ста­ва по–значимо от когато и да било за собствените ети­кети. Вече се приема, че опаковката е лицето на марката на продукта при работата на пазарите. Малка част от веригите правят разходи по презентиране на собствени­те марки, тъй като продуктите им имат „привилегията“ да бъдат поставени на добри позиции по рафтовете. При това ключът към успеха се крие в начина, по който опаков­ката предава посланието. На опаковката отдавна се раз­чита като на първия атрибут на продукта, с който купу­вача се сблъсква и който прави марката по–атрактивна и по–популярна сред потребителите. Счита се, че първоп­ричината делът на единичните продажби на продукти със собствени етикети да нарасне от 16 на днешните 22% е конкурентното и привлекателно опаковане, което се от­нася не само до опаковъчния дизайн, но и до всичко, свър­зано с опаковката, включително нейната функционалност.

Вицепрезидентът на групата SUPERVALU Inc. Mike Witynski твърди, че въпреки (или поради) кризата, днес собствените етикети се радват на огромен успех. На предстоящото изложение PACK EXPO в Лас Вегас той ще отправи предизвикателството към доставчиците на опа­ковки, опаковачите по контракт и опаковъчните дизайне­ри да осигурят иновативни технологии и концепции за сектора на собствените етикети, за да увеличат съвместно неговия и без това забележителен растеж. В своята пре­зентация Witynski ще представи четирите ключови сфери на благоприятни възможности за обединяване усилията на сектора на собствените марки и опаковъчните снабди­телски вериги. Тези сфери са:

  • опаковане за ефективна търговия на дребно;
  • опаковане за ефективна комуникация;
  • опаковане за позициониране на марките;
  • диференциация и внедряване на устойчиво развитие.

По време на този важен форум обсъждането ще бъде фокусирано върху необходимостта от по–широко страте­гическо сътрудничество между производителите и дос­тавчиците на продукти със собствени етикети за взе­мане на съвместни решения за осигуряването на стой­ност за търговците на дребно посредством икономии на труд и прилагане на подхода „С едно докосване“ (One Touch approach). Тези по–здрави взаимоотношения ще трябва да доведат до опаковане, което да помогне за форсирането на марковия имидж на търговците на дребно върху рафто­вете в магазините и да увеличи опитността на потреби­телите при пазаруването.

По време на представянето ще се осветлят начини­те, по които съвременните собствени етикети могат да се фокусират върху стратегическия дизайн, за да излъч­ват марковата идентичност, да комуникират по ефекти­вен начин предоставянето на стойност и да станат кон­курентоспособни на схващанията за качество на извест­ните марки. Ще се изследва и интересът, който имат собствените етикети за реализирането на възможност­ите за устойчиво развитие, особено когато те могат да бъдат обвързани с иновативните процеси и с инициативи­те от вида „първи на пазара“.

Разбирайки голямото значение на опаковките за раз­граничаването и привличането на вниманието в магазин­ните пространства, както и с намерението да се конкури­ра с основаните на вкусови качества сладоледи на извест­ните частни марки Ben & Jerry‘s и Häagen–Dazs, веригата Tesco е възложила на лондонската фирма R Design редизай­на на опаковката на собствената марка висококачествен сладолед. Опаковката на Tesco е еднолитрова пластмасо­ва цилиндрична кутия за разлика от опаковките на пове­чето конкуренти, които използват цилиндрични картоне­ни кутии. Дизайнерската фирма е работила и преди това с веригата за опаковките на собствените етикети на Selfridges и Speedo.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар