Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Greenway – в унисон с природатаЗа еко- и биопродукти във всякакъв вид и форма днес се говори все по-често. Несъмнено темите, свър­зани с тези две думички, са много, разнообразни и с различно значение. Важното е, че ние като потребите­ли започнахме да разбираме тяхното значение и да ги „търсим“ навсякъ­де около нас — по рафтовете в ма­газините, в автомобилните катало­зи, при избора на хартия, мастила и къде ли още не. Все повече осъзнава­ме тяхната важност и се опитваме да обвързваме по всякакъв начин сво­ето ежедневие с тях. Защото в край­на сметка това, което е добро за природата, е добро и за нас самите.

Тръгнахме от презумпцията, че тези две думи са наистина актуални и често използвани. Но дали това наис­тина е така. За да разберем, нека запо­чнем нашето пътешествие по зеления път (от англ. green way).

Кой е по и най

Първата ни спирка е www.wordcount.org, където вписвайки английските думи eco и bio, ще разберем тяхна­та популярност сред англоговорящи­те. Тук разбирам, че началната точ­ка за статия е била правилна — сред 86 880 най-популярни английски думи на 19 768 позиция се нарежда дума­та eco — явно наистина се „чува“ дос­та често. Малко по-назад откриваме bio — думата заема 33 124 място — отново нелоша позиция.

По-интересно е обаче да разбе­рем какво се случва у нас с използва­нето на тези думи. За целта се обър­нахме към Google Trends — инстру­мент, използван всекидневно от хиляди хора по света и дело на компа­ния, която обича да инвестира в „зе­лени технологии“. Всъщност инстру­ментът се прилага за други цели, но ще ни свърши работа, тъй като чрез него ще разберем колко често се из­ползват споменатите думи в търсе­не, осъществявано през Google.

И така, след няколко клика с мишка­та имаме нужните резултати (фиг. 1).

От споменатата графика ясно се вижда, че у нас и на български търсе­нето, включващо думата „еко“, започ­ва много по-рано — търсим екопро­дукти от 2006 г. На биопродуктите започваме да обръщаме внимание доста по-късно — от 2008 г. За да подсиля твърдението, ще добавя, че според The Global Language Monitor (www.languagemonitor.com) водещата фраза за последното десетилетие (2000—2009) е „промени в климата“ (climate change), допълвайки че „зеле­ните“ думи във всичките им проявле­ния са доминирали през периода от 2000 г. до изминалата 2009 г.

Съвременни тенденции на бъл­гарския пазар

В България вече се появиха първи­те опаковки и торби за смет, за ко­ито можем да кажем, че отговарят на стандарта за биоразградимост ISO14855. Вносител за изходния ма­териал на опаковките е дружество­то Greenway. Новата технология е немски патент, а самият матери­ал — биоразградима смола от скорбя­ла BSR (biodegradable starch resin) — е създаден по патентована шведска технология. Торби за смет и пазар­ски пликове от новия материал вече се предлагат в някои от големите вериги супермаркети в страната като Пикадили и Фантастико (от януари 2011 г.), както и във вериги­те за канцеларски материали Офис Експрес, Офис 1 и Ронос. В Пикадили опаковките и торбите ще се пред­лагат дори под собствената марка на съответната верига. Продукти­те на Greenway се предлагат в след­ните биомагазини: Био България, Ба­лев Био, Зелен, My Оrganic Market и др. Дружеството Greenway е създадено с идеята да популяризира и насърча­ва дейности за опазване на околна­та среда. Една от основните му цели е да поощрява най-оптималното из­ползване на ресурсите, тъй като те са ограничени — пряк и много важен елемент в процеса на съхраняване на природата.

За големите перспективи на но­вия, напълно биоразградим матери­ал говори и фактът, че част от голе­мите общини в страната обмислят да въведат закони за използването на биоразградими пликове от дистри­буторите и веригите магазини, опе­риращи на тяхна територия. Най-на­пред в това отношение е община Кюстендил. Местният общински съ­вет приема подобна наредба, която влиза в сила от началото на следва­щата година.

Биоразградимите материали на Greenway са уникални поради няколко причини:

1. Съдържат предимно скорбяла, ко­ято като природен полимер е не­трайна, но благодарение на па­тентованата технология този проблем е разрешен повече от ус­пешно. Това е бил основният проблем с нея допреди няколко години, когато изследователите са успя­вали да достигнат съдържание на скорбяла в опаковъчните матери­али едва в порядъка на 6 до 10%. Новият материал на Greenway съ­държа скорбяла със специална по­добрена формула, която позволява този процент да се увеличи зна­чително. Технологията е патен­тована през 2003 г. и одобрена за комерсиално производство през 2006 г. В следващите две години производителите предприемат тестове, които доказват ней­ното качество и надеждност. В структурата на BSR е залегнало и определено количество полиети­лен. Неговите стойности са пре­небрежимо малки и не влияят на степента на биоразградимост.

2. Един от големите плюсове на BSR е, че полимерните вериги от скор­бяла и полиетиелен се накъсват на частици с много малка молекул­на маса още при производството си. Тези вериги са многократно по-малки от веригите на петрол­ните въглеводороди, които из­граждат оксо- и фоторазгради­мите пластмаси. По този начин бактериите и гъбите, които по­лепват по чувалите след попада­нето им на сметището (компо­ста) са максимално улеснени при консумацията на скорбялата. Рав­номерното разпределение на PE и скорбялата е в основата на елас­тичността и здравината на BSR.

3. От друга страна, в структура­та на биоразградимата смола на Greenway са добавени състав­ки, които гарантират процеса на разграждане под въздействи­ето на светлина и кислород. Но­вият материал започва да се раз­гражда в момента, в който се осъществи контакт с почвата и съответно по него полепнат ор­ганизмите, които се хранят със скорбяла. Тук е важно да се от­бележи, че едва след този етап на първоначално нарушаване на структурата се активират про­цесите на оксо- и фоторазгражда­не. Ако торбите се пазят на чис­то, сухо и тъмно място, тяхната трайност е практически неогра­ничена.

При намокряне, вместо да се раз­гради, торбата, направена от BSR, става още по-здрава и еластична бла­годарение на обратната абсорбция на водата, която е 0,5% от общия обем. Благодарение на този процес нейните физически характеристи­ки като издръжливост на опън мо­гат дори да превишат тези на тор­бите, базирани на петролните поли­мери — биофилмът може да придобие характеристиките на стреч филми­те, което го прави използваем при стреч опаковането. Ако не е силно замърсен, материалът може да се регранулира и рециклира. В случай на висока замърсеност материалът е подходящ за компостиране или инсе­нериране.

Новият продукт е изключител­но подходящ за българските ус­ловия

Използвана в родни условия, техно­логията BSR може да демонстрира истинския си екологичен потенци­ал, особено що се отнася до битови отпадъци, изхвърлените на нерегла­ментирани места — паркове, гра­динки, сред природата. Единствено­то, което е необходимо за пликовете от BSR, е те да имат контакт с ми­кроорганизмите, населяващи почва­та. Изследванията на Greenway по­казват, че при температура от 4 до 10°С в градски условия необходимият период за пълно разграждане на един чувал за смет е 122 дена.

Основните предимства на новия материал са:

  • Цената. Оскъпяването е средно с около 10% в сравнение с торбите и опаковките от петролни проду­кти, което е много по-малко от това на алтернативните биораз­градими пластмаси, предлагани на българския пазар.
  • BSR материалът не съдържа ток­сични или канцерогенни състав­ки, което го прави удобен и за опаковане на свежи храни. Специ­алистите на Greenway разработ­ват нови формули на BSR, които да позволят съчетаването на скорбялата с полипропилен и по­листирен. По този начин ще се получат напълно биоразградими твърди опаковъчни материали, подходящи за трайно опаковане на храни, производство на аксесо­ари за кетъринг и др.
  • Новият материал не изисква до­пълнителни производствени ин­вестиции. Единственото, което трябва да се направи, са настрой­ки на машините. Това може да стане посредством консултация със специалист на Greenway.
  • Филмът от BSR се екструдира при температура от 185°С, ко­ято е по-ниска от температу­рата, използвана при стандарт­ните петролни фолиа. По този начин производителят спестява средства за електроенергия. Тем­пературите са по-ниски и при про­цесите на печат, разкрояване и лепене.

Както всяка нова технология, така и BSR има и своите недоста­тъци, над които специалистите работят в момента. Един от тях е, че при разграждане BSR опаковките от­делят в атмосферата въглероден ди­оксид. Отделеното количество обаче е пренебрежимо малко на фона на ос­таналите замърсители. Друг проблем е, че дебелината на материала е поне 20 микрона, тъй като скорбялата не може да бъде безкрайно изтънявана. Скорбялата не позволява и постига­нето на висока прозрачност, което я прави по-малко удобна за опаковки с „прозорец“ към продукта. Една от технологичните специфики на мате­риала е, че след екструзия той тряб­ва да се остави да престои за период от 24 до 48 часа, тъй като първона­чално е много крехък и мек. Тази про­цедура изисква и съответната логис­тична подготовка на производителя. Подобна подготовка може да бъде предоставена от Greenway за всички български фирми, които искат да про­извеждат този 100% екологичен про­дукт. И не на последно място, BSR филмът не бива да бъде смесван с ос­таналите петрол-базирани пластма­си при рециклиране. Проблемът може да бъде решен с въвеждането на нов знак, който да прави материала раз­познаваем на поточните линии в бъл­гарските рециклиращи предприятия.

 
19.10.2011.
Автор: Георги Георгиев
0 Коментари
Таг :

Екология, Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар