Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Екологичното опаковане – изгодно за бизнеса и полезно за обществотоВремето на обсъжданията и дебатите премина. Науката постигна съгласие за глобалните промени в климата. Остава въпросът – какво може да се направи? Много компании са наясно, че намаляването на отпадъците от опаковки и тяхното оползотворяване са между основните проблеми за решаване. Най-предприемчивите от тях ги вграждат в стратегиите си за устойчиво развитие и вече печелят конкурентно предимство, потребителска лоялност и обществено признание.

Въведената от Wal-Mart точкова сис­тема за оценяване на приноса на дос­тавчиците към устойчивото разви­тие доведе до сериозен резултат — производителите на потребителски стоки приеха екологичното опакова­не като източник на възможности за диференциране и придобиване на конкурентни предимства. В усилията да постигнат своите цели за устойчиво развитие, те могат да увеличат също така ефективността, икономиите на разходи и печалбите си. Това е пости­жимо чрез оптимизиране на няколко области от опаковъчните снабдител­ски вериги.

Опаковъчният дизайн играе кри­тична роля за изпълняването на тези цели. Освен че намалява отпадъци­те, оптималната опаковка намалява и разходите за складиране, дистрибу­ция и транспорт. Това води и до нама­ляване на използваната енергия и от­деляните емисии на парникови газове и СО2. Редуцирането на тези емисии подобрява конкурентното позициони­ране в сравнение с другите доставчи­ци. Затова успоредно с разглеждане­то на мащабната картина на снабди­телската верига, компаниите трябва да се вгледат в собствената си поли­тика с оглед на опаковъчния дизайн.

Оптимизирането на опаковъчни­те материали се постига по различ­ни начини. Например, опаковките от плосък картон с висок процент на це­лулозни влакна могат успешно да се заменят с микровълнообразен картон (микровелпапе) с намалено съдържа­ние на влакна. Микровелпапето оси­гурява увеличена якост на конструк­цията при сравними с плоския кар­тон повърхностни качества за нана­сяне на качествен печат и постига­не на привлекателен вид в местата за продажби.
Използването на груповата и/или транспортната опаковка в мага­зинните мрежи помага да се избегне първичната потребителска опаковка, като предлага чудесни възможности за привлекателен дизайн и оформяне като дисплей за показване на стока­та. Освен това се увеличава функционалността и бързината в зареждане­то на магазинните пространства, като се намаляват отпадъците, от­деляни от търговските и складовите помещения.

Алтернативните опаковки могат да решат различни проблеми във връз­ка с устойчивото опаковане. Те мо­гат да заменят нерециклируеми или еднократни опаковки с рециклируеми и многооборотни. Например, поняко­га е изгодно да се въвеждат много­оборотни пластмасови транспорт­ни каси като по-устойчива алтерна­тива на еднократните от вълнооб­разен картон. Има и решения за замя­на на велпапето с восъчно покритие за лесно развалящи се продукти, ко­ето не се рециклира, с други бариер­ни рециклируеми материали — вече съ­ществуват такива патенти.

Увеличаване на производителнос­тта. Механизирането и автоматизи­рането на опаковъчните процеси не само намаляват използването на ръ­чен труд, но често намаляват и от­падъците от опаковъчни материа­ли. Примери за такива устойчиви про­цеси са автоматизираното сгъване и залепване на картонени опаковки и механизираното обвиване с разтегли­во фолио при формиране на товарни единици.

Манипулирането на материали­те в опаковъчните снабдителски ве­риги е от възлово значение за ефек­тивността и сигурността на опера­циите. Неговото оптимизиране зави­си от безброй фактори и е уникално за всяка компания и предприятие. Напри­мер, използването на кар със захваща­щи челюсти може да увреди касите от вълнообразен картон, но пробле­мът е решим с иновативно подобря­ване и уякчаване на конструкцията на касите. Обвързването на палетните единици с чембер може да се замени с обвиване с разтегливо фолио, но за някои компании това решение може да не е подходящо или скъпо — тогава трябва да се изследват възможностите за оптимизиране на съществува­щите укрепващи и палетизиращи опе­рации. Най-доброто решение може да се намери само чрез изследване на де­сетки възможни варианти и тяхното въздействие върху ефективното ма­нипулиране на материалите.

Складирането също подлежи на оп­тимизиране, например, чрез създава­не на опаковки, които издържат на условията в складовата среда и чии­то размери осигуряват ефективно използване на складовите простран­ства. Влагата, продължителността на престоя в склада и натоварването при стифиране по височина могат да нарушат целостта на опаковката с течение на времето.
Нейните характеристики предо­пределят степента, до която тези фактори на складовата среда ще  се отразят. Правилното решение за една компания може да е намаляване­то на височината на стифиране, но за друга уякчаването на опаковките може да е по-ефективно и да доведе дори до по-голяма височина на верти­калното подреждане.

Транспортирането е основен мо­мент в подобряването на устойчи­востта. По-леките и подходящо ораз­мерени опаковки помагат за намаля­ване на броя на превозите и на съот­ветния разход на горива, както и на емисиите на парникови газове.

Подреждането на опаковките вър­ху палетите и формирането на то­варните единици също има голямо зна­чение за оползотворяването на прос­транствата и товароносимостта на транспортните средства. Така опти­мизирането на дистрибуцията чрез екологично целесъобразно опаковане може да осигури голямо предимство на компаниите в тяхното устойчиво развитие.

Smurfit Kappa Recycling UK е оцени­ла като основен проблем отпадъците от потребителски и търговски опа­ковки и необходимостта от тяхното намаляване. Компанията е инвестира­ла в технологии и съоръжения, които са позволили създаването на „затво­рен кръг“ в опаковъчното производ­ство — събиране на отпадъчни хар­тии и картон от цяла Англия и доста­вянето им в преработвателния завод. В завода за преработка отпадъците се рециклират и от тях се произвеждат хартия и картон за нуждите на опаковъчната индустрия. За да по­стигне затварянето на кръга, компа­нията работи в тясно сътрудничест­во с големи, средни и малки предприя­тия, организации за управление на от­падъците и местните власти. За тях оползотворяването на отпадъците от опаковки е не само взаимно изгод­на дейност, но и съществен принос към опазването на околната среда. По този начин е изградена действена ин­фраструктура за събиране на отпадъ­ци от екологични преработваеми опа­ковки, позволяваща на всички участни­ци да се включват в практиката за устойчиво развитие на опаковането.

Тъй като потребителите вече це­нят екологичните дейности, за бизне­са е добре да демонстрира своята ан­гажираност към опазването и възста­новяването на околната среда. Така, съобразявайки се с очакванията на по­требителите, той може да изгради облик на отговорна организация.
Затова компаниите трябва да по­казват пред обществото какво пра­вят и защо то е полезно, като разяс­няват как потребителите стават участници в устойчивото развитие, ползвайки техните продукти и услуги или правейки еко-бизнес заедно с тях. Така се разширява обхватът на фирмената марка и лоялността към нея. При поемането на курс към по-еколо­гичен бизнес могат да се използват различни опции за позициониране на „зелената“ марка.

Шведската компания за хартии, картони и опаковки Billerud AB се раз­личава от конкурентите с успешна­та си стратегия за производство на висококачествен вълнообразен кар­тон, предназначен за пазарите с на­растващо търсене на този вид опа­ковъчен материал. Целевите пазари са за опаковане на пресни хранителни продукти (особено плодове и зеленчу­ци), транспортни опаковки за тежки товари и опаковане за промоционал­ни цели. Концепцията на компанията е развита по дължината на тези специ­фични стойностни вериги с предлага­не на цялостни решения и фокусиране върху създаването на добавена стой­ност. Успоредно с това, компанията увеличава дела на собствените енер гоизточници от 30 на 60% и се концен­трира върху ефективното използва­не на енергията Така тя постига ста­билност в цените, развива устойчиво производство и допринася за опазва­не на околната среда. Чрез позициони­ране в добре дефинирана опаковъчна снабдителска верига, компанията из­ползва възобновяеми ресурси, участ­вайки по този начин в неутралния ци­къл на СО2, гарантира защитата на продуктите от увреждания и нама­лява отпадъците посредством рециклиране на употребените опаковки за следващо собствено производство на хартии и картони и/или за генери­ране на собствена енергия. В същото време компанията инвестира в инова­ции не само на технологичните проце­си и продуктите, но и на управление­то на персонала, на административ­ните процедури и на услугите — кон­султантски, за клиентите и за всич­ки участници във веригата опаковане. Компанията е изявен пример за устой­чиво развитие в областта на екологичното опаковане и много добре пе­чели от това.

 
05.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар