Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съвременно опаковане и дизайн за козметикатаДнес много козметични компании разработват и усъвършенстват потребителски ориентирани продукти, успоредно с осъвременяването на техния опаковъчен дизайн. Главните цели са увеличаване на удобството при използването на опакованите продукти и намаляване на негативното въздействие на опаковките върху околната среда.

За европейските производители на козметични опаковки, страните от централна и източна Европа се явя­ват изключително благоприятен па­зар за осигуряване на висок ръст на продажбите. В основните европейски пазари, като Германия, Франция, Ита­лия и Обединеното Кралство, най-голям ръст бележат основните ниши в парфюмерията и козметиката — при­родните и органичните продукти, които се радват на 20% годишен рас­теж. За тях се използват най-новите постижения в опаковъчните матери­али — свръхпрозрачните полимери и най-новите печатни мастила за мно­гофункционалните опаковки. Най-сил­ните двигатели на иновациите са добре познати — продуктовото ди­ференциране, ефективността на про­изводството и икономията на материали. При сектори от козметиката, като грижите за кожата, особено си­лен двигател е доверието в качество­то, което също се отразява и на опа­коването на продуктите.

Интересно развитие се забеляз­ва при опаковането на малки мостре­ни дози, свързано с ръста в търсене­то на продукти, подходящи за носене при увеличаващите се пътувания (т. нар. „номадство“). Заедно с това рас­те търсенето и на опаковки, удобни за ползване с една ръка по време на пътуванията. Направени добре, тези опаковки са особено подходящи за ус­пешното привличане на нови потре­бители на маркова козметика, защо­то отразяват по един перфектен начин качествата на търговската опаковка с нормални размери. Голямо­то търсене на дозиращи и разпръск­ващи устройства води до разработ­ването на елегантни блестящи опа­ковки с помпички при гарантиране на минимални загуби от продукта.

Иновациите в материалите (на­пример PLA) и в продуктите водят до възникването на нови възможности за развитие на опаковането за козме­тиката. Например, новите формули за продукти с по-малко консерванти или на обогатените с кислород налагат разработването на опаковки с нови защитни свойства. Различните гру­пи потребители имат свои специфич­ни изисквания към опаковките. Напри­мер, за момчетата и младите мъже е важен факторът „забавление“, за зре­лите мъже — студеният и строг ди­зайн, докато за възрастните мъже е нужно опаковките да се отварят и затварят лесно, да са удобни за ма­нипулиране и сигурни при захващане. Застаряването на населението в Ев­ропа прави от опаковъчния дизайн за възрастни хора особено продуктивно поле за действие.

Необходимостта от устойчи­вост е друг важен стимул за инова­циите, особено в т. нар. „зелена“ коз­метика. Търсенето на благоприят­ни за околната среда опаковки важи и за козметичния бранш, особено от­както младите хора се интересуват много повече от екология, отколкото по-възрастните поколения. Така еко­логичното мислене вече се вгражда в опаковането на козметичните про­дукти, главно в опаковъчния дизайн за този бранш.

Всичко това води до оптимизира­не на теглото и размерите на опа­ковките, както и до търсене на еколо­гично целесъобразни материали, като се взима предвид формулата на 3-те R — „reduce, reuse, recycle“ (намалява­не, повторна употреба, рециклиране). Производителите вече оценяват раз­ходите, свързани с придвижването на опакованата козметика през снабди­телските вериги, което се отразява и при проектирането на опаковките. Така се стига до интегрирани реше­ния за ефективен и икономичен ди­зайн, който е по-устойчив в сравне­ние с традиционните опаковъчни ре­шения в козметиката.

Глобалната криза поставя козме­тичния бранш в деликатно положе­ние, като същевременно поставя и въпроса за ясното представяне пред потребителите на ползите от пред­лаганите продукти. Тук опаковките отново заемат важно място в запаз­ването на пазарните дялове в тези трудни времена.

Базираната в Хамбург германска група Beiersdorf AG е глобален „играч“ в разработването, производството и маркетинга на продукти за козме­тиката и персоналните грижи за тя­лото и здравето. Успехите си група­та гради на 125 годишния си опит в изследователската и развойната дей­ности, силното присъствие на меж­дународните пазари и усилията за из­пълняване на потребителските из­исквания по най-добрия начин. Между световно известните марки на група­та са Nivea, Eucerin, Futuro, Florena, Ju­vena, Atrix и др.

Въз основа на факта, че над 70% от решенията за покупки се вземат в местата за продажби като опаков­ката играе ключова роля при взема­нето на тези решения, е от изключи­телна важност тя да изпълнява функ­циите на ориентир и информатор на потребителите. Опаковката трябва да отразява желанията на купувачи­те — така продуктовото опаковане става средство за комуникация меж­ду компанията — производител и по­требителя. Чрез редовно тестване на нуждите на потребителите, те биват въвлечени директно в процеса на проектирането на системата про­дукт — опаковка, като крайната цел е техните идеи, мнения и желания да бъ­дат вградени в опаковката. Групата е силно заинтересувана от разработва­нето на иновативни идеи в продукто­вото опаковане като част от цялост­ния маркетингов процес. Тук особено силно се набляга върху постигането на максимално възможното удобство за потребителя. Пример за това е но­вата линия опаковки Nivea Beauté, разработена с цел осигуряване на колко­то е възможно по-опростено ползване и прилагане на козметичните проду­кти. При новите опаковки се вземат предвид всички важни фактори за цел­та — форма, цвят, материал, повърх­ностни качества и др.

Важна задача в дейността на гру­пата е вграждане на устойчивото развитие още на етап дизайн. Така при всяко иновиране се оценява по­тенциалното въздействие на продук­та и неговата опаковка върху околната среда и сигурността на потре­бителите. Това е първостепенен приоритет за ръководството и още от 1992 г. започва изпълняването му с въвеждането на първите за Германия опаковки за повторно пълнене с душ-продукти. Сега се полагат усилия за въвеждане на биоразграждащи се ма­териали при иновирането на опаков­ките, а използваните понастоящем пластмасови опаковки са с 10% реге­нерирана пластмаса. С това се цели намаляване на отпадъците от упо­требени опаковки, замърсяващи окол­ната среда.

Растящият интерес към естест­вените и органичните козметични продукти дава възможност на малката австралийската компания Aus­tralian Scent да предлага своите висо­кокачествени продукти за грижи за кожата в предварително изработе­ни опаковки от поддържани за целта складови наличности. Компанията е добър пример за това, как внимател­ното творческо използване на готови опаковки може да даде на продуктова­та линия вида и усещането за индиви­дуално разработена потребителска опаковка за конкретния продукт.

При разработките на опаковки и снабдяването се използват различни доставчици, като често се комбини­рат буркани от една фирма с капачки от друга. Повечето буркани са стък­лени и чрез внимателно разработване на цялостната опаковка се постига устойчиво усещане за продукта в нея, като всички продукти от линията си пасват много добре. Това се постига чрез комбиниране на буркани и бутил­ки от „замразено“, прозрачно или кафя­во стъкло, които разграничават раз­личните продукти от линията. Еле­ментът който обединява всички тях, е дизайнът на капачката.

Компанията е ориентирана към ефективното опаковане и устойчиви­те опаковъчни решения, което й поз­волява винаги, когато се наложи, да се откаже от малките количества пластмасови опаковки, които използ­ва. Тя стимулира потребителите да връщат на компанията стъклените опаковки за повторно пълнене след стерилизирането им.

Компанията за опаковки ТРС е обо­гатила производствената си номен­клатура с опаковки за козметиката от екологично целесъобразния биораз­граждащ се материал PLA. Това е на­правено след коопериране с научни ин­ститути за полимери, при което са разработени търговски приложимите опаковки от полилактозна киселина, извлечена от богати на нишесте зър­нени продукти, предимно царевица. Патентованият производствен про­цес включващ ферментация, сепара­ция и полимеризация за получаването на изходния материал за опаковките, почти не се отличава по качествата си от традиционните пластмаси, ба­зирани на петрола.

Потребителите на козметични продукти изпитват удовлетворение когато знаят, че опаковките на използваната от тях козметика се раз­граждат и не натоварват с отпадъци околната среда.

Строгите изисквания за информи­ращи текстове върху опаковките за козметиката са поредното предиз­викателство за производителите от бранша, особено за онези, които пред­лагат козметични продукти в мал­ки опаковки. За да се справи с пробле­ма за малкото място върху тубите на своите продукти за поддържане на кожата, Murad, Inc. е разработила двулистов етикет, който се прикрепва към тубата, докато картонената опаковка отпада. Освен намаляване­то на опаковъчните материали, ди­зайнът на етикета с четирицветен печат помага да се откроява марката успоредно с поместване на не­обходимата текстова информация, като се постига добър изглед за мес­тата на продажбите и не се компро­метират възможностите за импулс­ни покупки. Етикетът лесно се отва­ря (разлиства) и затваря и се нанася върху тубите на стандартна етикетираща машина.

Иновативният етикет осигуря­ва достатъчно печатна повърхност за поместване на необходимите текстове и е с необходимата трайност за дълговременна употреба от по­требителите. Това е допринесло за бързото възприемане на козметични­те продукти и трайното им настаня­ване в магазините.

 
10.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар