Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковъчният дизайн разширява обхвата си

  •  
  •  
  •  
  •  


Поглеждайки в годините назад виждаме, че опаковъчният дизайн непрекъснато увеличава своята територия. Той прониква в жизнения цикъл на продуктите, в новите технологии, в творческия потенциал на печатните иновации, в свободното движение на стоките и в устойчивото развитие на производството. Така съвременният опаковъчен дизайн разширява и своето благоприятно въздействие върху много човешки дейности.

Опаковането на потребителски стоки извежда на преден план конкурентоспособността на продуктите. Дизайнът на опаковките е решаващ при намаляването на разходи­те в производството и търговията, както и за ускорява­не достигането на продуктите до пазарите. В основата на тези процеси е заложена отговорността пред потре­бителите и клиентите, особено в аспекта подобряване на живота и дейността на хората. Така опаковъчният дизайн навлиза в дебрите на жизнения цикъл на продуктите — от началото до края.

С тази задача Procter&Gamble се справя успешно, като управлява жизнения цикъл на опакованите продукти чрез: виртуални тестове на концепциите за потреблението; 3D опаковъчен дизайн, анализ и симулиране; 2 графичен (ху­дожествен) дизайн; цялостно триизмерно визуализиране на крайните опаковъчни решения; виртуални тестове на потребителското поведение в магазините на компания­та. Фокусът е върху иновативните продукти и процеса на навлизането им на пазарите. Това означава, че проектира­нето обхваща продукта, материала, графичното оформле­ние, процеса, предприятието и в центъра на всичко — опа­ковката. Различните бизнеси поставят ударението вър­ху различни звена от веригата на жизнения цикъл, но опа­коването винаги присъства като интегрална нейна част. Тази симбиоза е в основата на разширяването на обхва­та на опаковъчния дизайн върху целия жизнен цикъл и не­говото управление. Дизайнерите трябва да навлизат дъл­боко в тази територия, за да почувстват значимостта на крайните резултати както за бизнеса, така и за потреб­лението, защото опаковъчният дизайн за потребителски­те стоки действително е бизнес процес по цялата вери­га — от А до Я.

Пример за друга сфера на разширяването на обхвата на опаковъчния дизайн е творческото приложение на ино­вативните печатни технологии, включително на ротаци­онния ситопечат. Започнал като основен печатен процес в текстилната индустрия, той става все по-популярен в печата на опаковки и етикети. Тази експанзия е в отговор на необходимостта от по-голяма гъвкавост, модулност, добавена стойност и ефективност при опаковъчното и етикетното производства, включително осигурително то етикетиране. Неговите предимства го налагат при печата на гъвкави опаковки, а това допълнително разши­рява обхвата на възможностите на опаковъчните дизай­нери: осезаем печат; безотпадно апликиране на метални ефекти с UV, водоразтворими и на база разтворители мас­тила; използване на термохромни мастила, включително за термочувствително етикетиране; UV прозрачно лаки­ране за постигане на блясък и защита на печатната ин­формация и др.

С появяването на биополимерите опаковъчният дизайн разшири своята територия и навлезе в решаването на проблемите на устойчивото развитие. Американската компания NatureWorks LCC с европейско седалище в Холан­дия, преобразувана наскоро в американо-японски джойнт венчър, е създадена въз основа на резултатите от изсле­дователския проект на Cargillза използване на растител­ни въглехидрати като суровина за устойчиво производ­ство на пластмаси. Разработена е уникална технология за преработване на природни растителни захари в биополи­мера ®NatureWorks. Той се използва от компанията глав­но за изработване на продукти от естествени пластма­си и влакна под марката ™. Целта е проста — произ­водство на съвременни продукти с естествен произход, без компрометиране на функционалността и качеството, които отправят силно послание към ползвателите, тър­сещи по-устойчиви решения. Новият продукт даде тласък на много иновации, особено в областта на пластмасови­те опаковки за храни, козметика и продукти за лична хиги­ена. Опаковките от новия биополимер се екструдират и термоформоват, от него се произвеждат екструзионни и емулсионни покрития. Новите опаковки заместват тради­ционно произвежданите от полиестери, полиолефини, по­листироли и на целулозна основа. Характеристиките на In­geo™ го правят лесно преработваем при висока произво­дителност и ниски разходи — идеален за производството на опаковки. Той може да бъде бистър, прозрачен, непрозра­чен, гъвкав или твърд, осигурява блясък и чистота като ориентирания полистирол, има якост на опън и други фи­зико-механични характеристики, сравними с тези на тер­мопластите на основа петрол. Подобно на полиестерите, той е устойчив на мазнини и осигурява чудесна преграда за преминаването на миризми и аромати. Освен това е термозаваряем с температурна характеристика като на полиолефините.

Италианската Leoplast Group вече е приложила новия материал за производството на лети под налягане опа­ковки за парфюмерията и козметиката, със специален ди­зайн за цяла гама продукти. Така опаковъчните дизайнери, с ясно разбиране за новаторския потенциал на новия био­полимер за устойчивото опаковане, разширяват своя об­хват чрез интегриране с носителите на иновативните съвременни решения — от суровината до продажбите и екологичната целесъобразност.

Успоредно с внимателното култивиране на потреби­телската лоялност извън магазините, компаниите от сег­мента на бързооборотните стоки използват опаковъчни­те технологии, увеличаващи визуалното представяне на продуктите като вече наложил се основен инструмент на продажбите в търговията на дребно. Тенденцията към увеличаване на кражбите в магазините принуждава тър­говците да разполагат особено привлекателните стоки в места, които са под контрола на персонала. Но това по­ставя тези продукти в неблагоприятно положение спрямо търговската среда с най-добра видимост и се отразява негативно на продажбите. Новите опаковъчни решения с дизайн против кражби позволяват тези продукти да се представят навсякъде в търговските пространства, без да страда визуалното им присъствие. Освен предотвра­тяване на нежелано отваряне, някои от тях имат чипове за допълнителна осигуровка. Но в много случаи защитата срещу кражби се превръща в неудобство при отварянето вкъщи на закупения опакован продукт. Затова вече се по­явяват хитроумни решения, чиято стойност варира в за­висимост от ценността на продуктите. Чрез тях опако­въчният дизайн вече навлиза и в полето на ценовата адек­ватност при защитата на интересите и на потребите­лите, и на търговците.

Вече няколко години един от хитовете на опаковъчния дизайн, особено в сектора на хранителните продукти, са стоящите пликове от гъвкави материали. Тяхната попу­лярност продължава да расте благодарение на естетич­ния им вид, системата за многократно отваряне и затва­ряне, запазването на преснотата на продуктите и въз­можностите, които предоставят за диференциране на продуктите върху рафтовете на магазините. Този чуде­сен дизайн дава тласък и на търсенето на нови опаковъч­ни материали за разширяване на приложенията му. Нови­ят РЕТ филм Lumirror PA 30 на Toray е прозрачен, двустран­но модифициран — за подобрен печат от едната страна и за подобрена адхезия — от другата, с което приложенията на стоящите пликове значително се разширяват. Същата компания е разработила и новия метализиран биаксиално ориентиран полипропиленов филм Torayfan PC1, с който се замества металното фолио в стоящите пликове, като се запазва металният блясък и се избягва смачкването и об­разуването на гънки, характерно за металните фолиа, ко­ето често компрометира перфектния опаковъчен дизайн в търговската среда. Стоящите пликове са изявен при­мер за разширяване обхвата на добрия опаковъчен дизайн в сферата на продуктовия асортимент.

Свиваемите ръкавни етикети са друга сфера на опако­въчния дизайн, при която с увеличаването на свиваемост­та на филма се разширява обхватът на формите на опа­ковките, за които той става приложим. Свиваемият филм Gilbreth Gradiance на компаниите Gilbreth Packaging Sys­tems и Engelhard Corporation е оптически активен и отра­зява светлината в целия видим спектър (ефекта на дъга­та), като променя цвета си и създава впечатление, че е в зависимост от нюансите на опаковката, на продукта и на използваните печатарски мастила: белите бутилки създават перлен ефект, опаковките с цвят на кехлибар и тъмните печатни цветове — метален ефект. Различни­те контури на опаковката също създават различни цвето­ви ефекти. Изработват се филми и с холографски ефект в комбинация с нанасяне на микрорелефни лога за придаване уникалност на опакования продукт. Осезателните ефекти вече се използват за диференциране на дамските и мъжки­те продукти за лична хигиена.

Съвременните свиваеми фолиа успешно заместват груповите опаковки от вълнообразен картон и потреби­телските от плосък картон. Освен че обхващат плътно единичните продукти и групираните опаковки, те са печа­таеми, кристално прозрачни за бляскава видимост на про­дуктите, защитават от кражби и са снабдени със систе­ми за лесно отваряне, облекчаващи както потребители­те, така и търговците. Освен че са икономични, те са и екологично целесъобразни, което пък отразява навлизането на опаковъчния дизайн в тези актуални сфери на съвремието.

Разширявайки сферите си на действие, модерният опа­ковъчен дизайн спокойно може да се нарече колективна и комплексна дейност — в него участват много играчи от веригата на снабдяването и са включени много аспекти на човешката дейност. Тези развития трябва да сигнали­зират на българските фирми, специалисти и преподавате­ли, че е време да изведат опаковъчния дизайн от тесни­те рамки на дизайнерското бюро или рекламната агенция, да разширят знанията и контактите си по маршрутите на стоките, да работят в тясна връзка с производители и преработватели, да подкрепят разширяването на програмите за обучение по опаковъчен дизайн в нашите учеб­ни заведения.

 
08.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар