Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иновативни CAD/CAM решения за проектиране на опаковки от ЕнгВю СистемсПреди повече от петнадесет години специализирано звено на софтуерната компания Сирма започва разработката на CAD/CAM софтуер за дизайн на структурни опаковки от картон и велпапе, както и последващото производство на инструменти за тях – щанц-форми. Резултатът от този проект е CAD/CAM системата EngView Package Designer – една уникална технология, оценката за която идва само няколко години след излизането ù на пазара.

През 1999 г. EngView Package Designer печели престижната международна Награда за информационни технологии на Европейската комисия (European Information Society Technology Prize) като новаторски продукт с голям па­зарен потенциал. След това признание за уменията на българските програ­мисти и мениджъри се основава Енг­Вю Системс София ЕООД, самостоя­телна компания в рамките на холдинга Сирма Груп. В следващите години на развитие продуктите на компанията ù отреждат едно от първите места в света на производител и разпрос­транител на висококачествени соф­туерни решения, улесняващи дизайне­рите на опаковки и спестяващи време за производството и на най-сложните в структурно отношение опаковки.

Чрез мрежата си от дистрибуто­ри и собствени офиси в София, в Сао Пауло, Бразилия, и Монреал, Канада, ЕнгВю Системс успешно налага про­дуктите си в цял свят. Компанията е бизнес партньор и на германския ли­дер в производството на печатни ма­шини Heidelberger Druckmaschinen AG, който включи българския софтуер в своето портфолио.

ЕнгВю Системс работи в тесен контакт с някои от най-големите уни­верситети и учебни центрове по света, специализирани в печатната и опа­ковъчната наука. Това сътрудничест­во дава на фирмата увереността, че продуктите от фамилията EngView са професионално разработени, а вло­жените функционалности — лесни за използване и обучение. Българските студенти също имат възможност да се запознаят и да работят с уникални­те продукти на ЕнгВю Системс чрез програмата за дарение, която фир­мата осъществява с всички българ­ски университети. Инициативата за подпомагане и развитие на млади бъл­гарски таланти, обучавани в рамките на тази програма, вече дава резулта­ти и студенти от Нов български уни­верситет и Технически университет – София продължават работата си с EngView и след дипломирането си. За компанията обратната връзка с кли­енти, партньори, студенти и препо­даватели е почва за внедряването на нови идеи и за развитието на проду­ктите от серията EngView.

Основните CAD/CAM решения на ЕнгВю Системс са насочени към про­изводителите на опаковки от кар­тон и велпапе. Системата обхва­ща целия работен цикъл на производ­ство на една опаковка — от идеята през структурния дизайн, изготвяне­то на прототипи, подготовката за производство чрез оптималното раз­полагане върху листа картон/велпа­пе до подготовката на инструменти­те за щанцоване на готовите опаков­ки. Настоящата, четвърта версия на софтуерните продукти от EngView Package Designer Suite включва:

1. EngView Synergy — CAD система, разработена на основата на тех­нологията за вариационен и пара­метричен дизайн, наградена през 1999 г. с Награда за информаци­онни технологии на Европейска­та комисия. С EngView Synergy се създават шаблони на стандартни опаковки, които чрез зададени гео­метрични релации и оразмерител­ни линии с параметри могат да бъ­дат преизчислявани автоматично всеки път, когато дадена стой­ност на някой параметър се сме­ни. Програмата разполага с библи­отека от предварително зададени параметрични компоненти, която дава възможност за създаването на уникални и сложни дизайни чрез простото закачане един за друг на компонентите. Това освобожда­ва дизайнера от извършването на сложни корекции и изчисления, кои­то са зададени като част от са­мите компоненти.

2. EngView Package Designer & Diemak­er — CAD/CAM продукт на модулна основа, притежаващ всички необ­ходими функционалности за произ­водството на една опаковка. Ос­новните модули на системата са:

  • Library of Resizable Designs — съдържа повече от 1500 структур­ни дизайна на опаковки, включител­но и пълния набор международни кодове FEFCO и ECMA.
  • with Parametric Compo­nents— модул с набор от всички не­обходими инструменти за черта­не, модифициране, оразмеряване и използване на готовите предвари­телно създадени части от опаковки (параметрични компоненти). Този модул улеснява работата на дизай­нера при подготовката на единич­ната структура на опаковката.
  • 3D Presenter — прави дефи­нирането на триизмерни модели удобно и лесно и в същото време ефектно и полезно. Чрез експорти­рането на триизмерния модел към PDF, модулът дава възможност и създателят на опаковката и край­ният клиент да видят как ще из­глежда тя преди създаването на реалния модел и пускането на опа­ковката в производство.
  • Samplemaking CAM — модул за управление на машини с ЦПУ.
  • Sheet Layout — модул за под­готовка на производството на опаковките чрез оптимално раз­полагане върху листа. Предоста­вя информация за загубите на ма­териал.
  • Cost Estimator — модул, който чрез извличането на системна ин­формация от единичния структу­рен дизайн или разкройката на лис­та позволява на потребителите да създават собствени модели за изчисляване на разходите за произ­водство на опаковките.
  • Diemaking Мodules — спе­циализираните функционалности от тези модули ги правят подходя­щи за производителите на щанц-форми и свързаните с тях инструменти.

3. EngView Project Organizer — систе­ма за управление на данни (PDM), напълно интегрирана с EngView Package Designer & Diemaker, която служи за организиране на файлове­те по клиенти и проекти.

 
13.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар