Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

Лицензи на МОН: РД 14-107/04.07.2003 г., РД 14-137/01.11.2005 г., РД 14-518/30.09.2008 г.

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация предлага професионално обучение на ученици след VІІ клас по най-атрактивните и най-търсени професии в областта на съвременните информационни технологии, с интензивно изучаване на чужд език (английски).

Пълният курс на обучение в училището дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по избраната професия съгласно Закона за професионално образование и обучение.

Основната стратегическа цел, която училището си поставя, е осигуряване на най-високо ниво на общообразователна, езикова и професионална подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност за продължаване на образованието им в страната и чужбина и успешната им професионална реализация на пазара на труда. Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи ще доведе до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност или да се реализират като добри специалисти с дипломите си за средно образование. В тази връзка училището изгражда свой облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието. Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Стреми се да възпитава и подготвя млади хора с високо гражданско съзнание и положително отношение към непреходните ценности на човечеството.

Обучението в VІІІ клас се извършва съгласно утвърдения от МОМН типов учебен план (ЗП) за професионални гимназии с интензивно изучаване на чужд език с прием след VІІ клас.

След успешно завършен VІІІ клас на учениците се издава свидетелство за завършено основно образование по образец на МОМН.

Обучението от ІХ до ХІІ клас по професионална подготовка се извършва по авторски учебни програми, разработени от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Технически университет – София, Нов български университет, Национална художествената академия, специалисти от водещи фирми в бранша и консултирани с ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery – Special Interest Group for Graphics, USA) и утвърдени от МОМН. 

Средно образование се придобива след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно положени в XII клас държавни изпити по теория и практика на професията и се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация в съответствие със Закона за професионално образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

В учебните часове за задължителна подготовка по чужди езици като първи чужд език се изучава английски, а като втори чужд език – немски.

Учебните предмети, изучавани на английски език, са:

ІХ клас – Информатика; Информационни технологии; Оформяне и представяне на проекти по ИТ; Проекти с флаш; Проекти и задачи в информатиката.

Х клас – Информационни технологии; Компютърни комуникации и мрежи; Въведение в приложна пикселна и векторна графика; Архитектури и периферни устройства; Оформяне и представяне на проекти по периферия; Програмиране с Java.

ХІ клас – Основи на мултимедийните технологии; Художествен графичен дизайн; Графичен и компютърен графичен дизайн; Основи на компютърната графика; Оформяне и представяне на проекти.

ХІІ клас – Основи на мултимедийните технологии; Графичен и компютърен графичен дизайн; WEB – структурен дизайн и управление; Компютърна анимация; Оформяне и представяне на проекти. Реалистична 2D и 3D графика.

В Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация се изучават следните специалности: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ, ФИЛМОВ МОНТАЖ, КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ.

Гимназията издава: свидетелство за завършен клас, свидетелство за завършена основна степен на образование, диплома за завършено средно образование, свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация съгласно Заповеди на Министъра на МОМН №РД14-107/04.07.2003 г., №РД14-137/01.11.2005 г. и №РД14-518/30.09.2008 г. и №РД09-45/07.01.2010 г.

В гимназията преподават висококвалифицирани преподаватели: 3 професори, 6 доценти, 2 доктори на науките и асистенти от Технически университет – София, Нов български университет, НАТФИЗ, Художествена академия, специалисти от водещи фирми и др.

Организацията на обучението и учебния процес се определя от следните четири области:

1. Общообразователна подготовка – провежда се по утвърдени от МОМН учебни програми от висококвалифицирани преподаватели, назначени с конкурс.

2. Професионална подготовка – провежда се по авторски учебни програми, утвърдени от МОМН. По време на обучението, в зависимост от избраната специалност, учениците получават задълбочени знания по:
• класически и мултимедийни компютърни архитектури, периферия и мрежи, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения;
• програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии;
• рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн и рисувана анимация;
• режисура, операторско майсторство, компютърен монтаж и др.;
• цифрова обработка на аудио, видео- и фотоизображения, дву- и тримерна реалистична компютърно графика, дизайн и анимация;
• презентационна и интерактивна мултимедия в локална и интернет среда, уеб дизайн, е-приложения и др.

По всеки специализиран предмет се разработват индивидуални проекти по зададени теми, които отразяват решаването на конкретни практически задачи, оформят индивидуалната практическа насоченост на обучението на всеки ученик в среда, близка до реалните условия.

1. Допълнителна професионална подготовка – в безплатни извънкласни форми за сертфикационни изпити на MICROSOFT IT ACADEMY, CISCO ACADEMY, ADOBE PHOTOSHOP и др. Изпитите се провеждат в нашия сертификационен център.

2. Езикова подготовка – интензивно изучаване на английски език през целия курс на обучение:
• в VIII клас – 17 часа седмично по програмата на езиковите училища. От IX до XII клас повечето предмети от професионалната подготовка се изучават и на английски език. Изучава се втори чужд език;
• нивото на овладяване на езика позволява след кратки извънкласни форми полагане на сертификационни изпити за TOEFL, FCE, CAE, CPE и IELTS Cambridge Certificate;
• предлага се допълнителна специална подготовка в извънкласни форми за зрелостния изпит по български език и литература.

Материалната база е изградена по следния начин:
• всеки ученик разполага с персонален компютър, работи се в обновени кабинети, обзаведени със съвременна мултимедийна техника, закупена през 2011 г.;
• курсовете по компютърни комуникации се провеждат в среда на оригинална CISCO мрежова техника;
• действат системи за охрана и видеонаблюдение.

Повечето учебни материали са организирани по следния начин:
• авторски курсове по специалните дисциплини в среда MOODLE;
• курсове в среда на CISCO ACADEMY;
• курсове на MICROSOFT IT ACADEMY;
• материали и тестове за езиковите курсове на университета CAMBRIDGE;
• дидактически материали и тестове по графика ADOBE PHOTOSHOP;

По мнението на ученици, родители и преподаватели гимназията се развива добре. За това говорят резултатите от дейността ѝ. Випуск 2011 г. и випуск 2012 г. завършиха успешно. Средният резултат от матурата по български език и литература на випуск 2012 е 4,91 (за сравнение средният резултат за страната е 4,18). Средният резултат от матурата по английски език е 5,29, а за страната – 4,98. Средният резултат по дипломи е 5,21. Всички випускници положиха успешно изпитите по теория и практика по специалността и получиха III степен професионална квалификация със среден успех 5,35.

От двата випуска 15 души продължават образованието си в НБУ – специалност „Мултимедия и компютърна графика“ (втори курс) съгласно договор между НБУ и ЧПГ. Двама ученици се обучават в Англия, един в Дания, двама в Холандия, един в Австрия, като всички учат специалности в областта на мултимедията, графичния дизайн, комуникации и информационни технологии. Останалите випускници се обучават в СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и НБУ, но в други специалности.

Сключени са договори с 10 СОУ за провеждане на курсове за техни ученици с голямо намаление. Това се отнася и за ученици и възрастни от район Младост.

Гимназията e национален партньор в Европейските проекти:
• STELLA (Science TEaching in a Lifelong Learning Approach), който гимназията и нейните партньори приключиха с отлична оценка, 2008 – 2009 г.;
• STENCIL (Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning) за развитие и разпространение на добри практики в областта на естествените науки. В проекта участват 22 партньори от 9 страни, 2011 – 2013 г.;
• MOBILIТY Leonardo da Vinci. Гимназията организира и провежда в следващите 2 години професионални практики в Болоня, Италия. Две групи по осем души ще изучават в извънкласни форми културните и исторически ценности, италиански език (до ниво минимум А2) и, най-важното – ще проведат успешна 21-дневна практика в страна от ЕС, 2012 – 2014 г.

 
23.04.2013 19.00ч.
автор: ProPack Magazine
0Коментари
Категория:

Дизайн


Таг :

Образование, Новини

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар